• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-10 Muhtemelen hem Yahudiler’i hem de Yahudi olmayanları içeren bu mucize, Dekapolis (Mar.7:31) bölgesinde gerçekleşti.
8:9-10 dört bin kişi Bkz. Mar.6:44’e ait not. Dalmanuta Yakın tarihte Ginnesar Ovası’nın (bkz. Mat.14:34’e ait not) güneyinde Talmanuta adını taşıyan bir mağara bulunmuştur. Matta, İsa Mesih’in “Magadan bölgesine gittiğini” söyler (Mat.11:32-39 ve ilgili not). Dalmanuta ve Magadan (Mecdelli Meryem’in memleketi olan Mecdel olarak da bilinir), Celile Gölü’nün batı kıyısında, aynı yer veya birbirine yakın iki ayrı yer olabilir.
8:11 Ferisiler Bkz. Luk.5:17’ye ait not. gökten bir belirti Bkz. Mat.12:38’e ait not.
8:12 Size doğrusunu söyleyeyim Bkz. Mar.3:28’e ait not.
8:13 karşı yakaya Celile Gölü’nün doğu kıyısına.
8:15 maya Yeni Antlaşma’nın birçok yerinde olduğu gibi (Mat.16:6,Mat.16:11; Luk.11:1; bkz. 1Ko.5:6-8; Gal.5:9; ayrıca krş. Mat.13:33), kötülüğün ve yozlaşmanın simgesidir. Az mayanın büyük bir hamuru mayalaması düşüncesinden yola çıkılarak, Ferisiler’in ve Hirodes Antipas’ın kötüye eğilimli mizaçlarının halk üzerindeki etkileri ima edilmektedir.
8:16 Grekçesi’nden “Neden ekmekleri olmadığı hakkında aralarında tartıştılar” şeklinde de çevrilebilir. Bu çeviriye göre, öğrenciler ekmek olmadığı için kimi suçlayacaklarını düşünüyorlardı. İsa Mesih’in Ferisiler ve Hirodes’in mayası hakkındaki uyarısını anlamamışlardı. Bu yorum, Markos’un Mesih’in öğrencilerini yavaş öğrenen kişiler olarak betimleyişine uygundur (bkz. Mar.4:13; Mar.5:51-52; Mar.7:18; Mar.9:32; Mar.10:13-14,Mar.10:35-40).
8:17 Zihniniz köreldi mi? Bkz. Mar.6:52 ve ilgili not.
8:23 tükürüp Bkz. Mar.7:33 ve ilgili not. ellerini üzerine koydu Bkz. Mar.1:41; Elç.1:5-6 ve ilgili not.
8:26 Köye bile girme Bkz. Mat.8:4; Mat.16:20 ve ilgili not; krş. Mar.5:19,Mar.5:43 ve ilgili notlar.
8:29 Mesih Bkz. Makale: İsa Mesih Kimdir?, s. 1373.
8:31-10:52 İsa Mesih’in ölüp dirileceğini üç kez bildirmesi (Mar.8:31; Mar.9:31; Mar.10:32-34) öğrencilerinin aklındaki ‘Mesih’ kavramını tamamen değiştirir. Mesih olarak neler yaşayacağını bildirerek öğrencilerinin de yaşamlarının ve hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyar. Bunun ardından Celile bölgesinden ayrılarak çarmıha gerileceği Yeruşalim’e yönelir.
8:31 İnsanoğlu Bkz. Makale:İsa Mesih Kimdir?, s. 1373. İsa, kendisi için kullandığı bu unvanla sadece insan değil, Tanrı olduğunu da vurgulamaktadır. Dan.7:13-14’te tanımlanan İnsanoğlu, hem insansal hem de tanrısal unsurları ifade ettiği için Mesih kavramını doğru şekilde tanımlar. Özellikle Markos’ta İnsanoğlu’nun aynı zamanda ‘acı çeken kul’ olduğu da vurgulanır. acı çekmesi Yşa.51:13-53:12’ de bildirilir (bkz. ilgili not; ayrıca bkz. Mar.9:9,Mar.9:12,Mar.9:31; Mar.10:32-34; Mar.14:21). ileri gelenler... başkâhinler... din bilginleri Bu üç grup Yüksek Kurul’u oluşturmaktadır (bkz. Yu.11:47’e ait not). ileri gelenler Yahudi Yüksek Kurulu’nun dinsel görevi olmayan üyeleri. başkâhinler Bu ifade görevde bulunan başkâhin Kayafa’yı, eski başkâhin Hanan’ı ve ailelerini içermektedir (bkz. Luk.3:2’ye ait not).

Videolar

Markos Girişi

Kitabın İçeriği: Markos, İsa'nın yaşamını anlatan İncil'in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa'nın ne doğumundan, ne soyağacından, ne de çocukluğundan söz eder. Öğretiye daha az ağırlık verir. Örneğin Matta'da 21, Luka'da 26 benzetmeye karşılık Markos'ta sadece 9 benzetme vardır. Markos daha çok İsa'nın yaptıklarını yazıyor. Kısa ve öz yazar (birinci bölümde ne denli çok sayıda olayın anlatıldığına bakın). Anlatım canlı ve hareketlidir. Markos, öbür yazarlara oranla belirli bazı olayları daha ayrıntılı yazar1. Dikkatini, özellikle insanların İsa'ya gösterdiği ilginin üzerinde yoğunlaştırır2.

Kitabın konusu 1:1'de yalın bir şekilde açıklanır: «Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili Müjde'nin başlangıcı.» Gerçekte Markos, İsa'yı Tanrı Oğlu3, İnsanoğlu4 ve çoktan beri beklenen kurtarıcı-kral Mesih5 diye tanıtır. Ne var ki İsa, «İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi» diyor (10:45). Böylece İsa durup dinlenmeden gezer ve öğretisini yayar, hastaları iyileştirir. Yaptığı mucizelerle kimliğini ve yetkisini kanıtlayarak6 kalabalıkları peşinden sürükler. Ama görevinin bu döneminde, kendisini tanıyanları sık sık uyararak kendisiyle ve mucizeleriyle ilgili haberleri yaymalarını engellemeye çalışır7. Dikkatini daha çok seçtiği kişileri eğitmeye verir8. Konuşmalarında, onu izlemenin bedelini9, imanı10 ve Tanrı'nın Egemenliği'ni11 durmadan vurgular. Eylemleri önemli tepkilere yol açar. Bir yandan kötü ruhlara meydan okur, onları kovar12, öte yandan Yahudi dininin ileri gelenleriyle çatışır13. Bunların kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder14. Kitabın neredeyse dörtte biri İsa'nın ölümünü ve dirilişini anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-13 İsa'nın ortaya çıkışı
1:14-9:50 İsa'nın Celile ve çevresindeki faaliyetleri
10:1-52 İsa'nın Yeruşalim'e giderken yolda öğrettikleri
11:1-16:20 Yeruşalim'deki son günler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 24

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş