Markos 10:32-34

İsa Ölüp Dirileceğini Üçüncü Kez Bildiriyor
(Mat.20:17-19; Luk.18:31-34)
32-33Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi, ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa Onikiler'i yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı: “Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz” dedi. “İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da O'nu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. 34O'nunla alay edecek, üzerine tükürecek ve O'nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki O, üç gün sonra dirilecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:32-33 Bkz. Mar.8:31-10:52’ye ait not. Yola çıkmış Yeruşalim’e gidiyorlardı İsa Mesih Yeruşalim’e yaptığı son yolculuğundan, önce Efrayim kentine (bkz. Yu.11:54), ardından Celile’ye (Luk.17:11), Pereya ve Eriha boyunca güneye (Luk.18:35), ardından Beytanya’ya gitti (Luk.19:29-30,Luk.19:41; bkz. Luk.9:51 ve Luk.13:22’ye ait notlar). ş aşkınlık içindeydi Bkz. Mar.1:22 ve ilgili not. Öğrencilerin şaşkınlığı, İsa Mesih’in amacına ilerlemekteki kararlığı yüzünden olabilir (bkz. Yşa.50:7 ve ilgili not). O’nu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler “Çarmıha germek” ifadesi, Markos’un Rab İsa’nın ölümünü önceden haber veren kısımlarının hiçbirinde yer almaz. Romalı olmayan kişilerin Romalılar tarafından idam edilmesinin en yaygın yolu çarmıha germek olduğundan, İsa’nın “öteki uluslar”a (Yahudi olmayanlara) teslim edileceğiyle ilgili sözleri çarmıha gerileceği anlamına gelir. İnsanoğlu... başkâhinler... din bilginleri Bkz. Yu.11:47 ve Luk.5:17’ye ait notlar ; Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373.
8:31-10:52 İsa Mesih’in ölüp dirileceğini üç kez bildirmesi (Mar.8:31; Mar.9:31; Mar.10:32-34) öğrencilerinin aklındaki ‘Mesih’ kavramını tamamen değiştirir. Mesih olarak neler yaşayacağını bildirerek öğrencilerinin de yaşamlarının ve hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyar. Bunun ardından Celile bölgesinden ayrılarak çarmıha gerileceği Yeruşalim’e yönelir.

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş