1. Korintliler 1:1

1
Selamlar ve Şükranlar
1-3 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam! Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-3 Mesih İsa’nın elçisi Bkz. Mar.6:30; İbr.3:1’e ait notlar. Pavlus bu unvanı (Filipililer, 1. ve 2. Selanikliler, Filimon hariç) bütün mektuplarında kullanır. Mesih’in elçisi olarak Pavlus’un yetkisi, Korint’te olduğu gibi, başka yerlerde de sorgulanmıştır (bkz. 2Ko.11. bölüm); bu yüzden Pavlus, mektubuna “Tanrı’nın isteğiyle” ifadesini ekleyerek yetkisinin kaynağını ve kesinliğini gösterir (bkz. 1Ko.15:9-11; Elç.9:1-16; Elç.13:2; Elç.22:6-21; Elç.26:12-18). Pavlus Bkz. Rom.1:1’e ait not. Sostenis Korint’te Grekler tarafından saldırıya uğramış olan havra yöneticisi (Elç.18:17); ya Pavlus’un (Elç.18:18) ya da Apollos’un Korint’teki hizmeti sırasında Hıristiyan olmuştur (Elç.19:1-2). Tanrı’nın... kilisesine Bu ifade, yalnızca Pavlus tarafından ve sadece Elç.20:28’de, burada ve 2Ko.1:1’de kullanılmıştır. Eski Antlaşma’daki “RAB’bin topluluğu” ifadesine benzer (Yas.23:1; bkz. Say.16:3; Say.20:4; 1 Ta. Say.28:8). Mesih İsa’da kutsal kılınmış “Mesih’le özdeşleşerek Tanrı’ya ve Tanrı’nın hizmetine adanmış” anlamında. İsa’nın kendisi kutsal olduğundan dolayı (bkz. Yu.17:19 ve ilgili not; ayrıca bkz. 1Ko.17:17) O’na adananlar da kutsal kılınmış (yani Tanrı’ya hizmet için ayrılmış) olur ve kendilerinden yaşamlarını kutsallık içinde sürdürmeleri beklenir (bkz. Çık.3:5; Çık.19:6; Lev.11:44 ve ilgili not; Rom.6:22 ve ilgili not). her yerde Bkz. 1Se.1:8’e ait not. lütuf ve esenlik Bkz. Rom.1:7 ve ilgili not.

Videolar

1. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Korint, orta Yunanistan ile Mora Yarımadası arasındaki körfezin ağzında kalan, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarını denetimi altında tutan önemli bir kentti. (Deniz yüklerinin büyük bölümü, fırtınalı bir yol olan Mora Yarımadası'nın güneyinden değil de körfezden geçirilirdi.) Korint Kenti fuhuş yapmakla ün salmıştı. Eski Grek tanrılarına ait en az on iki tapınağın bulunduğu bu kent alabildiğine putperestliğin pençesindeydi. Örneğin, putlara sunulan adakların sadece belirli bölümleri yakılır, geri kalanı yenir ya da kasaplarda satılırdı. Bunun yanısıra felsefe ve bilgelik büyük değer taşırdı. Hem Yahudi, hem Yahudi olmayanlardan oluşan inanlılar topluluğu böyle bir ortamda belirli bazı kültürel sorunlarla karşı karşıya kaldı.1

Pavlus, Korint'e İ.S. 50 yılı dolaylarında geldi. Rab'bin, «Bu kentte benim halkım çoktur» sözü üzerine orada bir buçuk yıl kaldı (Elç.18:1-18). Bu mektubu, Makedonya'ya2 gitmek üzere Efes'ten ayrılmadan önce, İ.S. 55 yılları dolayında yazdı. Korint'i bir kez daha ziyaret etmeyi tasarlıyordu (16:2-7). Bu mektuptan önce Korintliler'le yazışmıştı (5:9). Onlar da ona bazı sorular sormuşlardı (7:1). Pavlus bu mektubu kaleme almadan önce Korint'ten gelen ziyaretçiler ona üzücü haberler getirmişti (1:11; 16:17-18).

Mektubun İçeriği: Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden (1:4-7; 11:12) söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğun kendine bir çekidüzen vermesi için yazılmıştır (3:1-4). Mektup, bu inanlıların manevi babası olan Pavlus'un onlar için çektiği kaygılardan kaynaklanan uyarıları içerir (4:14-20). Pavlus onları her bakımdan kutsal olmaya çağırıyor3. Aralarındaki bölünmeler4 ve dünyasal bilgeliklerine5 ilişkin gururlanmalar Pavlus'u en çok kaygılandıran konulardandır. Bu sözde bilgeliğe karşı, çarmıha gerilen Mesih'i, Tanrı'nın bilgeliği ve gücü olarak ilan etmektedir (1:17-2:16). Pavlus ayrıca Korintliler'i fuhuş6, birbirlerine karşı açtıkları davalar (6:1-8) ve toplantılardaki düzensizlikleri (11:17-34) konusunda bir hayli azarlar. Buna karşılık onları, sevgiyi kendilerine amaç edinmeye özendirir (13. bölüm).

Yazdıkları mektupta kendisine yönelttikleri sorulara yanıt verir. Bu sorular temelde bekârlık, evlilik (7. bölüm); putlara sunulan kurbanların etinin yenip yenmemesi7; ruhsal armağanlar ve bunların işlevleri8 ve Yeruşalim'de bulunan yoksul inanlılara verilecek bağışların toplanmasıyla9 ilgilidir.

Mektup, Korint'teki bazı kişilerin yadsıdıkları diriliş konusuna ilişkin öğretiyi de içerir (15. bölüm).

Ana Hatlar:

1:1-9 Selam ve teşekkürler
1:10-6:20 Korint kilisesindeki karışıklıklar
1:10-17 Bölünmeler
1:18-2:16 Dünyanın bilgeliğine karşı Tanrı'nın bilgeliği
3:1-4:21 Bölünmeler
5:1-13 Topluluğun fuhuş karşısındaki tutumu
6:1-11 Topluluk içi davalar
6:12-20 Fuhuş
7:1-16:4 Korintliler'in sorularına verilen yanıtlar
7:1-40 Evlilik
8:1-11:1 Putlara sunulan kurbanların eti
11:2-33 Toplantıdaki düzen
12:1-14:20 Ruhsal armağanlar
15:1-58 Diriliş
16:1-4 Kutsallar için toplanacak bağışlar
16:5-24 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş