Matta 15

15
Töre mi, Tanrı'nın Sözü mü?
(Mar.7:1-13)
1-2Bu sırada Yeruşalim'den bazı Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip, “Öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor?” diye sordular, “Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar.”
3İsa onlara şu karşılığı verdi: “Ya siz, neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? 4 Çünkü Tanrı şöyle buyurdu: ‘Annene babana saygı göstereceksin’; ‘Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir.’ 5-6Ama siz, ‘Her kim anne ya da babasına, benden alacağın bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir’ diyorsunuz. Böylelikle, töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. 7-8 Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir:
‘Bu halk dudaklarıyla beni sayar,
Ama yürekleri benden uzak.
9Bana boşuna taparlar.
Çünkü öğrettikleri, sadece insan buyruklarıdır.’ ”
İnsanı Kirleten Nedir?
(Mar.7:14-23)
10İsa, halkı yanına çağırıp onlara, “Dinleyin ve şunu belleyin” dedi. 11“Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır.”
12Bu sırada öğrencileri O'na gelip, “Biliyor musun?” dediler, “Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler.”
13İsa şu karşılığı verdi: “Göksel Babam'ın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. 14 Bırakın onları; onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse, ikisi de çukura düşer.”
15Petrus, “Bu benzetmeyi bize açıkla” dedi.
16“Siz de mi hâlâ anlamıyorsunuz?” diye sordu İsa. 17“Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? 18 Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. 19Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. 20İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez.”
Kenanlı Kadının İmanı
(Mar.7:24-30)
21İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. 22O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, “Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda” diye feryat etti.
23İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, “Sal şunu, gitsin!” diye rica ettiler. “Arkamızdan bağırıp duruyor.”
24İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı.
25Kadın ise yaklaşıp, “Ya Rab, bana yardım et!” diyerek O'nun önünde yere kapandı[a].
26İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” dedi.
27Kadın, “Haklısın, ya Rab” dedi. “Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.”
28O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: “Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.” Ve kadının kızı o saatte iyileşti.
İsa Dört Bin Kişiyi Doyuruyor
(Mar.8:1-10)
29İsa oradan ayrıldı, Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. 30Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları O'nun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. 31Halk, dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısı'nı yüceltti.
32İsa öğrencilerini yanına çağırıp, “Halka acıyorum” dedi. “Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum, yolda bayılabilirler.”
33Öğrenciler kendisine, “Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım?” dediler.
34İsa, “Kaç ekmeğiniz var?” diye sordu.
“Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var” dediler.
35Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. 36Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. 37Herkes yiyip doydu. Artakalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. 38Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve çocuklar hariç, dört bin erkekti. 39İsa, halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:1-2 atalarımızın töreleri Babil sürgününün ardından Yahudi din öğretmenleri, Kutsal Yasa’yı yorumlamak ve uygulamak için çok titiz kurallar ve düzenlemeler oluşturmaya başladılar. Bu talimatlar, İS 200’ de Mişna Kitabı yazılana dek sözlü olarak kaldı. yıkamıyorlar Bkz. Yu.2:6’ya ait not.
15:21 İsa bu uzun yolculukları, öğrencilerine özel olarak öğretiş vermek, kalabalıklardan ve halkın Mesih hakkındaki yanlış düşüncelerinden kurtulmak (bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373 ; Mar.8:27-32; Yu.6:15) ve bildirisini herkese duyurmak amacıyla gerçekleştirdi. Sur Bkz. Mar.7:24’e ait not. Sayda Sur’un yaklaşık 40 km kuzeyi.
15:22 Kenanlı Bu tanımlama EskiAntlaşma’da sıkça geçer, ancak YeniAntlaşma’da sadece burada bulunur. YeniAntlaşma döneminde bölge artık Kenan olarak adlandırılmıyordu. Bazı yorumcular, Yahudiler’in o dönemde Fenike halkından bu şekilde söz ettiğini düşünür (bkz. Mar.7:26 ve ilgili not). Davut Oğlu Bu ifade, putperest kadının İsa’nın Mesih olduğunu sezmiş olabileceğini gösterir (bkz. Mat.9:27’ye ait not). cine tutuldu Bkz. Mar.1:2 2-24 ; Luk.4:33-34 ve ilgili notlar.
15:25 O’nun önünde yere kapandı Grekçe’den “O’na tapındı” diye de çevrilebilir.
15:26 Köpek, Yahudiler’in putperest uluslar için kullandıkları genel bir terimdi. İsa bu terimi kadını aşağılamak amacıyla değil, Yahudiler’in tutumuyla kendi yaklaşımını (dileyene vermek, Mat.11:27-28) karşılaştırmak için kullandı. Nitekim kadın İsa’yla tartışmadı, tersine İsa’nın sözlerini onaylayarak Tanrı’nın bereketini alabilmek için bu şekilde değerlendirilmeye razı geldi.
15:36 şükredip Bkz. 1Ti.1:1-5.
15:37 Beş bin kişinin doyurulması Markos, Luka ve Yuhanna’da da geçer; ancak dört bin kişinin doyurulması sadece Matta’da ve Markos’ta bulunur.
15:32-39 Bkz. Mar.7:31-8:10 ve ilgili notlar.
15:39 Magadan Aynı zamanda (Mecdelli Meryem’in yurdu olan) Mecdel olarak da adlandırılır; Mar.8:10’da Dalmanuta olarak geçer. Meryem daha sonra Beytanya’da yaşamıştır.

Videolar

Matta Girişi

Genel Bakış: Matta'nın amacı, İsa'nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa'nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa'nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir1. İsa'nın kurtuluş Müjdesi'nin bütün uluslar için olduğunu ayrıca vurgular2.

Kitabın İçeriği: Matta, İsa'nın soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle başlar (1:1-2:23). İsa'nın vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl denendiğini anlattıktan sonra O'nun faaliyetlerine geçer. Kendisine gelen hastaların tümünü iyileştirdiği bazı olayları kaydeder3; belirli bazı hastaları iyileştirmesinden4 ve öbür mucizelerinden5 de söz eder. Bununla birlikte ağırlık, İsa'nın beş temel bölümde6 toplanan öğretisine veriliyor. Bu öğretinin odağında Göklerin Egemenliği7 bulunuyor. Göklerin Egemenliği, İncil'in öbür kısımlarında Tanrı'nın Egemenliği diye de geçer. İsa'nın ilk gelişiyle başlayan bu egemenlik, O'nun Kral olarak dönüşüyle tamamlanacaktır. Günahlarından dönüp İsa'yı izleyenler, egemenliğin çocukları olurlar. Bunlar, İsa'nın özellikle Dağdaki Konuşma'da açıkladığı yeni yaşama çağrılıyorlar (5-7 bölümleri). Örneğin, ön planda bulunmak yerine başkalarına hizmet etmeyi amaç edinmeliler8; gösterişe kapılmadan iyilik yapmalılar (6:1-18); bağışlayıcı olmalılar (18:21-35); canları pahasına da olsa İsa'yı izlemeliler9.

İsa, sözleri ile eylemleri arasında büyük uyumsuzluklar olan Yahudi din önderlerini şiddetle eleştirir. Onlar için şöyle der: «Göklerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kaparlar; ne kendileri içeri girerler, ne de girmek isteyenleri bırakırlar»10. Buna karşılık İsa, doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya gelmiştir (9:13). İsa ayrıca çağın sonu, kendisinin ikinci gelişi ve son yargı konusunda açıklamalarda bulunur; izleyicilerinin bütün bu olaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır11. İsa'nın kimliğine gelince, Matta imalı ama kesin konuşur12.

Son bölümler İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır. Ondan önce İsa, nasıl öleceğini birkaç kez açıklar. Son yemeğinde, «Kanım... günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır» der (26:28). Uzun zamandan beri onu öldürmeyi tasarlayan Yahudi önderlerce tutuklanır, yargılanır ve Romalı vali tarafından çarmıha gerilir. Ölür ve dirilir. Kitap, İsa'nın izleyicilerine verdiği ünlü son buyruğuyla noktalanır: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin...»

Ana Hatlar:

1:1-2:23 İsa'nın doğumu ve çocukluğu
3:1-4:16 İsa'nın göreve hazırlanması
4:17-18:35 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
19:1-20:34 Yeruşalim (Kudüs) yolunda
21:1-27:66 İsa'nın Yeruşalim'de öğretisini yayması, tutuklanıp çarmıha gerilmesi
28:1-20 İsa'nın dirilmesi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş