Matta 25

25
On Kız Benzetmesi
1 “O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek. 2Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı. 3Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar, ama yağ almadılar. 4Akıllılar ise, kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. 5Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular.
6“Gece yarısı bir ses yankılandı: ‘İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!’ 7Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler.
8“Akılsızlar akıllılara, ‘Kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin!’ dediler.
9“Akıllılar, ‘Olmaz! Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın’ dediler.
10“Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı.
11 “Daha sonra gelen öbür kızlar, ‘Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize!’ dediler.
12“Güvey ise, ‘Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum’ dedi.
13“Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.”
Emanet Para Benzetmesi
(Luk.19:11-27)
14“Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer.
15“Adam, her birinin yeteneğine göre, birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. 16Beş talant alan, hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. 17İki talant alan da iki talant daha kazandı. 18Bir talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendisinin parasını sakladı.
19“Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. 20Beş talant alan gelip beş talant daha getirdi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Bana beş talant emanet etmiştin; bak, beş talant daha kazandım.’
21“Efendisi ona, ‘Aferin, iyi ve güvenilir köle!’ dedi. ‘Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!’
22“İki talant alan da geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Bana iki talant emanet etmiştin; bak, iki talant daha kazandım.’
23“Efendisi ona, ‘Aferin, iyi ve güvenilir köle!’ dedi. ‘Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!’
24“Sonra bir talant alan geldi, ‘Efendimiz’ dedi, ‘Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. 25Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte, al paranı!’
26-27“Efendisi ona şu karşılığı verdi: ‘Kötü ve tembel köle! Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım... 28Haydi, elindeki talantı alın, on talantı olana verin! 29 Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak. 30 Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.’ ”
Yargı Günü
31 “İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 32Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. 33Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.
34“O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, Babam'ın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. ‘Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! 35Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. 36Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.’
37“O vakit doğru kişiler O'na şu karşılığı verecek: ‘Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik? 38Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik? 39Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?’
40“Kral da onları şöyle yanıtlayacak: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.’
41“Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin! 42-43Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.’
44“O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: ‘Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?’
45“Kral da onlara şu yanıtı verecek: ‘Size doğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.’
46 “Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1 O zaman İsa Mesih’in geleceği zaman.
25:7 tazelediler Kandil bezlerinin yanmış uçları kesilir ve zeytinyağı ilave edilirdi.
25:9 Kimse başkasının yerine hazırlık yapamaz. Burada, kişisel sorumluluk vurgulanmaktadır.
25:1-12 Benzetme, İsa Mesih’in gelişine hazır olmanın önemini vurgular (bkz. Mat.21:13 ve ilgili not). Herkesin bu gelişe hazır olmak için fırsatı vardır. İsa güveydir; akıllı kızlar kandillerini gelin için yakmışlardır, güveyin gelişine hazırdırlar. Akılsız kızlar, yağları olmadığı halde (Mesih’in gelişine hazır olmadıkları halde) öbürleriyle birlikte uyuyakalmışlardır. Tanrı ile olan ilişki söz konusu olduğunda başkasına güvenmek akılsızlıktır; bu ilişkide İsa’dan başka aracı yoktur. Herkes kandilini yanar durumda tutmalıdır; yani Mesih’in gelişine hazır olmalıdır (krş. Luk.12.35-36).
25:13 uyanık kalın Benzetmenin ana fikri. o günü ve o saati İsa Mesih’in geleceği gün ve saat.
25:15 talant Terim ilk olarak ağırlık ölçüsü (yaklaşık 35 kg), daha sonra da madeni para birimi olarak kullanılmıştır.
25:21 küçük işlerde güvenilir... büyük işlerin başına Bkz. Mat.25:29; Mar.4:25; ayrıca bkz. Luk.19:26’ya ait notlar.
25:26-27 Bkz. Luk.19:22’ye ait not.
25:29 Benzetmenin ana fikri; İsa Mesih’in gelişine hazır olmak, Rab’bin verdiği armağanları üretken bir şekilde kullanmaktır (bkz. Rom.12:3-8; Rom.14:10; 1Ko.3:10-15 ve ilgili notlar; 2Ko.5:9-10; 1Pe.4:7-11).
25:32 koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi Krş. Mat.7:21-23; Mat.13:40-43.
25:33 sağına Bkz. Mar.10:37 ve ilgili not.
25:34-40 Göklerin Egemenliği’nde ödüller, hizmet etmiş imanlılara verilecektir (bkz. Bilgi Kutusu: Hizmet, s.1784).
25:41 İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe Bkz. Va.20:10. ateşe Bkz. Yah.7; Va.19:20 ve ilgili notlar; Va.20:15.
24:1-25:46 Zeytin Dağı’ndaki vaaz, Matta’daki önemli vaazların beşincisi ve sonuncusudur (bkz. Mat.5:1-7:29’a ait not; Mar.13:1-37; Luk.21:5-36 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. GirişKitabın Teolojisi ve Mesajı). Bu vaazda geçen peygamberlik sözleri, Yeruşalim’in (Kudüs’ün) İS 70 yılında Titus yönetimindeki Romalılar tarafından yerle bir edilmesi, dünyanın son çağındaki olaylar veya her ikisiyle de ilgili olabilir (ayrıca bkz. Mat.24:15-16’ya ait not).
25:46 sonsuz azaba... sonsuz yaşama Bkz. Dan.12:2; Yu.5:28-29; ayrıca bkz. Rom.2:6-8; Gal.6:8 ve ilgili notlar.

Videolar

Matta Girişi

Genel Bakış: Matta'nın amacı, İsa'nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa'nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa'nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. İsa'nın kurtuluş Müjdesi'nin bütün uluslar için olduğunu ayrıca vurgular2.

Kitabın İçeriği: Matta, İsa'nın soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle başlar (1:1-2:23). İsa'nın vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl denendiğini anlattıktan sonra O'nun faaliyetlerine geçer. Kendisine gelen hastaların tümünü iyileştirdiği bazı olayları kaydeder3; belirli bazı hastaları iyileştirmesinden4 ve öbür mucizelerinden5 de söz eder. Bununla birlikte ağırlık, İsa'nın beş temel bölümde6 toplanan öğretisine veriliyor. Bu öğretinin odağında Göklerin Egemenliği7 bulunuyor. Göklerin Egemenliği, İncil'in öbür kısımlarında Tanrı'nın Egemenliği diye de geçer. İsa'nın ilk gelişiyle başlayan bu egemenlik, O'nun Kral olarak dönüşüyle tamamlanacaktır. Günahlarından dönüp İsa'yı izleyenler, egemenliğin çocukları olurlar. Bunlar, İsa'nın özellikle Dağdaki Konuşma'da açıkladığı yeni yaşama çağrılıyorlar (5-7 bölümleri). Örneğin, ön planda bulunmak yerine başkalarına hizmet etmeyi amaç edinmeliler8; gösterişe kapılmadan iyilik yapmalılar (6:1-18); bağışlayıcı olmalılar (18:21-35); canları pahasına da olsa İsa'yı izlemeliler9.

İsa, sözleri ile eylemleri arasında büyük uyumsuzluklar olan Yahudi din önderlerini şiddetle eleştirir. Onlar için şöyle der: «Göklerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kaparlar; ne kendileri içeri girerler, ne de girmek isteyenleri bırakırlar»10. Buna karşılık İsa, doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya gelmiştir (9:13). İsa ayrıca çağın sonu, kendisinin ikinci gelişi ve son yargı konusunda açıklamalarda bulunur; izleyicilerinin bütün bu olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır11. İsa'nın kimliğine gelince, Matta imalı ama kesin konuşur12.

Son bölümler İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır. Ondan önce İsa, nasıl öleceğini birkaç kez açıklar. Son yemeğinde, «Kanım... günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır» der (26:28). Uzun zamandan beri onu öldürmeyi tasarlayan Yahudi önderlerce tutuklanır, yargılanır ve Romalı vali tarafından çarmıha gerilir. Ölür ve dirilir. Kitap, İsa'nın izleyicilerine verdiği ünlü son buyruğuyla noktalanır: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin...»

Ana Hatlar:

1:1-2:23 İsa'nın doğumu ve çocukluğu
3:1-4:16 İsa'nın göreve hazırlanması
4:17-18:35 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
19:1-20:34 Yeruşalim (Kudüs) yolunda
21:1-27:66 İsa'nın Yeruşalim'de öğretisini yayması, tutuklanıp çarmıha gerilmesi
28:1-20 İsa'nın dirilmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş