2. Petrus 3

3
Rab'bin Günü
1Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektubumda da bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. 2Öyle ki, kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve Kurtarıcımız Rab'bin elçileriniz aracılığıyla verdiği buyruğu anımsayasınız. 3-4 Öncelikle şunu bilmelisiniz: Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar, “Rab'bin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor” diyerek alay edecekler. 5 Ne var ki, göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendiğini bile bile unutuyorlar. 6 O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu. 7Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor, tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar.
8 Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. 9Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. 10 Ama Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek[a]. 11-12Her şey böylece yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. 13 Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.
14Bunun için, sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin. 15Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimiz'in sabrını kurtuluş fırsatı sayın. 16Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, öbür Kutsal Yazılar'ı olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. 17Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının. 18Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza[b] dek O'na yücelik olsun! Amin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 anımsatarak Bkz. 2Pe.1:12-13,2Pe.1:15.
3:2 elçileriniz Petrus, Eski Antlaşma peygamberleriyle Yeni Antlaşma elçilerinin eşitliğini vurgular ; hem peygamberler hem de elçiler, Tanrı’nın kutsal gerçeğine aracılık eden kişilerdir (bkz. Giriş). buyruğu Bkz. 2Pe.2:21’e ait not.
3:3-4 Dünyanın son günlerinde... türeyecek İsa bu sözleri söylerken o günler bir bakıma “gelecek” günler sayılıyordu. Buna göre söz konusu zamanın, Mesih’in yeryüzüne ilk gelişi ile başlayan dönemin tamamı (dolayısıyla bugünler) olduğu anlaşılır. Bir başlangıç ve hazırlık niteliğindeki Eski Antlaşma günleri ile kıyaslandığında bu günler son günlerdir (bkz. İbr.1:1-2’ye ait notlar). alaycı kişiler Büyük olasılıkla, ikinci bölümde söz edilen sahte din öğretmenleridir (krş. 2Pe.2:10,2Pe.2:18-19). Bu kişiler, yargı zamanının geleceğine ve hesap vereceklerine inanmayanlardır (bkz. Giriş). Atalarımızın ölümünden beri Ya ilk Hıristiyanlar (örn. İstefanos, Yuhanna’nın kardeşi Yakup ve ölen diğer imanlı önderler; krş. İbr.13:7 ve ilgili not) ya da EskiAntlaşma’da adı geçen önderler (bkz. Giriş). olduğu gibi duruyor Sahte öğretmenler, yaratılış döneminden veya kilise babalarının ölümünden sonra Tanrı’nın evrene müdahale etmediğini öğretiyor, İsa Mesih’in de hiçbir zaman dönmeyeceğini savunuyorlardı.
3:5 Tanrı’nın sözüyle... yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendiğini Krş. Yar.1:6-10 ve ilgili notlar.
3:6-7 Petrus, bu alaycı kişilerin varsayımlarındaki yanlışlığı anlatmaktadır (bkz. Yar.6:17’ye ait not).
3:7 aynı sözle Dünyayı var etmiş (2Pe.1:5) ve daha sonra Nuh’un zamanında kötüleri suyla yok etmiş olan Tanrı’nın sözü, bugünkü dünyanın, kötü insanların ve bu insanların yaptıklarının üzerine ateşli bir yıkım getirecektir.
3:8 bin yıl bir gün gibidir Krş. Mez.90:4-5 ve ilgili not. Tanrı, zamanı insanların gördüğü gibi görmez, zamandan bağımsızdır ve zamanı sonsuzluk çerçevesinde görür. Tanrı için bir çağ veya bir gün arasında fark yoktur.
3:9 tövbe Bkz. Makale:Tövbe, s.1438.
3:10 Rab’bin günü Bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20; Yoe.1:15; Amo.5:18; 1Se.5:2 ve ilgili notlar. hırsız gibi Aniden ve beklenmedik bir biçimde. gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak Dünyanın sonuyla ilgili olayları aktaran Daniel ve Vahiy gibi kitaplarda sıkça görülen bir ifade tarzı. maddesel öğeler Gök cisimleri veya fiziksel öğeler (bunlar ilk yüzyılda yaşayanlar için toprak, hava, ateş ve su gibi maddelerdi). yanarak Bkz. 2Pe.3:7,2Pe.3:12. yer... yanıp tükenecek Birçok Grekçe elyazmasında, “açığa çıkarılacak” diye geçer. Bazı yorumculara göre burada söz edilen yargı, yeryüzü ve üzerinde var olan her şeyin ortadan kalkmasıyla ilgilidir; bazılarına göre ise yeryüzü ve insanlığın bütünüyle arındırılmasıyla ilgilidir.
3:11-12 Her şey böylece yok olacağına göre Maddesel evrenin geçiciliğini kavramak, insanın değer ve önceliklerini değiştirir. Bu değişikliğin sonucu da kutsal bir yaşam sürmek (günaha sırt çevirip Tanrı için yaşamak) ve Tanrı yolunu izlemek (Tanrı’ya hizmet etmeye ve tapınmaya adanmışlık) olmalıdır (krş. 2Pe.1:13-16; Mat.25:13; 1Se.5:6,1Se.5:8,1Se.5:11). gelişini çabuklaştırarak İmanlının İsa Mesih’in ikinci gelişini doğru bir şekilde anlaması ve buna duyduğu özlem, imanlının itaatkâr olmasını, kutsal bir yaşam sürüp Müjde’yi daha çok kişiye duyurmaya heveslenmesini sağlayacaktır. gökler... maddesel öğeler... eriyip gidecek Bkz. 2Pe.3:10.
3:13 Tanrı’nın vaadi Yeni gök ve yeni yeryüzü (bkz. Va.21:1; krş. Yşa.65:17; Yşa.66:22). doğruluğun barınacağı Doğruluğun hüküm süreceği yer (krş. Yşa.11:4-5; Yşa.45:8; Dan.9.24 ve ilgili notlar).
3:14,18 barış... lütuf Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
3:15 Rabbimiz’in sabrını kurtuluş fırsatı sayın Bkz. 2Pe.1:9.
3:16 bu konulardan Bunlar muhtemelen, Petrus’un, Rab’bin Günü’nün yaklaşmasından ötürü, kutsal bir yaşama teşvik eden sözleridir (bkz. 2Pe.3:11-14). bilgisiz ve kararsız kişiler Bilgisiz kişi, elçilerin temel öğretilerinden yoksun ve bu yüzden kolaylıkla yoldan saptırılabilecek kişidir (krş. 2Pe.2:14 ve ilgili not). öbür Kutsal Yazılar’ı Petrus, Pavlus’un yazılarının Tanrı vahyi olan Eski Antlaşma ile aynı yetkiye sahip olduğunu vurgular (bkz. 2Pe.1:21; 2Ti.2Pe.3:16 ve ilgili notlar).
3:18 O’nu tanımakta ilerleyin Petrus sözlerini, sahte din öğretmenlerine karşı bir panzehir niteliğinde olan bu bilgiyi tekrar vurgulayarak tamamlar (bkz. 2Pe.1:2-3 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. 2Pe.1:5). sonsuza Grekçe’den birebir çevirisi: “sonsuzluğun gününe”.

Videolar

2. Petrus Girişi

Genel Bakış: Elçi Petrus'un İkinci Mektubu'nu1 alanlar, Birinci Mektubu'nu alan Anadolu'daki inanlılarla aynı kişiler olabilir. Petrus mektubunu yazdığında yakında öleceğini biliyordu2. Mektubu ruhsal gerçekleri arkadaşlarına anımsatmak için yazıyor3. Amacı, öğretisini yazıya dökmektir. Böylelikle arkadaşları ölümünden sonra da bunu anımsayabilecekler4.

Bu mektupla Yahuda'nın Mektubu arasında benzerlikler var. Petrus'un yanlış öğreti yayanlara ilişkin öğretisini (2. bölüm) Yahuda'nın aynı konuya ilişkin öğretisiyle karşılaştırın (4-18).

Mektubun İçeriği: Petrus, mektubu alanlara Tanrı'nın neler sağladığını hatırlatmakla söze başlıyor5. Tanrı bize, kendi yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi vermiştir. Petrus, inanlıların geliştirmesini istediği yedi temel niteliği -erdem, bilgi, özdenetim, dayanma gücü, Tanrı yoluna bağlılık, kardeşseverlik ve sevgi- sıralayarak inanlıları gayretli olmaya özendiriyor6. Bildirisinin, uydurma masallara dayanmayıp peygamberlerin sözlerinden ve kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını altını çizerek belirtir. İsa ile birlikte dağa çıktığında İsa'nın görünümünün değiştiğini görmüş ve Tanrı'nın sesini işitmişti7.

Bunların yanısıra Kutsal Yazılar'ın kesinliğini de vurgular8. Okuyucularını yanlış öğreti yayanlara karşı uyarır9. Eski Antlaşma'dan örnekler vererek bu tür adamların uğrayacağı cezayı belirtir. Yaşamlarının, tıpkı öğretileri gibi kötülükle dolu olduğunu vurgular. Bu adamların İsa'nın ikinci gelişindeki gecikmeye ilişkin alaycı iddialarını yanıtlar10. Gecikme, kimsenin mahvolmasını istemeyen, ama herkesin tövbe etmesini dileyen Tanrı'nın sabrıyla açıklanır. Petrus inanlıları, Rab'bin gelişini bekler ve o günün yaklaşmasını çabuklaştırırken kutsal ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmeye çağırır11. Sonra Petrus, «sevgili kardeşimiz Pavlus'tan» övgüyle söz ediyor. Anlaşılan o ki, Petrus, Pavlus'un mektuplarını öbür Kutsal Yazılar'la aynı değerde buluyor12.

Ana Hatlar:

1:1-11 Gayretli olun
1:12-21 Petrus'un amacı ve yetkisi
2:1-20 Yanlış öğreti yayanlar
3:1-18 Rab'bin gelişi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş