2. Petrus 2:1-3

2
Yanlış Öğreti Yayanların Yıkımı
1Ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı; tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan Efendi'yi[a] bile yadsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecek. 2Birçokları da onların sefahatine kapılacak. Onların yüzünden gerçeğin yoluna sövülecek. 3Açgözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 sahte peygamberler Bkz. 1Kr.18:19; Yşa.9:13-17; Yer.5:31; Yer.14:14; Yer.23:30-32’ye ait notlar; Mik.3:5,Mik.3:7 ve ilgili notlar. aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi Yeni Antlaşma’da, hem o günlerde görülen hem de gelecekte ortaya çıkacak sahte din öğretmenleri hakkında çok sayıda uyarı yer alır (bkz. Bilgi Kutusu: Yanlış Öğretiler Yayanlar, s.1729; Mat.24:4-5,Mat.24:11; Elç.20:29-30; Gal.1:6-9; Flp.3:2; Kol.2:4,Kol.2:8,Kol.2:18-23; 2Se.2:1-3; 1Ti.1:3-7; 1Ti.4:1-3; 2Ti.1Ti.3:1-8; 1Yu.2:18-19,1Yu.2:22-23; 2Yu.7-11; Yah.3-4). kendilerini satın alan Efendi Rab İsa (bkz. Yah.4 ve ilgili not). Mesih’in ölümü, sahte din öğretmenlerinin günahının cezasını da ödemiştir ; ancak bu bedel, Mesih’e iman etmedikleri sürece onlar için geçerli olmayacaktır (bununla birlikte bu kişilerin en azından Rab’bi tanıdıklarını iddia ettikleri açıktır, bkz. 2Pe.2:20-22). yıkıcı öğretiler Kabul edenlerin ahlâksal ve ruhsal yıkımına neden olacak bölücü öğretiler. ani bir yıkım Hemen gerçekleşecek bir felaketten değil, öldüklerinde veya Rab’bin ikinci gelişinde başlarına gelecek ani mahvoluştan söz edilmektedir (krş. Mat.24:50-51; 2Se.1:9 ve ilgili not).
2:2 sefahatine Vicdanın utanç duygusunun engelleyici etkisinden yoksun, aşırı ahlâksızlık. gerçeğin yoluna Bkz. Mez.119:30. Hıristiyan inancı yalnızca doğru öğreti değil, aynı zamanda doğru yaşam tarzıdır (bkz. Yu.1:14-17; Yu.8:31-32; Yu.17:17; Ef.5:9; 2Yu.2-4).
2:3 Açgözlülüklerinden ötürü Sahte öğretiler yayanlar, bencil çıkarları uğruna inancı ticaret aracı yaparlar. uydurma sözlerle Bkz. 2Pe.1:16’ya ait not. çoktan beri verilmiş Onlarla ilgili yargı Eski Antlaşma döneminde açıklanmıştır (krş. 2Pe.2:4-9). yıkım da uyuklamaz Yıkımın hemen gerçekleşmemesi Tanrı’nın yargısından kurtulduklarını düşündürse de, üzerlerine gelecek yıkım mutlak bir gerçektir.

Videolar

2. Petrus Girişi

Genel Bakış: Elçi Petrus'un İkinci Mektubu'nu1 alanlar, Birinci Mektubu'nu alan Anadolu'daki inanlılarla aynı kişiler olabilir. Petrus mektubunu yazdığında yakında öleceğini biliyordu2. Mektubu ruhsal gerçekleri arkadaşlarına anımsatmak için yazıyor3. Amacı, öğretisini yazıya dökmektir. Böylelikle arkadaşları ölümünden sonra da bunu anımsayabilecekler4.

Bu mektupla Yahuda'nın Mektubu arasında benzerlikler var. Petrus'un yanlış öğreti yayanlara ilişkin öğretisini (2. bölüm) Yahuda'nın aynı konuya ilişkin öğretisiyle karşılaştırın (4-18).

Mektubun İçeriği: Petrus, mektubu alanlara Tanrı'nın neler sağladığını hatırlatmakla söze başlıyor5. Tanrı bize, kendi yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi vermiştir. Petrus, inanlıların geliştirmesini istediği yedi temel niteliği -erdem, bilgi, özdenetim, dayanma gücü, Tanrı yoluna bağlılık, kardeşseverlik ve sevgi- sıralayarak inanlıları gayretli olmaya özendiriyor6. Bildirisinin, uydurma masallara dayanmayıp peygamberlerin sözlerinden ve kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını altını çizerek belirtir. İsa ile birlikte dağa çıktığında İsa'nın görünümünün değiştiğini görmüş ve Tanrı'nın sesini işitmişti7.

Bunların yanısıra Kutsal Yazılar'ın kesinliğini de vurgular8. Okuyucularını yanlış öğreti yayanlara karşı uyarır9. Eski Antlaşma'dan örnekler vererek bu tür adamların uğrayacağı cezayı belirtir. Yaşamlarının, tıpkı öğretileri gibi kötülükle dolu olduğunu vurgular. Bu adamların İsa'nın ikinci gelişindeki gecikmeye ilişkin alaycı iddialarını yanıtlar10. Gecikme, kimsenin mahvolmasını istemeyen, ama herkesin tövbe etmesini dileyen Tanrı'nın sabrıyla açıklanır. Petrus inanlıları, Rab'bin gelişini bekler ve o günün yaklaşmasını çabuklaştırırken kutsal ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmeye çağırır11. Sonra Petrus, «sevgili kardeşimiz Pavlus'tan» övgüyle söz ediyor. Anlaşılan o ki, Petrus, Pavlus'un mektuplarını öbür Kutsal Yazılar'la aynı değerde buluyor12.

Ana Hatlar:

1:1-11 Gayretli olun
1:12-21 Petrus'un amacı ve yetkisi
2:1-20 Yanlış öğreti yayanlar
3:1-18 Rab'bin gelişi

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş