1. Tarihler 3:18

18Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
2:10-3:24 Yahudaoğulları arasında özellikle Davut soyu vurgulanır. Bu vurgu bundan sonra sözü edilecek tarihsel olaylarda Davut’a özellikle yer verilmesiyle bağlantılıdır (bkz. 1Ta.4:1-23’e ait not).
3:1-24 Bkz. 1Ta.2:10-3:24’e ait not.
3:17-20 Yehoyakin’in yedi oğlundan hiçbiri onun yerine tahta geçmemiştir (bkz. 1Ta.1:15-16 ve Yer.22:30’a ait notlar). Babil’de ortaya çıkarılan, Nebukadnessar’ın krallığının onuncu ile otuz beş inci yıllarına ait (İÖ 595-570) tabletlerde ve erzak dağıtım listelerinde, öbür Yahudalılar’la birlikte Yehoyakin ile beş oğlunun adı geçer. Yehoyakin, Nebukadnessar’dan gördüğü cömertliği, kendisinden sonra tahta geçen Evil-Merodak’tan da görür (İÖ 562-560; bkz. 2Kr.25:27-30).
3:18 Şenassar Muhtemelen Şeşbassar’ın (Ezr.1:11) adının başka bir yazılışıdır. Eğer öyleyse, tapınağın hazineleri, Yahuda’ya geri götürüldüğü sırada ona emanet edilmiştir. Bunun yanı sıra, kısa bir süreliğine sürgünden dönüş zamanında valilik yapmış ve tapınağın temelini atmıştır (Ezr.5:14-16). Yerine, Ezra, Hagay ve Zekeriya kitaplarında önemli bir yer tutan yeğeni Zerubbabil geçer (ancak bkz. Ezr.1:7-8’e ait not).

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş