2. Petrus 2:4

4Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu[a]. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4-8 Tanrı’nın, yolunda yürüyenleri kurtaracağını ve kötüleri yok edeceğini gösteren üç örnek.
2:4 günah işleyen melekleri Bazı yorumcular bu günahın Yar.6:2’de söz edilen günah olduğuna inanır. Bu görüşe göre, melekler insan kızlarıyla evlenmiş ve doğan çocukları Nefiller olarak adlandırılmıştı (bkz. Yar.6:2,Yar.6:4 ve ilgili notlar). Bazıları da, bunlarınAdem ve Havva’dan önce Tanrı’ya isyan eden melekler (İblis, cinler ve kötü ruhlar) olduklarına inanır. onları cehenneme atıp Burada geçen sözcük, Grekler’e göre, kötü ruhların cezalandırılmak üzere gönderildiği yeri belirten “tartaros”tur. Bazı kötü melekler tutsak edilirken bazılarının cinler olarak Şeytan’a hizmet etmek üzere serbest bırakılmasının nedeni Kutsal Yazılar’da açıklanmamaktadır. karanlıkta zincire vurdu Bazı Grekçe elyazmalarında, “karanlık mağaralara kapattı” diye geçer. Yargılanıncaya Bkz. Va.20:11-15.

Videolar

2. Petrus Girişi

Genel Bakış: Elçi Petrus'un İkinci Mektubu'nu1 alanlar, Birinci Mektubu'nu alan Anadolu'daki inanlılarla aynı kişiler olabilir. Petrus mektubunu yazdığında yakında öleceğini biliyordu2. Mektubu ruhsal gerçekleri arkadaşlarına anımsatmak için yazıyor3. Amacı, öğretisini yazıya dökmektir. Böylelikle arkadaşları ölümünden sonra da bunu anımsayabilecekler4.

Bu mektupla Yahuda'nın Mektubu arasında benzerlikler var. Petrus'un yanlış öğreti yayanlara ilişkin öğretisini (2. bölüm) Yahuda'nın aynı konuya ilişkin öğretisiyle karşılaştırın (4-18).

Mektubun İçeriği: Petrus, mektubu alanlara Tanrı'nın neler sağladığını hatırlatmakla söze başlıyor5. Tanrı bize, kendi yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi vermiştir. Petrus, inanlıların geliştirmesini istediği yedi temel niteliği -erdem, bilgi, özdenetim, dayanma gücü, Tanrı yoluna bağlılık, kardeşseverlik ve sevgi- sıralayarak inanlıları gayretli olmaya özendiriyor6. Bildirisinin, uydurma masallara dayanmayıp peygamberlerin sözlerinden ve kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını altını çizerek belirtir. İsa ile birlikte dağa çıktığında İsa'nın görünümünün değiştiğini görmüş ve Tanrı'nın sesini işitmişti7.

Bunların yanısıra Kutsal Yazılar'ın kesinliğini de vurgular8. Okuyucularını yanlış öğreti yayanlara karşı uyarır9. Eski Antlaşma'dan örnekler vererek bu tür adamların uğrayacağı cezayı belirtir. Yaşamlarının, tıpkı öğretileri gibi kötülükle dolu olduğunu vurgular. Bu adamların İsa'nın ikinci gelişindeki gecikmeye ilişkin alaycı iddialarını yanıtlar10. Gecikme, kimsenin mahvolmasını istemeyen, ama herkesin tövbe etmesini dileyen Tanrı'nın sabrıyla açıklanır. Petrus inanlıları, Rab'bin gelişini bekler ve o günün yaklaşmasını çabuklaştırırken kutsal ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmeye çağırır11. Sonra Petrus, «sevgili kardeşimiz Pavlus'tan» övgüyle söz ediyor. Anlaşılan o ki, Petrus, Pavlus'un mektuplarını öbür Kutsal Yazılar'la aynı değerde buluyor12.

Ana Hatlar:

1:1-11 Gayretli olun
1:12-21 Petrus'un amacı ve yetkisi
2:1-20 Yanlış öğreti yayanlar
3:1-18 Rab'bin gelişi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş