2. Korintliler 12

12
1Yararlı olmasa da övünmek gereklidir. Şimdi görümlere ve Rab'bin vahiylerine geleyim. 2On dört yıl önce alınıp üçüncü göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu, bedensel olarak mı, yoksa beden dışında mı oldu, bilmiyorum, Tanrı bilir. 3-4Evet, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum; bu, bedensel olarak mı, yoksa bedenden ayrı mı oldu, bilmiyorum, Tanrı bilir. Orada, dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti. 5Böyle biriyle övüneceğim. Ama kendimle ilgili olarak, güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim. 6Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım. Ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten kaçınıyorum.
7Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için Şeytan'ın bir meleği verildi, gururlanmayayım diye. 8Bundan kurtulmak için Rab'be üç kez yalvardım. 9Ama O bana, “Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır” dedi. İşte, Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. 10Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.
11Akılsız biri gibi davrandım, ama beni buna siz zorladınız. Aslında beni siz tavsiye etmeliydiniz. Çünkü bir hiç isem de, sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı değilim. 12Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük bir sabırla, belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi. 13Size yük olmayışımdan başka öbür kiliselerden ne eksiğiniz var ki? Bu haksızlığımı bağışlayın!
Pavlus'un Kaygısı
14İşte, üçüncü kez yanınıza gelmeye hazırım ve size yük olmayacağım. Çünkü sizde olanı değil, sizi istiyorum. Çocukların anne babaları için değil, anne babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir. 15Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de seve seve harcayacağım. Sizi daha çok seversem, daha az mı sevileceğim? 16Öyle olsun, ben size yük olmadım. Ama kurnaz biri olduğumdan sizi hileyle elde etmişim! 17Size gönderdiğim adamlardan biri aracılığıyla sizi sömürdüm mü? 18Titus'u size gelmeye isteklendirdim ve öbür kardeşi de onunla birlikte gönderdim. Titus sizi sömürmedi, değil mi? Aynı ruhla davranmadık mı, aynı yolu izlemedik mi?
19Bunca zamandır önünüzde kendimizi savunduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Tanrı'nın önünde, Mesih'e ait kişiler olarak konuşuyoruz. Sevgili kardeşler, yaptığımız her şey sizin gelişmeniz içindir. 20Çünkü geldiğimde sizi istediğim durumda bulamayacağımdan korkuyorum. Sizler de beni istediğiniz durumda bulamayabilirsiniz. Aranızda çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, iftira, dedikodu, böbürlenme, kargaşa olmasından korkuyorum. 21Korkarım size tekrar geldiğimde Tanrım beni önünüzde utandıracak; daha önce günah işleyip de kapıldıkları pisliklerden, fuhuş ve sefahatten tövbe etmeyen birçokları için yas tutacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:2 On dört yıl önce İlk müjdeleme gezisinden önce (Elç.11:4-14:28). bir Mesih izleyicisi Pavlus muhtemelen kendisinden söz etmektedir.
12:2-4 Yahudiler yeryüzü atmosferini “birinci gök”, uzay boşluğunu “ikinci gök”, Tanrı’nın huzurunun bulunduğu yeri (2Ko.5:8; krş. Mesih’le birlikte, Flp.1:23) yani cenneti (bkz. Neh.2:8; Luk.23:43; Va.2:7 ve ilgili notlar) “üçüncü gök” olarak adlandırırlardı (ayrıca bkz. “görüm”, Elç.16:9’a ait not.
12:7 vahiylerin Bkz. 2Ko.12:1. bedende bir diken... Şeytan’ın bir meleği Pavlus burada kendisine sıkıntı veren bir durumdan, muhtemelen bedensel bir rahatsızlıktan söz ediyor.
12:9 Lütfum sana yeter İnsanın zayıflığı, tanrısal gücün sergilenmesini mümkün kılan en uygun durumdur (bkz. 2Ko.4:7 ve ilgili not).
12:10 Bkz. Flp.4:13 ve ilgili not.
12:11 Akılsız biri gibi davrandım Bkz. 2Ko.11:1’ e ait not. beni buna siz zorladınız Pavlus’un elçilik yetkisine meydan okuyan sahte elçilerin (bkz. 2Ko.11:5 ve ilgili not) iddialarını kabul ederek.
12:12 belirtiler, harikalar ve mucizelerle Elçiliğin kanıtları olan bu eylemleri yanlış öğretiler yayan kişilerin yapamamaları, onların elçi olmadıklarının göstergesiydi (bkz. İbr.2:4 ve ilgili not).
12:13 size yük olmayışımdan Bkz. 2Ko.11:9 ve ilgili not ; ayrıca bkz. 2Ko.11:7’ ye ait not. Bu haksızlığımı bağışlayın ! Yarı alaycı bir serzeniş ; Pavlus tekrar 2Ko.11:7-12’ deki konuya dönüyor.
12:14 üçüncü kez Bkz. 2Ko.2:1 ve ilgili not ; 2Ko.13:1. çocukların Pavlus onların ruhsal babasıdır (krş. 2Ko.6:13).
12:16 sizi hileyle elde etmişim ! Pavlus burada, yanlış öğretiler yayanların iftiralarından birini alaycı biçimde hatırlatır: Onların iddiasına göre Pavlus, Yeruşalim’de yoksulluk çeken Hıristiyanlar için toplattığı bağışları kendi çıkarı için kullanıyordu (2Ko.12:17).
12:18 Titus Bkz. 2Ko.8:6,2Ko.8:16-18,2Ko.8:23’ e ait notlar.
12:19 Tanrı’nın önünde Mesih’e ait kişiler olarak konuşuyoruz Bkz. 1Ko.4:3-4. yaptığımız her şey sizin gelişmeniz içindir Bkz. 2Ko.10:8 ve ilgili not.
12:20 Korint’teki kilise ruhsal açıdan olgunlaşmamış, bölücülük yapan bir topluluktu (bkz. 1Ko.3:1-4 ve ilgili notlar).
12:20-21 Bkz. Rom.1:29-31 ve ilgili not.
12:21 daha önce günah işleyip de... fuhuş ve sefahatten Bkz. 1Ko.5:1,1Ko.5:11; 1Ko.6:13,1Ko.6:16,1Ko.6:18-19 ve ilgili notlar.
10:1-13:14 Bkz. Giriş. Bu son kısımda Pavlus, karşıtlarının Korint’te yaydığı iftiraları sert bir dille yanıtlar. Pavlus’u gözden düşürmeyi arzulayanlar onun mektuplarında gözü pek, ancak kişiliğinin zayıf ve tutarsız olduğunu, kısacası elçilik yetkisini taşımadığını söylüyorlardı (krş. örn. 1Ko.4:21’deki uyarısı). Pavlus, Korint’e üçüncü gelişinde gerekirse aksini kanıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor (bkz. 2Ko.10:6,2Ko.10:10-11 ; 2Ko.10:10’ a ait not).

Videolar

2. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus'un Korintliler'e yazdığı birinci mektuptan sonra neler olup bittiğini ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Yalnızca ikinci mektuba bakarak durumu anlamaya çalışıyoruz. Pavlus, Korintliler'e yazdığı ilk mektupta onları bazı günahlarından ötürü azarlamıştı (1. Korintliler'e Giriş bölümüne bkz.). Ama sonuç alamayınca onları doğru yola döndürmek için ikinci ziyarette bulunuyor (2:1; 13:1-2). Umduğu sonucu vermeyen bu ziyareti «keder dolu» bir ziyaret diye niteliyor. Üçüncü bir ziyaret tasarlar; ama aynı durumla karşılaşmamak için bundan vazgeçer (1:15-2:3). Sonunda «büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla» başka bir mektup yazar (2:4), Titus'un eliyle Korint'e gönderir. Korintliler mektubu alınca tövbe ederler. Titus bu haberle döner ve Pavlus'u sevince boğar (7:5-16).

Pavlus ve Timoteos bu arada Asya İli'nde (bugünkü Ege Bölgesi) büyük sıkıntılardan geçmekteler. O kadar ki, yaşama umutlarını bile yitirirler (1:8-11). Pavlus buradan Troas'a geçer; ama Korintliler'in mektubu nasıl karşıladıklarına ilişkin haberleri getirecek olan Titus'u bulamayınca huzur içinde çalışamaz, Makedonya'ya gider (2:12-13). Burada da sıkıntılar peşini bırakmaz (7:5). Bu mektubu buradan, Titus'un getirdiği sevindirici haberleri aldıktan sonra, büyük olasılıkla İ.S. 56-57 yıllarında yazar.

Mektubun İçeriği: Korintliler tövbe ettikleri halde her şey pek de yolunda görünmüyor. Kimi Yahudi din adamları, ya da Pavlus'un deyimiyle «sözüm ona üstün elçiler» (11:5) Korintliler'e gelerek «farklı bir müjde» yaymaya çalışırlar (11:4-5). Pavlus bu adamları, Korintliler'i köleleştirmek isteyen «sahte elçiler, düzenbaz işçiler» diye niteler ve şiddetle eleştirir (11:13)1. Öte yandan Korintliler'in hâlâ kendisini ve yazdıklarını daha içtenlikle benimsemelerini bekler2.

Pavlus, biraz da bu din adamlarının kendisine saldırmasından ötürü mektupta kendinden epey söz eder. Amacının ve görevinin Korintlilerce anlaşılmasını ister (1:12-14). Bunun için görevini açıklamakta3 ve Korintliler'e nasıl davrandığını4 anlatmaktadır. Kendi yaşayışını, «sözüm ona üstün elçilerin» faaliyetleriyle karşılaştırır5. Pavlus'un bu denli gayretli olmasının nedenlerini kavramak, ruhsal önderlerin çağlar boyunca görevlerini yerine getirmelerine büyük ölçüde yardım etmiştir.

Pavlus, 8 ve 9. bölümlerde Yeruşalim'deki yoksullara yapılacak bağışlardan söz ederek Korintliler'i, vaat ettikleri bağışları toplamaya çağırır (Rom.15:26). Titus'la birlikte iki kardeş bunun hazırlığı için Korint'e gider (8:16-24).

Ana Hatlar:

1:1-7:16 Pavlus'un görevi
8:1-9:15 Yahudiye'deki inanlılar için bağış toplanması
10:1-12:18 Pavlus ve sahte elçiler
12:19-13:14 Son uyarılar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş