Matta 8

8
İsa Bir Cüzamlıyı İyileştiriyor
(Mar.1:40-45; Luk.5:12-16)
1İsa dağdan inince büyük bir kalabalık O'nun ardından gitti. 2Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, “Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin” diyerek O'nun ayaklarına kapandı.
3İsa elini uzatıp adama dokundu, “İsterim, temiz ol!” dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. 4 Sonra İsa adama, “Sakın kimseye bir şey söyleme!” dedi. “Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyu sun.”
Yüzbaşının İmanı
(Luk.7:1-10)
5-6İsa Kefarnahum'a varınca bir yüzbaşı O'na gelip, “Ya Rab” diye yalvardı, “Uşağım felç oldu, evde yatıyor; korkunç acı çekiyor.”
7İsa, “Gelip onu iyileştireceğim” dedi.
8Ama yüzbaşı, “Ya Rab, evime girmene layık değilim” dedi, “Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. 9Ben de buyruk altında bir adamım, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine, ‘Git’ derim, gider; ötekine, ‘Gel’ derim, gelir; köleme, ‘Şunu yap’ derim, yapar.”
10İsa, duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. 11 Size şunu söyleyeyim, doğudan ve batıdan birçok insan gelecek, Göklerin Egemenliği'nde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. 12 Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak.” 13Sonra İsa yüzbaşıya, “Git, inandığın gibi olsun” dedi.
Ve uşak o anda iyileşti.
İsa Birçoklarını İyileştiriyor
(Mar.1:29-34; Luk.4:38-41)
14İsa Petrus'un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. 15Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı.
16Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. 17 Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu:
“Zayıflıklarımızı O kaldırdı,
Hastalıklarımızı O üstlendi.”
İsa'yı İzlemenin Bedeli
(Luk.9:57-62)
18İsa, çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. 19O sırada din bilginlerinden biri O'na yaklaşıp, “Öğretmenim” dedi, “Nereye gidersen, senin ardından geleceğim.”
20İsa ona, “Tilkilerin ini, kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu'nun başını yaslayacak bir yeri yok” dedi.
21Başka bir öğrencisi İsa'ya, “Ya Rab, izin ver, önce gidip babamı gömeyim” dedi.
22İsa ona, “Ardımdan gel” dedi. “Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün.”
İsa Fırtınayı Dindiriyor
(Mar.4:35-41; Luk.8:22-25)
23İsa tekneye binince, ardından öğrencileri de bindi. 24Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki, dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. 25Öğrenciler gidip O'nu uyandırarak, “Ya Rab, kurtar bizi, yoksa öleceğiz!” dediler.
26İsa, “Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?” dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık sütliman oldu.
27Hepsi hayret içinde kaldı. “Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de O'nun sözünü dinliyor?” dediler.
İki Cinlinin İyileştirilmesi
(Mar.5:1-20; Luk.8:26-39)
28İsa gölün karşı yakasında Gadaralılar'ın memleketine vardı. Orada O'nu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. Bunlar öyle tehlikeliydi ki, kimse o yoldan geçemiyordu. 29İsa'ya, “Ey Tanrı'nın Oğlu, bizden ne istiyorsun?” diye bağırdılar. “Buraya, vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?”
30Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. 31Cinler İsa'ya, “Bizi kovacaksan, şu domuz sürüsüne gönder” diye yalvardılar.
32İsa onlara, “Gidin!” dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. 33Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil, olup bitenlerin hepsini anlattılar. 34Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. O'nu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:2 cüzamlı Bkz. Lev.13-14. bölümler. temiz kılabilirsin Cüzam kişiye fiziksel olarak zarar verdiği gibi, onu Kutsal Yasa’ya göre dinsel açıdan kirli kılıyordu (bkz. Luk.5:12-16).
8:3 adama dokundu Bkz. Mar.1:4 0-45’ e ait not.
8:4 kimseye bir şey söyleme Bkz. Mat.16:20; ayrıca bkz. Mat.9:30 ; Mat.11:16; Mar.1:34,Mar.1:44; Mar.3:12; Mar.5:19,Mar.5:43; Mar.7:36; Mar.8:26; Luk.8:56; krş. Mar.5:19’a ait notlar.
8:5 Yüzbaşı Luka’nın ayrıntılı anlatımında (Luk.7:1-5), yüzbaşı kendini İsa’yla görüşmeye layık görmez ve kendisinin yerine Yahudiler’in ileri gelenleriyle arkadaşlarını gönderir; Matta (eğer aynı olayı aktarıyorsa) anlatımı kısa tutmak amacıyla bu aracılardan söz etmemiş olabilir.
8:11 doğudan ve batıdan Tüm dünyayı ima eder. Müjdenin evrenselliği Matta’nın konularından biridir (ayrıca bkz. Makale: İncil Nedir?, s. 1367). Göklerin Egemenliği’nde... sofraya oturacaklar Gelecek çağda Mesih’in vereceği bu ziyafet, Tanrı’yla yakın ilişkinin getirdiği bereketi betimler (bkz. Yşa.25:6-9).
8:12 bu egemenliğin asıl mirasçıları Yahudiler’in çoğunun, sahip oldukları etnik kökenin Tanrı’nın Egemenliği’ne dâhil olmayı güvence altına aldığına inandığı görülür (bkz. Mat.3:9-10; Mat.3:9’a ait not). dışarıdaki karanlığa Cehenneme (bkz. Makale: Cennet, Cehennem, s. 1898). ağlayış ve diş gıcırtısı Cehenneme gidenlerin, uğradıkları bu mahkûmiyete duydukları öfke ve çaresizlik ifade edilmektedir (bkz. Mat.13:41-50; Mat.22:13; Mat.24:48-51; Mat.25:30).
8:5-13 Her ne kadar Yu.4:46-54’te anlatılanlara benzese de, muhtemelen İsa Mesih’in yaşadığı başka bir olaydır.
8:14 Petrus’un kaynanası Bkz. Mar.1:30 ve Luk.4:38’e ait notlar.
8:16 cinliyi Bkz. Mar.1:23 ve Luk.4:33-34’ e ait notlar.
8:17 İsa, çarmıha gerilmeden önce bile günahın getirdiği sonuçları ortadan kaldırmaya başlamıştı.
8:18 karşı yakasına Doğu kıyısına.
8:20 İnsanoğlu’nun Bkz. Makale: İsa Mesih Kimdir? s.1373.
8:21-22 babamı gömeyim Bkz. Luk.9:59’a ait not.
8:24 büyük bir fırtına Bkz. Mar.4:37’ye ait not.
8:28-34 Bkz. Mar.5:1-20’ye ait notlar.

Videolar

Matta Girişi

Genel Bakış: Matta'nın amacı, İsa'nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa'nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa'nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. İsa'nın kurtuluş Müjdesi'nin bütün uluslar için olduğunu ayrıca vurgular2.

Kitabın İçeriği: Matta, İsa'nın soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle başlar (1:1-2:23). İsa'nın vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl denendiğini anlattıktan sonra O'nun faaliyetlerine geçer. Kendisine gelen hastaların tümünü iyileştirdiği bazı olayları kaydeder3; belirli bazı hastaları iyileştirmesinden4 ve öbür mucizelerinden5 de söz eder. Bununla birlikte ağırlık, İsa'nın beş temel bölümde6 toplanan öğretisine veriliyor. Bu öğretinin odağında Göklerin Egemenliği7 bulunuyor. Göklerin Egemenliği, İncil'in öbür kısımlarında Tanrı'nın Egemenliği diye de geçer. İsa'nın ilk gelişiyle başlayan bu egemenlik, O'nun Kral olarak dönüşüyle tamamlanacaktır. Günahlarından dönüp İsa'yı izleyenler, egemenliğin çocukları olurlar. Bunlar, İsa'nın özellikle Dağdaki Konuşma'da açıkladığı yeni yaşama çağrılıyorlar (5-7 bölümleri). Örneğin, ön planda bulunmak yerine başkalarına hizmet etmeyi amaç edinmeliler8; gösterişe kapılmadan iyilik yapmalılar (6:1-18); bağışlayıcı olmalılar (18:21-35); canları pahasına da olsa İsa'yı izlemeliler9.

İsa, sözleri ile eylemleri arasında büyük uyumsuzluklar olan Yahudi din önderlerini şiddetle eleştirir. Onlar için şöyle der: «Göklerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kaparlar; ne kendileri içeri girerler, ne de girmek isteyenleri bırakırlar»10. Buna karşılık İsa, doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya gelmiştir (9:13). İsa ayrıca çağın sonu, kendisinin ikinci gelişi ve son yargı konusunda açıklamalarda bulunur; izleyicilerinin bütün bu olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır11. İsa'nın kimliğine gelince, Matta imalı ama kesin konuşur12.

Son bölümler İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır. Ondan önce İsa, nasıl öleceğini birkaç kez açıklar. Son yemeğinde, «Kanım... günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır» der (26:28). Uzun zamandan beri onu öldürmeyi tasarlayan Yahudi önderlerce tutuklanır, yargılanır ve Romalı vali tarafından çarmıha gerilir. Ölür ve dirilir. Kitap, İsa'nın izleyicilerine verdiği ünlü son buyruğuyla noktalanır: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin...»

Ana Hatlar:

1:1-2:23 İsa'nın doğumu ve çocukluğu
3:1-4:16 İsa'nın göreve hazırlanması
4:17-18:35 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
19:1-20:34 Yeruşalim (Kudüs) yolunda
21:1-27:66 İsa'nın Yeruşalim'de öğretisini yayması, tutuklanıp çarmıha gerilmesi
28:1-20 İsa'nın dirilmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş