Matta 4

4
İsa Deneniyor
(Mar.1:12-13; Luk.4:1-13)
1 Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. 2İsa kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. 3O zaman Ayartıcı[a] yaklaşıp, “Tanrı'nın Oğlu'ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun” dedi.
4 İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar’ diye yazılmıştır.”
5-6 Sonra İblis O'nu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, “Tanrı'nın Oğlu'ysan, kendini aşağı at” dedi, “Çünkü şöyle yazılmıştır:
‘Tanrı, senin için meleklerine buyruk verecek.’
‘Ayağın bir taşa çarpmasın diye
Seni elleri üzerinde taşıyacaklar.’ ”
7 İsa İblis'e şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab'bi denemeyeceksin’ diye de yazılmıştır.”
8İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. O'na bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, 9“Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim” dedi.
10 İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! ‘Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.”
11Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler.
İsa Müjde'yi Duyurmaya Başlıyor
(Mar.1:14-15; Luk.4:14-15)
12 İsa, Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. 13 Nasıra'dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde, Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum'a yerleşti. 14-15 Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu:
“Zevulun ve Naftali bölgeleri,
Şeria Irmağı'nın ötesinde, Deniz Yolu'nda,
Ulusların yaşadığı Celile!
16Karanlıkta yaşayan halk,
Büyük bir ışık gördü.
Ölümün gölgelediği diyarda
Yaşayanlara ışık doğdu.”
17 O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: “Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaştı.”
İsa İlk Öğrencilerini Seçiyor
(Mar.1:16-20; Luk.5:1-11)
18İsa, Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simun'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. 19Onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.” 20Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler. 21İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi'yle birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. 22Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
İsa Hastaları İyileştiriyor
(Luk.6:17-19)
23 İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. 24Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri O'na getirdiler; hepsini iyileştirdi. 25Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar O'nun ardından gidiyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 Tanrı kendi halkını dener, ancak İblis ayartarak günaha sürükler (bkz. Yar.22:1’e ait not; Yak.1:13; 1Yu.3:8; Va.2:9-10 ve ilgili notlar; Va.12:9-10). İblis yalnızca bir güç veya etki değil, duygu, akıl ve irade sahibi bir varlıktır; Tanrı’nın baş düşmanı ve karanlık güçlerin önderidir (bkz. Bilgi Kutusu: Şeytan, s. 1385). denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü İsa’nın denenmesi, Tanrı tarafından tasarlanmış ve O’nun tarafından yönlendirilmiştir. İsa, Tanrı’nın halkının karşılaştığı denenmelere benzer şekilde denenmiş ama onların yapamadığını başarmıştır (Yas.8:3).
4:2 kırk gün kırk gece Bu sayı, İsrail halkının Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl boyunca çölde denenmesini hatırlatır. oruç Bkz. Makale: Oruç, s.1030.
4:3 Ayartıcı Şeytan. Tanrı’nın Oğlu’ysan Şeytan, İsa’nın Tanrı Oğlu olduğundan emindi ; bu sözlerle İsa’yı kışkırtabileceğini sanıyordu. Tanrı’nın Oğlu Bkz. Mez.2:7; Mez.45:6; Yu.3:16’ya ait notlar. söyle şu taşlar ekmek olsun Bkz. Luk.4:3’e ait not. Şeytan, İsa’yı, bedensel ihtiyaçlarını karşılamak için Tanrı Oğlu olarak doğaüstü güçlerini kullanmaya çağırarak ayartmaya çalışmıştır.
4:4 Krş. Yas.8:3 ve ilgili not. İnsanın Tanrı’nın sözüne itaat ederek yaşaması, tüm ihtiyaçlarından çok daha önemlidir.
4:5-6 Bkz. Luk.4:2’ye ait not. Tapınağın tepesine... Kendini aşağı at... şöyle yazılmıştır Bkz. Luk.4:9-10’a ait notlar.
4:1-11 Denenmeler karşısında başarılı olamayan Adem ve İsrailliler’in aksine (bkz. 1Ko.15:20-50 ve ilgili notlar), İsa’nın karşı laştığı denenmelerde verdiği tepki O’nun eşsizliğini gösterir (bkz. Rom.5. bölüm). İsa, düşüncelerinde bile günah işlememiştir (bkz. 2Ko.5:21; İbr.4:15; İbr.7:26; 1Pe.2:22 ve ilgili not; 1Yu.3:5).
4:11 İblis İsa’yı bırakıp gitti Bkz. Luk.4:13’e ait not.
4:12 Bkz. Harita: Kitabın sonunda, no.9. Yahya’nın tutuklandığı nı Bkz. Luk.1:19-20’ ye ait not. Yahya’nın tutuklanmasının nedeni Luk.14:3-4’te belirtilmiştir.
4:13 Kefarnahum Eski Antlaşma’da adı geçmeyen bu yer, İsa Mesih’in döneminde önemli bir yerleşim birimiydi. Petrus’un buradaki evi, İsa’nın Celile yöresindeki hizmetinin merkezi haline gelmişti (bkz. Mar.2:1; Mar.9:33).
4:14-16 Yşa.9:1-2’de yer alan bu sözler, kurtuluş müjdesinin evrensel bir çağrı olduğunu gösterir (krş. Mat.2:1-12; Mat.13:38; Mat.28:19). İsa halka yönelik hizmetinin çoğunu Celile Gölü’nün kuzeybatısındaki “Zevulun ve Naftali yöresinde” (Mat.1:13) gerçekleştirmiştir. Ulusların yaşadığı Celile Yeruşalim’in (tapınak bu kentteydi) dinsel etkisinden uzak olduğu ve bölgenin genelinde Yahudi olmayanlar yaşadığı için, Yahudiler burayı, “karanlık” ve “ölümün gölgelediği” (Mat.4:16) yer olarak tanımlıyordu.
4:17 O günden sonra Bu sözcükler, İsa’nın hizmetindeki önemli dönüm noktalarını gösterir (ayrıca bkz. Mat.16:21). Bazı yorumculara göre bu ayette ve Mat.16:21’de geçen bu ifade, kitabı üç ana bölüme ayırır (Mat.1:1-4:16; Mat.4:17-16:20; Mat.16:21-28:20). Tövbe edin İsa, hizmetine Yahya’nın bildirisinin aynısını ileterek başlar (bkz. Makale:Tövbe, s.1438). Göklerin Egemenliği Bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s. 1383. yaklaştı Bkz. Mar.1:15’e ait not.
4:19 insan tutan balıkçılar İsa bu benzetmeyle öğrencilerini kurtuluş müjdesini gayretli ve sabırlı bir şekilde duyurarak insanları göksel egemenlik adına kazanmaya çağırır (bkz. Makale:İncil Nedir?, s. 1367).
4:20 Bkz. Mar.1:17’ye ait not.
4:21 Ağlarını onarıyorlardı Ağları yıkamak, onarmak ve kurutmak, ertesi günkü avlanma için yapılan hazırlıktı.
4:23 öğretiyor... Müjdesi’ni duyuruyor... her illeti iyileştiriyordu İsa Mesih’in üç yönlü hizmeti. duyuruyor Şabat Günü’nde havralarda (bkz. Mar.1:21’e ait not), hafta içinde ise açık havada daha büyük kitlelere kurtuluş müjdesini duyuruyordu.
4:24 Suriye Celile’nin kuzeyinde, Şam veAkdeniz arasında kalan bölge.
4:25 Dekapolis Grek kültürünün etkin olduğu on kentten (Pinna, Dion, Beytşean, Hippos, Gadara, Filadelfya, Gerasa, Kanata, Şam, Rafana) oluşan federasyon. Şeria Irmağı’nın karşı yakası Bölge “Pereya” olarak da adlandırılır.

Videolar

Matta Girişi

Genel Bakış: Matta'nın amacı, İsa'nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa'nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa'nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. İsa'nın kurtuluş Müjdesi'nin bütün uluslar için olduğunu ayrıca vurgular2.

Kitabın İçeriği: Matta, İsa'nın soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle başlar (1:1-2:23). İsa'nın vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl denendiğini anlattıktan sonra O'nun faaliyetlerine geçer. Kendisine gelen hastaların tümünü iyileştirdiği bazı olayları kaydeder3; belirli bazı hastaları iyileştirmesinden4 ve öbür mucizelerinden5 de söz eder. Bununla birlikte ağırlık, İsa'nın beş temel bölümde6 toplanan öğretisine veriliyor. Bu öğretinin odağında Göklerin Egemenliği7 bulunuyor. Göklerin Egemenliği, İncil'in öbür kısımlarında Tanrı'nın Egemenliği diye de geçer. İsa'nın ilk gelişiyle başlayan bu egemenlik, O'nun Kral olarak dönüşüyle tamamlanacaktır. Günahlarından dönüp İsa'yı izleyenler, egemenliğin çocukları olurlar. Bunlar, İsa'nın özellikle Dağdaki Konuşma'da açıkladığı yeni yaşama çağrılıyorlar (5-7 bölümleri). Örneğin, ön planda bulunmak yerine başkalarına hizmet etmeyi amaç edinmeliler8; gösterişe kapılmadan iyilik yapmalılar (6:1-18); bağışlayıcı olmalılar (18:21-35); canları pahasına da olsa İsa'yı izlemeliler9.

İsa, sözleri ile eylemleri arasında büyük uyumsuzluklar olan Yahudi din önderlerini şiddetle eleştirir. Onlar için şöyle der: «Göklerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kaparlar; ne kendileri içeri girerler, ne de girmek isteyenleri bırakırlar»10. Buna karşılık İsa, doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya gelmiştir (9:13). İsa ayrıca çağın sonu, kendisinin ikinci gelişi ve son yargı konusunda açıklamalarda bulunur; izleyicilerinin bütün bu olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır11. İsa'nın kimliğine gelince, Matta imalı ama kesin konuşur12.

Son bölümler İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır. Ondan önce İsa, nasıl öleceğini birkaç kez açıklar. Son yemeğinde, «Kanım... günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır» der (26:28). Uzun zamandan beri onu öldürmeyi tasarlayan Yahudi önderlerce tutuklanır, yargılanır ve Romalı vali tarafından çarmıha gerilir. Ölür ve dirilir. Kitap, İsa'nın izleyicilerine verdiği ünlü son buyruğuyla noktalanır: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin...»

Ana Hatlar:

1:1-2:23 İsa'nın doğumu ve çocukluğu
3:1-4:16 İsa'nın göreve hazırlanması
4:17-18:35 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
19:1-20:34 Yeruşalim (Kudüs) yolunda
21:1-27:66 İsa'nın Yeruşalim'de öğretisini yayması, tutuklanıp çarmıha gerilmesi
28:1-20 İsa'nın dirilmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş