1. Timoteos 1:1-5

1
1-2 Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan imanda öz oğlum Timoteos'a selam! Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.
Yanlış Öğretilere Karşı Uyarı
3-4Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi, Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler, imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok, tartışmalara yol açar. 5Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-2 Kurtarıcımız Tanrı’nın Bkz. Tit.1:3 ve ilgili not. umudumuz Mesih İsa’nın Bkz. Tit.2:13. umudumuz Günlük yaşamda kullanıldığı anlamıyla gerçekleşmesi şüpheli bir beklentiyi değil, kesinliği ve güveni ifade etmektedir (bkz. Ef.1:18-20’ye ait not). Mesih İsa’nın elçisi Bkz. 1Ko.1:1-3 ve ilgili not. Pavlus Bkz. Rom.1:1’e ait not. imanda öz oğlum Bkz. 1Ti.1:18; 1Ko.4:17; 2Ti.1Ko.1:1-2; 1Ko.2:1; Flm.10-11. lütuf... esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not. merhamet Bkz. Rom.9:22-23; 2Ti.Rom.1:1-2.
1:3-4 Makedonya’ya giderken Pavlus’un Roma’daki iki tutukluluğu arasında, Elç.28. bölümde anlatılanlardan sonra (bkz. Giriş). Makedonya Bkz. Flp.4:15’e ait not. Efes Bkz. Efesliler: Giriş. Pavlus, en kısa zamanda Efes’te bulunan Timoteos’un yanına gitmeyi ummaktadır (1Ti.3:14-15; 1Ti.4:13). masallarla Sonraları karmaşık Gnostik görüşe dönüşen, EskiAntlaşma tarihine dayalı uydurma hikâyelere, mitlere ve soyağaçlarına verilen önemden söz edilmektedir (bkz. 1.Yuhanna: Giriş).
1:5 pak yürekten Bkz. 2Ti.1Ti.2:22; Mez.24:4 ve ilgili not; Mez.51:10; krş. Mat.5:8.
1:3-11 Hem bu ayetlerde hem de 1Ti.4:1-8 ve 1Ti.6:3-5,1Ti.6:20-21’de Pavlus, Efes Kilisesi’nde yanlış öğreti yayanları tanımlamakta ve imanlıları bunlara karşı uyarmaktadır. Böylelerini, (1) sapkın öğretiler yayan ( 1Ti.1:3-4; 1Ti.6:3-5); (2) belirsiz soyağaçlarına dayanan uydurma, mantık dışı ve sonu gelmeyen masallarla uğraşan ( 1Ti.1:3-7); (3) tartışmacı ( 1Ti.1:3-4; 1Ti.6:3-5); (4) boş yere konuşan ( 1Ti.1:6); (5) Kutsal Yasa uzmanı olmak isteyip de kendi sözlerinden ve söz ettikleri konulardan anlamayan ( 1Ti.1:7; 1Ti.6:3-5); (6) kibirli ( 1Ti.1:7; 1Ti.6:3-5); (7) katı dinsel uygulamaları imanlılara dayatan (1Ti.4:1-3) ve (8) dinsel görev ve yetkileri kazanç yolu olarak kullanan (1Ti.6:3-5) kiş iler diye nitelendirir. Pavlus’un söz ettiği bu sapkınlar, muhtemelen Gnostikler’in ilk temsilcileriydi (bkz. 1Ti.6:20 ve ilgili not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729).

Videolar

1. Timoteos Girişi

Pavlus ve Timoteos: Timoteos, Konya İli'nin sınırları içinde kalan bugünkü Hatunsaray'a yakın Listra Kenti'ndendi. Çocukluğundan beri Kutsal Yazılar'ı bilen biriydi1. Pavlus Müjde'yi yaymak için çıktığı ilk yolculuğu sırasında Timoteos'la karşılaştı2. İkinci yolculuğu sırasında Timoteos'u da ekibine kattı3. Bundan sonra sık sık birlikte çalıştılar. Böylece İncil'de bulunan altı mektup hem Pavlus'un hem de Timoteos'un adını taşıyor. Timoteos, Pavlus tarafından Selanik'e4, Makedonya'ya5 ve Korint'e6 görevli olarak gönderildi. Yakında ölüm cezasına çarptırılacağını sezen Pavlus, Timoteos'un zaman yitirmeden yanına gelmesini istedi7. Bu olayların ışığında, Pavlus'un onu «imanda öz oğlum» diye çağırması şaşırtıcı değildir8. İbr. 13:23'te Timoteos'un salıverildiğini okuyoruz, ama olayların nasıl geliştiğini bilmiyoruz.

Mektubun İçeriği: Timoteos, özellikle yanlış öğretilerin yayılmasını önlemek için Efes'teki kilisede bırakılmıştır9. Pavlus'un yazılı uyarıları, belki de Timoteos'u yanlış öğretiler yayanlara karşı güçlendirmeyi amaçlıyordu. Pavlus'un umudu, çok geçmeden dönmektir; ama bu arada Timoteos'a, Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranması gerektiğini de hatırlatmaktan geri kalmaz10. Timoteos'a verilen görevler arasında, öğretmek ve öğüt vermek, örnek biri olmak ve topluluğa Kutsal Yazılar'ı okumak da var11. Genç yaşlı, erkek kadın, herkese nasıl yaklaşması gerektiği anlatılıyor12. Pavlus ayrıca topluluk içi sorunlara pratik çözüm yolları da öneriyor. Örneğin, dulların hangi durumlarda yardım görenlerin listesine dahil edilmesi gerektiğini13; önder atanacaklarda hangi özelliklerin aranacağını14; önderlere karşı nasıl davranılacağını15 anlatıyor. Pavlus bu mektupta ayrıca duadan16, inanlı kadınların özelliklerinden17, para konusundaki tutumdan18 ve Kutsal Yasa'nın amaçlarından söz ediyor19.

Ana Hatlar:

1:1-20 Pavlus'la Timoteos
2:1-15 Dua ve tapınma
3:1-16 Önderlerde aranacak özellikler
4:1-5:2 Timoteos'a çağrı
5:3-6:2 İnanlı topluluklarında uygulanacak ilkeler
6:3-21 Tanrı yolunda yürümek

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş