Ezra 7:1

7
Ezra Yeruşalim'e Geliyor
1-6Bu olaylardan sonra, Pers Kralı Artahşasta'nın krallığı döneminde, Başkâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas oğlu Avişua oğlu Bukki oğlu Uzzi oğlu Zerahya oğlu Merayot oğlu Azarya oğlu Amarya oğlu Ahituv oğlu Sadok oğlu Şallum oğlu Hilkiya oğlu Azarya oğlu Seraya oğlu Ezra adında biri Babil'den geldi. Ezra İsrail'in Tanrısı RAB'bin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgindi. Tanrısı RAB'bin yardımıyla kral ona her istediğini verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:44 İnsanların, koşulların ve önderlerin değişmesinden ötürü İsrailliler’den yeni yetişen soy, RAB’be ve sözüne bağlı kalacağına, O’na itaat edeceğine dair yeniden ant içmeli, adanmışlığını yenilemeliydi. Söz konusu adanma, her zaman olduğu gibi, önderlerin ve halkın RAB’be sadık kalmalarına bağlıydı.
7:1-6 Ezra’nın görevini yerine getirebilmek için gerekli yetki ve yeteneğe sahip olduğu vurgulanmaktadır. Bu olaylardan sonra Bundan önceki bölümde anlatılan olaylar, İÖ 516’ da tapınağın yapımının tamamlanmasıyla sona erer. Artahşasta Eğer bu kişi I. Artahşasta ise, Ezra Yahuda’ya İÖ 458’ de varmıştır; 6. ve 7. bölümlerde anlatılanlar arasında altmış yıllık bir ara vardır. Bu süre boyunca kayda geçen tek olay, Ahaşveroş’un döneminde (İÖ 486-465) Yeruşalim’in yeniden inşasına karşı çıkılmasıdır (Ezr.4:6). Ester Kitabı’nda anlatılan olaylar, bu altmış yıl içerisinde gerçekleşir. Hilkiya Yoşiya’nın krallığı döneminde başkâhindi (2Kr.22:4). Seraya Ezra’nın gelişinden yüz yirmi sekiz yıl önce, İÖ 586’ da Nebukadnessar tarafından öldürülen Sidkiya’nın krallığı döneminde başkâhindi (2Kr.25:18-21). Buna göre Seraya Ezra’nın babası değil, atasıdır; “oğul” sözcüğü ‘soyundan gelen, torun’ anlamına da gelmektedir (bkz. 1Ta.6:14-15). Ezra Muhtemelen kendi soyağacında iki kez geçenAzarya adının kısaltılmış biçimidir. Grekçesi,Apokrifa kitaplarda yer aldığı gibi Esdras’tır. Ahituv Sadok’un büyükbabasıdır (Neh.11:11). Sadok Davut’un krallığı döneminde kâhindi (2Sa.8:17). Kral Süleyman Sadok’u, asi Adoniya’yı destekleyen Aviyatar’ın yerine başkâhin atamıştı (1Kr.1:7-8; 1Kr.2:35). Sadok’un soyu, başkâhinlik görevini İÖ 171 yılına dek sürdürmüştür (krş. Hez.44:15). bilgin Sürgün döneminden sonra “bilginler”, birkaç dil bilen, edebiyattan anlayan ve Kutsal Yazılar’ı öğretip araştıran uzmanlar haline gelmiştir. Yeni Antlaşma’da “Kutsal Yasa öğretmenleri” olarak tanımlanırlar (bkz. Mat.2:4; Luk.5:17). RAB’bin yardımıyla İbranice’den birebir çevirisi: “RAB’bin eli üzerinde olduğu için”. Tanrı’nın gücünün ve lütfunun bir tanımı olan bu ifade İbranice’den çeşitli biçimlerde tercüme edilmiştir (örn. “Tanrı’nın eli”, “destek”, “iyilik” olarak; ayrıca krş. Ezr.7:9,Ezr.7:28; Ezr.8:18,Ezr.8:22,Ezr.8:31; Neh.2:8,Neh.2:18).

Videolar

Ezra Girişi

Ezra Kitabı Tarihler kitaplarının devamıdır. İ.Ö. 538 yıllarında Babil'den dönen ve Yeruşalim'de tapınmayı yeniden başlatan Yahudiler'in yaptıklarını açıklıyor. Bu yapılanlar şu aşamalardan geçti:

1. Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca ilk kesim Yahudi sürgünler Babil'den dönüyor.
2. Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor. Yeruşalim'de Tanrı'ya tapınma yeniden başlıyor.
3. Yıllar sonra Yasa Bilgini Ezra önderliğinde başka bir Yahudi kesimi Yeruşalim'e dönüyor. Ezra İsrail'in kutsal yasası uyarınca halkın dinsel ve sosyal yaşamını düzene sokmasına yardım ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:70 Sürgünden ilk dönenler
3:1-6:22 Tapınak yeniden kuruluyor ve adanıyor
7:1-10:44 Ezra öbür sürgünlerle dönüyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş