2. Timoteos 2

2
Sıkıntıya Göğüs Ger
1Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen. 2Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. 3Mesih İsa'nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. 4Askerlik yapan kişi günlük yaşamla ilgili işlere karışmaz; kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır. 5Bunun gibi, spor yarışmasına katılan kişi de kurallar uyarınca yarışmazsa zafer tacını giyemez. 6Emek veren çiftçi üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. 7Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir.
8Yaydığım Müjde'de açıklandığı gibi, Davut'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i anımsa. 9Bu Müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. 10Bunun içindir ki, seçilmişler uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin yanısıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar. 11Şu güvenilir bir sözdür:
“O'nunla birlikte öldüysek,
O'nunla birlikte yaşayacağız.
12 Dayanırsak,
O'nunla birlikte egemenlik süreceğiz.
O'nu inkâr edersek,
O da bizi inkâr edecek.
13Biz sadık kalmasak da,
O sadık kalacak.
Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz.”
Alnı Ak İşçi
14Bu konuları imanlılara anımsat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka yararı olmayan kelime kavgaları çıkarmamaları için onları Tanrı'nın önünde uyar. 15Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. 16Bayağı, boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler. 17Sözleri kangren gibi yayılacak. Himeneos'la Filitos bunlardandır. 18Diriliş olup bitti diyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar. 19Ne var ki, Tanrı'nın attığı sağlam temel, “Rab kendine ait olanları bilir” ve “Rab'bin adını anan herkes kötülükten uzak dursun” sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor.
20Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz; tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. 21Bunun gibi, kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur.
22Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. 23Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. 24Rab'bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. 25Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar. 26Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden İblis'in tuzağından kurtulabilirler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Mesih İsa’da olan lütufla güçlen İmanlı, gücünü Mesih’le olan ruhsal ilişkisinden almalıdır (bkz. 2Ko.12:9-10 ve ilgili not; Ef.6:10).
2:2 işittiğin sözler Krş. 2ti.1:13-14; 1Ti.6:20.
2:5 zafer tacını Krş. 1Ko.9:25,1Ko.9:1Se. 1Ko.2:19 ve ilgili not.
2:3-6 Pavlus, Timoteos’un müjde uğruna elem çekme konusunda cesaret bulacağı üç karakterden söz eder:(1) Komutanını memnun etmek isteyen asker; imanlının dünyanın çekiciliğine kapılmadan hayatını tamamen Mesih’e adadığını ve böylelikle Tanrı’yı hoşnut ettiğini gösterir (2ti.4:7; 2Ko.10:3-6; Ef.6:10-18; 1Ti.1:18; 1Ti.1:12); (2) kurallara uygun yarışan sporcu; yarışı kazanmak isteyen bir sporcu nasıl sıkıntı çekmeye razı oluyorsa, Mesih’e hizmet edenin de sıkıntılara katlanmaya razı olması gerekecektir (1Ti.2:3); (3) çalışkan çiftçi (bkz. 2ti.2:6’ya ait not).
2:6 üründen ilk payı alan kişi Mesih’in sıkıntılara katlanan hizmetkârları ödüllendirilir; bu ödüllerden biri de insanların Müjde’yi benimsediğini ve hayatlarının değiştiğini görmektir (Flp.2:14-16; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Hizmet, s.1784).
2:8 Davut’un soyundan olup ölümden dirilmiş Mesih’in Davut soyundan olması insan olduğunu, dirilmesi ise O’nun tanrılığını gösterir (bkz. Rom.1:24) ; bu gerçekler Müjde’nin iki önemli temel taşıdır. İsa Mesih’i anımsa Pavlus, imanlıların çektiği acıların Müjde ve İsa Mesih uğruna olduğunu hatırlatmaktadır.
2:10 sonsuz yüceliğin Mesih’e iman edenlerin dirilişten sonra sahip olacağı ebedi görkem (bkz. Bilgi Kutusu: Diriliş, s.1704). Mesih İsa’da Bkz. 2ti.1:13; Ef.1:1; ayrıca bkz. Makale: İsa Mesih Kimdir?, s.1373.
2:11 güvenilir bir sözdür Bkz. 1Ti.1:15’e ait not. O’nunla birlikte öldüysek, O’nunla birlikte yaşayacağız ‘Mesih bizim için çarmıhta öldüğü zaman, O’na iman eden bizler de Tanrı’nın gözünde Mesih’le birlikte ölmüş sayılırız; Mesih dirildiğine göre, O’nunla birlikte sonsuza dek yaşayacağımızdan emin olabiliriz’ anlamındadır (krş. Rom.6:2-11).
2:12 inkâr edersek... inkâr edecek Bazı yorumculara göre burada, Mesih’in, sözleri ve eylemleriyle kendisini inkâr edenleri yargı günü reddedeceğinden söz edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise imanlının, Mesih’i herhangi bir sebepten reddettiği takdirde (örn. korku yüzünden, Mat.10:26-33) kurtuluştan değil, göksel egemenlikte kendisine verilecek ödülden yoksun kalacağından söz edilmektedir.
2:11-13 Eski bir Hıristiyan ilahisidir (bkz. Mat.10:22-33; Rom.6:8).
2:13 Bkz. Rom.3:3-4.
2:15 gerçeğin bildirisi Müjde’yi ve EskiAntlaşma’yı içeren elçisel öğreti (bkz. 2ti.4:1-2; Ef.1:13; Kol.1:5-6). alnı ak Bkz. 2ti.1:8 ve ilgili not.
2:16 bayağı, boş sözler Bkz. 1Ti.1:3-11’e ait not.
2:14-18 Bu ayetlerde açıklanan sapkın görüşler ikinci yüzyılda ön plana çıkan Gnostisizm’le benzerlik gösterir (bkz. 1Ti.1:3-11 ve ilgili not; 1. Yuhanna: Giriş). Bu sapkın görüşlerin iki savunucusu Himeneos (bkz. 1Ti.1:20) ve Filitos (1Ti.2:1 7), bedensel dirilişi inkâr edip (1Ti.2:18) dirilişin yalnızca ruhsal olarak gerçekleşeceğini (bkz. 1Ko.15:12-19 ve ilgili not) ileri sürmüşlerdi.
2:19 Tanrı’nın attığı sağlam temel Bkz. 1Ti.3:14-15. O çağda bina temellerinin üzerine, binanın hangi amaçla yapıldığını ve kime ait olduğunu belirten sözler kazınırdı. Pavlus bu uygulamadan yola çıkarak ayette kullandığı iki ifadeyle, kilisenin Tanrı’ya ait olduğunu ve kutsallığını koruması gerektiğini söyler. Timoteos’u, Himeneos ve Filitos’un (1Ti.2:17) yaydığı yanlış öğretinin Tanrı’nın kurduğu topluluğu sarsamayacağı konusunda cesaretlendirmektedir. mühürlenmiş Bkz. Ef.1:13 ve ilgili not. İmanlılar topluluğu Tanrı’ya aittir.
2:21 kutsal kılınmış Tanrı’ya hizmet için adanmış (bkz. 1Ko.1:1-3; 1Pe.1:16 ve ilgili notlar).
2:22 Gençlik Bkz. 1Ti.4:12 ve ilgili not. Temiz yürekle Bkz. 1Ti.1:5. esenliğin Bkz. Rom.12:16.
2:23 Bkz. 2ti.2:14-18’e ait not.
2:24 Rab’bin kulu Tanrı’ya (Timoteos gibi) özel bir hizmet için adanmış kimse. öğretme yeteneği Krş. 1Ti.3:2; 1Ti.5:17; Tit.1:9.
2:25 Gerçeği anlamaları Bkz. 1Ti.2:4. tövbe Bkz. Mat.4:17 ve ilgili not.
2:26 İblis’in tuzağından Bkz. 1Ti.3:7; krş. Ef.6:11; 1Pe.5:8.

Videolar

2. Timoteos Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu yaşamının sonuna doğru, yıllarca yakın işbirliği içinde olduğu genç çömezi Timoteos'a yazmıştır (bkz. 1.Timoteos'a Giriş). Mektubu, Müjde'yi yaymak ve öğretmekten ötürü tutuklu bulunduğu Roma'dan gönderiyor1. İlk savunmasından (4:16-17) sonra, ölüme mahkûm olacağını biliyordur (4:6-8). Tarihi kaynaklar, çok geçmeden de kafasının kesilerek öldürüldüğünü yazar.

Arkadaşlarının çoğu ya onu terk etmiş ya da çok uzağında kalmışlardı2. Pavlus bu arada Timoteos'u bir hayli özler (1:1-5); iki kez, zaman yitirmeden yanına gelmesini ister (4:9,21).

Mektubun İçeriği: Timoteos'u durumdan haberdar edip ivedilikle yanına gelmesini istemenin dışında Pavlus'un esas kaygısı ona, İsa'ya tanıklık etmenin utanılacak bir şey olmadığını, tersine, sıkıntı ve baskılara dayanıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymanın gerekliliğini anlatmaktır3. Pavlus ayrıca Timoteos'u yanlış öğreti yayanların4 çok olduğu bir ortamda doğru öğretiye bağlı kalmaya çağırır5. Bu çağrıyı yaparken de kendini örnek gösterir (2:8-10; 3:10-12); kendisinden öğrendiklerini, «başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet etmesini» ister (2:2). Adım adım ölüme yaklaşan Pavlus, Tanrı'ya duyduğu güveni oldukça duygulu sözlerle ifade eder6.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Sıkıntıya göğüs ger
2:14-26 Anlamsız tartışmalardan kaçın
3:1-9 Dünyanın son günleri
3:10-4:5 Öğrendiğin ilkelere bağlı kal, Tanrı sözünü duyur
4:6-18 Pavlus'un durumu
4:19-22 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş