Ester 3:1-4

3
Haman'ın Kötü Tasarıları
1Bu olaylardan sonra Kral Ahaşveroş, Agaklı Hammedata'nın oğlu Haman'ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütün önderlerden daha yetkili kıldı. 2Kralın buyruğu üzerine saray kapısında çalışan herkes Haman'ın önünde eğilip yere kapanırdı. Ama Mordekay ne eğildi, ne de yere kapandı.
3Kralın kapı görevlileri Mordekay'a, “Kralın buyruğuna neden karşı geliyorsun?” diye sordular. 4Görevliler ona bu soruyu her gün sordularsa da Mordekay onlara kulak asmadı. Bunun üzerine durumu Haman'a bildirdiler. Çünkü Mordekay onlara kendisinin Yahudi olduğunu söylemişti ve böyle davranmaya devam edip etmeyeceğini görmek istiyorlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 Bu olaylardan sonra Ester’in kraliçe seçilmesinin üzerinden dört yıl geçmiştir ( Est.3:7; Est.2:16-17). Agaklı Hammedata’nın oğlu Haman’ın soyu hakkında farklı düşünceler vardır. Hammedata adının Farsça kökenli olduğu tahmin edilmektedir; büyük olasılıkla Haman’ın atasıdır. “Agaklı” sıfatı ise, burada muhtemelenAmalek Kralı Agak (1Sa.15:20) için kullanılmıştır. İsrail halkı, Mısır’dan çıktıktan sonra Amalekliler’in saldırısına uğramıştı (Çık.17:8-16; Yas.25:17-19; 1Sa.15:2). Saul’unAmalek’e yaptığı saldırı (1Sa.15. bölüm), Kral Agak’ın halkının tamamının olmasa da, birçoğunun ve daha sonra da kralın kendisinin ölümü ile sonuçlandı (1Ta.4:42-43). Benyaminli Saul’un önderliğindeki bu savaştan asırlar sonra, Benyaminli Mordekay’ın da (bkz. Est.2:5’e ait not) Amalekliler’le savaşmaya devam ettiği görülür. yüksek bir göreve Öyküde Haman’ın hak etmediği halde terfi ile ödüllendirilmesi, Mordekay’ın ödülsüz bırakılan iyiliğiyle (Est.2:21-23; bkz. Est.6:3) zıtlık oluşturur.
3:2-6 İsrailliler, kralların (bkz. 1Sa.24:8; 2Sa.14:4; 1Kr.1:16) ve öbür kişilerin (bkz. Yar.23:7; Yar.33:3; Yar.44:14) önünde eğilmeye razı bir tutum içindeydi; İsrail ve Amalek arasında uzun zamandan beri devam eden düşmanlık, hem Mordekay’ın eğilmeyi reddetmesinin hem de Haman’ın tüm Yahudiler’i yok etmek istemesinin (Yar.3:5-6) nedenini açıklar. “Ahaşveroş’un egemenliğinde yaş ayan bütün Yahudiler”e yönelen soykırım tehdidi, aslında RAB’bin kurtarış tasarısına yönelik bir tehditti.
3:4 Krş. Yusuf’un öyküsünün anlatım üslubu, Yar.39:10; bkz. Est.2:3-4’e ait not.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş