Matta 28

28
İsa'nın Dirilişi
(Mar.16:1-10; Luk.24:1-12; Yu.20:1-10)
1Şabat Günü'nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler.
2Ansızın büyük bir deprem oldu. Rab'bin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. 3Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. 4Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar.
5Melek kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. 6O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O'nun yattığı yeri görün. 7Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: ‘İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.’ İşte ben size söylemiş bulunuyorum.”
8Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar; koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. 9İsa ansızın karşılarına çıktı, “Selam!” dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak O'na tapındılar. 10O zaman İsa, “Korkmayın!” dedi. “Gidip kardeşlerime haber verin, Celile'ye gitsinler, beni orada görecekler.”
Nöbetçilerin Getirdiği Haber
11Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. 12-13Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, “Siz şöyle diyeceksiniz: ‘Öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken O'nun cesedini çalıp götürdüler.’ 14Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz.” 15Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır.
Son Buyruk
(Mar.16:14-18; Luk.24:36-49; Yu.20:19-23; Elç.1:6-8)
16 On bir öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. 17İsa'yı gördükleri zaman O'na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. 18İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla[a] vaftiz edin; 20size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1 haftanın ilk günü Pazar günü. öbür Meryem Bkz. Mat.27:61’e ait not. Mar.16:1’de Salome’nin, Luk.24:10’da Yohanna’nın da orada olduğu belirtilir.
28:6 söylemiş olduğu gibi Bkz. Mat.16:21 ve ilgili not.
28:7 Sizden önce Celile’ye gidiyor Bkz. Mat.26:32 ve ilgili not.
28:9 Bkz. Bilgi Kutusu: Mesih’in Dirilişinin Tanıkları, s. 1529.
28:12-13 Öğrencileri... O’nun cesedini çalıp götürdüler İsa Mesih’in dirilişinin bir mucize olmadığını açıklamaya yönelik birçok çabadan biri. biz uyurken Tapınağın güvenlik görevlileri, böyle bir görev ihmalini kabul etmeye Romalı askerlerden daha istekli olurdu. “Uyuyan” askerlerin tanıklık vermesinin mantıksızlığı açıkça görülmektedir.
28:14 Bkz. Mat.27:65’e ait not.
28:16 On bir öğrenci Yahuda İskariot intihar etmişti (bkz. Mat.27:5 ve ilgili not). bildirdiği Bkz. Mat.28:10.
28:17 bazıları Büyük olasılıkla on bir öğrenciden (havarilerden) bazıları. Kuşku içindeydi İsa’nın çarmıha gerilmesinin sarsıcı etkisinin ardından, öğrencilerin dirilişe inanmaları zaman almıştı (bkz. Luk.24:10-11,Luk.24:25-26,Luk.24:36-47).
28:19 Bkz. Makale: İncil Nedir?, s. 1367. bütün uluslara Özellikle Matta ve Luka’da, müjdenin herkese yönelik olduğu vurgulanır. onları vaftiz edin Bkz. Makale:Vaftiz, s. 1591. Baba...Oğul... Kutsal Ruh’un adıyla “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla” ifadesi Kutsal Kitap’a göre Tanrı’nın tekliğini ifade etmektedir. Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olduğunu öğreten Üçlübirlik öğretisi mantıksal bir ifade olmaktan çok, Tanrı’nın kendisini açıklamasıdır. YeniAntlaşma Üçlübirlik’i, gerçek olduğunu kabul eden, ancak sırrını açıklamaya çalışmayan basit bir tarzda, ipucu verir gibi öğretir (krş. Mat.3:16-17; Rom.8:9; 1Ko.12:3-6; 2Ko.13:14; Ef.4:4-6; 2Se.2:13-14; Tit.3:4-6; 1Pe.1:2; Yah.20-21; Va.1:4-6; bkz. Bilgi Kutusu:Üçlübirlik, s. 1433).
28:18-20 bütün ulusları benim öğrencilerim olarak yetiştirin İsa Mesih’in son buyruğu (bkz. Mar.16:15-16; Luk.24:45-49; Yu.21:19-23 ; Elç.1:8).
28:20 sizinle birlikteyim Matta, “bizimle birlikte” olmak için dünyaya gelen, Tanrı olan İsa’nın güven verici ve güçlendirici sözleriyle kitabını bitirir.

Videolar

Matta Girişi

Genel Bakış: Matta'nın amacı, İsa'nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa'nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa'nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. İsa'nın kurtuluş Müjdesi'nin bütün uluslar için olduğunu ayrıca vurgular2.

Kitabın İçeriği: Matta, İsa'nın soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle başlar (1:1-2:23). İsa'nın vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl denendiğini anlattıktan sonra O'nun faaliyetlerine geçer. Kendisine gelen hastaların tümünü iyileştirdiği bazı olayları kaydeder3; belirli bazı hastaları iyileştirmesinden4 ve öbür mucizelerinden5 de söz eder. Bununla birlikte ağırlık, İsa'nın beş temel bölümde6 toplanan öğretisine veriliyor. Bu öğretinin odağında Göklerin Egemenliği7 bulunuyor. Göklerin Egemenliği, İncil'in öbür kısımlarında Tanrı'nın Egemenliği diye de geçer. İsa'nın ilk gelişiyle başlayan bu egemenlik, O'nun Kral olarak dönüşüyle tamamlanacaktır. Günahlarından dönüp İsa'yı izleyenler, egemenliğin çocukları olurlar. Bunlar, İsa'nın özellikle Dağdaki Konuşma'da açıkladığı yeni yaşama çağrılıyorlar (5-7 bölümleri). Örneğin, ön planda bulunmak yerine başkalarına hizmet etmeyi amaç edinmeliler8; gösterişe kapılmadan iyilik yapmalılar (6:1-18); bağışlayıcı olmalılar (18:21-35); canları pahasına da olsa İsa'yı izlemeliler9.

İsa, sözleri ile eylemleri arasında büyük uyumsuzluklar olan Yahudi din önderlerini şiddetle eleştirir. Onlar için şöyle der: «Göklerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kaparlar; ne kendileri içeri girerler, ne de girmek isteyenleri bırakırlar»10. Buna karşılık İsa, doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya gelmiştir (9:13). İsa ayrıca çağın sonu, kendisinin ikinci gelişi ve son yargı konusunda açıklamalarda bulunur; izleyicilerinin bütün bu olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır11. İsa'nın kimliğine gelince, Matta imalı ama kesin konuşur12.

Son bölümler İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır. Ondan önce İsa, nasıl öleceğini birkaç kez açıklar. Son yemeğinde, «Kanım... günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır» der (26:28). Uzun zamandan beri onu öldürmeyi tasarlayan Yahudi önderlerce tutuklanır, yargılanır ve Romalı vali tarafından çarmıha gerilir. Ölür ve dirilir. Kitap, İsa'nın izleyicilerine verdiği ünlü son buyruğuyla noktalanır: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin...»

Ana Hatlar:

1:1-2:23 İsa'nın doğumu ve çocukluğu
3:1-4:16 İsa'nın göreve hazırlanması
4:17-18:35 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
19:1-20:34 Yeruşalim (Kudüs) yolunda
21:1-27:66 İsa'nın Yeruşalim'de öğretisini yayması, tutuklanıp çarmıha gerilmesi
28:1-20 İsa'nın dirilmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş