Levililer 24:10-16

Tanrı'ya Lanet Edenin Sonu
10İsrailliler arasında annesi İsrailli babası Mısırlı bir adam vardı. Ordugahta onunla bir İsrailli arasında kavga çıktı. 11İsrailli kadının oğlu RAB'be sövdü, lanet etti. Onu Musa'ya getirdiler. Annesi Dan oymağından Divri'nin kızı Şelomit'ti. 12Adamı göz altına alıp RAB'bin kararını beklediler.
13RAB Musa'ya şöyle dedi: 14“Onu ordugahın dışına çıkar. Ettiği laneti duyan herkes elini adamın başına koysun ve bütün topluluk onu taşlasın. 15İsrail halkına de ki, ‘Kim Tanrısı'na lanet ederse günahının cezasını çekecektir. 16RAB'be söven kesinlikle öldürülecektir. Bütün topluluk onu taşlayacak. İster yerli ister yabancı olsun, RAB'be söven herkes öldürülecektir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
24:10 Mısırlı bir adam Adli konularda, yabancılar ile doğuştan İsrailli olanlar eşit konumdaydı (Lev.24:22; bkz. Çık.12:49).
24:11 sövdü Bkz. Çık.20:7 ve ilgili not.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş