Markos 13:1-37

13
Sonun Belirtileri
(Mat.24:1-28; Luk.21:5-24)
1İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri O'na, “Öğretmenim” dedi, “Şu güzel taşlara, şu görkemli yapılara bak!”
2İsa ona, “Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!” dedi.
3-4İsa, Zeytin Dağı'nda, tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular: “Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak, bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?”
5İsa onlara anlatmaya başladı: “Sakın kimse sizi saptırmasın” dedi. 6“Birçokları, ‘Ben O'yum’ diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar. 7Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. 8Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.
9 “Ama siz kendinize dikkat edin! İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. 10Ne var ki, önce Müjde'nin bütün uluslara duyurulması gerekir. 11Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde, ‘Ne söyleyeceğiz?’ diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, Kutsal Ruh olacak. 12Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına başkaldırıp onları öldürtecek. 13 Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.
14 “Yıkıcı iğrenç şeyin, bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman –okuyan anlasın– Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. 15 Damda olan, evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin. 16Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin. 17O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline! 18Dua edin ki, kaçışınız kışa rastlamasın. 19 Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki, Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. 20Rab o günleri kısaltmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab, seçilmiş olanlar, kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. 21Eğer o zaman biri size, ‘İşte Mesih burada’, ya da, ‘İşte şurada’ derse, inanmayın. 22Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar, belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. 23Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum.”
Mesih'in Görkemli Gelişi
(Mat.24:29-35; Luk.21:25-33)
24-25 “Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra,
‘Güneş kararacak,
Ay ışık vermez olacak,
Yıldızlar gökten düşecek,
Göksel güçler sarsılacak.’
26 “O zaman İnsanoğlu'nun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. 27İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek, seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacak.
28“İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. 29Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın Egemenliği yakındır, kapıdadır. 30Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak[a] ortadan kalkmayacak. 31Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”
Bilinmeyen Gün ve Saat
(Mat.24:36-44)
32 “O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez. 33Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. 34 Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir, kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. 35Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu, bilemezsiniz. 36Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın! 37Size söylediklerimi herkese söylüyorum; uyanık kalın!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1 güzel taşlar 1. yüzyıl Yahudi tarihçisi Josefus’a göre (Josefus’un Yahudiler’in Tarihi kitabı, 15.11.3), bazıları 12 m uzunluğunda, 4 m yüksekliğinde ve 6 m genişliğindeydi. Görkemli yapılar Bkz. Luk.21:5-6’ ya ait not.
13:2 Bkz. Mat.24:2’ ye ait not.
13:3-4 Zeytin Dağı Bkz. Mar.11:1-2’ ye ait not. Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas Bkz. Mar.1:16-20 ; Mar.5:37 ve Elç.3:1’e ait not.
13:5 Bu buyruklar (bkz. Mar.13:9,Mar.13:23,Mar.13:33,Mar.13:35,Mar.13:37), Zeytin Dağı’ndaki vaazın amaçlarından birinin öğrencileri aldanma tehlikesine karşı uyarmak olduğunu gösterir.
13:6 O’yum “Mesih’im”.
13:7 son Hem Yeruşalim’in yıkımından hem de çağın bitiminden (bkz. Mat.24:3) söz ediyor.
13:8 doğum sancıları Bkz. Mat.24:8’e ait not.
13:10 Müjde Bkz. Mar.1:1 ve ilgili not; Mat.24:14 ve ilgili not.
13:5-13 Bkz. Luk.21:8-19; Luk.21:9’a ait not.
13:14 Bkz. Mat.24:15-16’ya ait not.
13:15 Damda olan Bkz. Mar.2:4 ve Luk.17:31’e ait notlar.
13:16 abasını Bkz. Mat.5:40’a ait not.
13:19 Bkz. Mat.24:21’e ait not.
13:20 Bkz. Mat.24:22’ye ait not.
13:21 Mesih Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373.
13:24-25 Evrenin mahvoluşunu resmeden betimleme, EskiAntlaşma peygamberleri tarafından sık sık Tanrı’nın günahkâr dünyayı yargılayışını tanımlamakta kullanılırdı (bkz. Yşa.13:10; Yşa.24:21-23; Yşa.34:4; Hez.32:7; Yoe.2:10,Yoe.2:30-31;Amo.8:9 ve ilgili notlar; Makale:Yargı, s. 260).
13:24 o günlerde Mesih çağıyla ve İsrail’in beklenen kurtuluş uyla ilgili yaygın bir Eski Antlaşma deyimi (bkz. Yer.3:16,Yer.3:18; Yer.31:29; Yer.33:15-16; Yoe.3:1; Zek.Yoe.8:23). o sıkıntıdan Bkz. Mar.13:19 ; Mat.24:21’e ait not.
13:26 İnsanoğlu’nun Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. bulutlar içinde... ve görkemle geldiğini Mesih’in zafer kazanmasından ve Tanrı’nın Egemenliği’ni kurmasından söz ediyor (bkz. Mar.8:38; Dan.7:13; 2Se.1:6-10; Va.19:11-16 ve ilgili notlar).
13:27 seçtiklerini... toplayacak Eski Antlaşma’da Tanrı’nın, halkını sürgün ettiği ülkelerden topladığı görülür (krş. Yas.30:3-4; Yşa.43:6; Yer.32:37; Hez.34:13; Hez.36:24). Burada İsrail halkının gelecekte bir araya gelişinden söz edilmektedir.
13:28 Bkz. Mar.11:13 ve Luk.21:29’a ait notlar.
13:29 bu olayların Mar.13:5-23’te sıralanan belirtiler Yeruşalim’in yıkımından önce gerçekleşmiştir. Birçok yorumcu, bu belirtilerin çağın sonu gelmeden önce tekrar görüleceğine inanır. Tanrı’nın Egemenliği Bkz. Luk.21:31.
13:30 bu kuşak ortadan kalkmayacak Bkz. Luk.21:32’ye ait not.
13:32 O günü Burada “Mesih’in ikinci kez geleceği gün” anlamında kullanılır. Eski Antlaşma’da da, Tanrı’nın dünyada gerçekleştireceği belirli bir olayı işaret eden özel bir ifadedir (krş. Amo.9:11; Mik.4:6; Mik.5:10). ne de Oğul bilir Bazı ayetlerde İsa Mesih’in “her şeyi bilen” olduğu belirtilmesine karşın (Mat.26:25,Mat.26:34; Luk.9:47; Yu.1:47-48; Yu.2:25; Yu.4:18) Mesih’in yeryüzüne ikinci kez gelişinin tarihini bilmediğini belirtmesi, ya Tanrı olduğu halde insan bedenine bürünmüş olan İsa Mesih’in bilgisi insanlığıyla sınırlı olduğundan ötürüdür ya da İsa Mesih itaatkâr Oğul olduğu için gönüllü olarak bilmemeyi seçmiştir (bkz. Bilgi Kutusu: Üçlübirlik, s.1433). kimse bilmez İnsanlara bu konuyla ilgili bazı ipuçları verilmiş olmakla birlikte, bunların amacı insanların Mesih’in yeryüzüne dönüş tarihine ilişkin ayrıntılı tahminler yapmaları değil (bkz. Elç.1:7; 1Se.5:1 ve ilgili notlar), bu güne hazır olup olmadıkları hakkında vicdanlarını sınamalarıdır (bkz. iman etmiş olanlar için, Mat.25. bölüm; 1Se.5:1-11; 2Se.2:1-12; Va.3:10; Mesih’e iman etmeyenler için, 1Se.5:2-3; 2Pe.2:4-9).
13:35 Bkz. Mat.14:25’e ait not.
13:1-37 Bkz. Mat.24:1-25:46’ ya ait notlar. Markos’taki en uzun vaazdır. Bölüm beş kısma ayrılır: (1) İsa Mesih’in, öğrencilerin sorularına neden olan tapınağın yıkımına ilişkin peygamberliği (Mat.13:1-4); (2) aldatıcılara ve sonla ilgili sahte belirtilere ilişkin uyarılar (Mat.13:5-23); (3) İnsanoğlu’nun gelişi (Mat.13:24-27); (4) İncir ağacından alınacak ders (Mat.13:28-31); (5) uyanık kalmaya teşvik (Mat.13:32-37).

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş