Markos 5:1

5
Cinli Bir Adamın İyileştirilmesi
(Mat.8:28-34; Luk.8:26-39)
1Gölün karşı yakasına, Gerasalılar'ın memleketine vardılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 Gölün karşı yakasına Bu yer, büyük ihtimalle Celile Gölü’nün doğu veya güneydoğu kıyısıdır. Domuz Yahudiler için dinsel açıdan kirli olduğuna göre (krş. Lev.11:7-8), bu yer büyük oranda Yahudi olmayanların yaşadığı bir bölgeydi. Gerasalılar’ın memleketine Celile Gölü’nün yaklaşık 5 5 km güneydoğusunda bulunan ve günümüzde Kersa olarak bilinen küçük bir köydür. Gerasa’nın, gölün doğu kıyısında yerleşim birimlerine sahip olması muhtemeldir. Gerasa’nın yaklaşık 1.5 km güneyi, kıyıya 40 m uzaklığa kadar dik bir eğime sahiptir ve buradan 3 km uzaklıkta, barınak olarak da kullanıldığı düşünülen (Mar.5:3) büyük mağara mezarları bulunur. Gerasa ve Gadara kentleri de aynı bölgede yer alır. Birbirlerine yakınlıkları ve benzer adlara sahip oluşları nedeniyle bazı elyazmaları Gerasa’dan, bazıları ise Gadara’dan söz eder, bazıları da her iki adı da kullanır (krş. Mat.8:28-34; Luk.8:26-39).

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş