2. Korintliler 4

4
Cesaretimizi Yitirmeyiz
1Bu hizmeti Tanrı'nın merhametiyle üstlendiğimiz için cesaretimizi yitirmeyiz. 2Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız, Tanrı'nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı'nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz. 3Yaydığımız Müjde örtülüyse de, mahvolanlar için örtülüdür. 4Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili Müjde'nin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı[a] onların zihinlerini kör etmiştir. 5Biz kendimizi ilan etmiyoruz; ama Mesih İsa'yı Rab, kendimizi de İsa uğruna kullarınız ilan ediyoruz. 6 Çünkü, “Işık karanlıktan parlayacak” diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı.
7Üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. 8Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz. 9Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz. 10İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa'nın ölümünü her an bedenimizde taşıyoruz. 11Çünkü İsa'nın yaşamı ölümlü bedenimizde açıkça görülsün diye, biz yaşayanlar İsa uğruna sürekli olarak ölüme teslim ediliyoruz. 12Böylece ölüm bizde, yaşamsa sizde etkin olmaktadır.
13 “İman ettim, bu nedenle konuştum” diye yazılmıştır. Aynı iman ruhuna sahip olarak biz de iman ediyor ve bu nedenle konuşuyoruz. 14Çünkü Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın, bizi de İsa'yla diriltip sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz. 15Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrı'nın lütfu çoğalıp daha çok insana ulaştıkça, Tanrı'nın yüceliği için şükran da artsın.
16Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor. 17Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. 18Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 cesaretimizi yitirmeyiz Tanrı zorluklar, zulümler ve sonuç vermeyen hizmetlerin neden olduğu hayalkırıklıklarına katlanmaları için imanlılara dayanma gücü verir.
4:2 utanç verici gizli yolları reddettik Pavlus insanları Mesih’in sunduğu kurtuluş hakkında ikna etmek üzere bilgilendirirken, yanlış öğretiler yayan sahte din öğretmenlerinin aksine, hiçbir ş eyi örtbas etmeden veya aldatmacaya başvurmadan gerçekleri tüm açıklığıyla ortaya koyuyordu (krş. 2Ko.1:12,2Ko.1:18-24; 2Ko.1:12’ ye ait not ; 2Ko.2:14-17).
4:3 Müjde örtülüyse de Bkz. 2Ko.3:13-18 ve ilgili notlar.
4:4 Tanrı’nın görünümü Beden almış olan Oğul, yani Mesih, bize Tanrı’yı gerçekten gösterir ; çünkü O, Tanrı’dır (bkz. Yu.1:18; Yu.14:9; İbr.1:3). İnsanlık O’nun benzeyişinde yaratılmıştır (bkz. Yar.1:26 ve ilgili not) ve günahın mahkûmiyetinden Mesih’in kanı sayesinde kurtulmuş olan tüm insanlar görkemli biçimde kendisine benzer olmak üzere değiştirilmektedir (Yar.3:18). Mesih bu çağın sonunda tekrar geldiğinde imanlılar O’na benzer olacaklardır (1Yu.3:2). bu çağın Şeytan, imanlıları ayartmak amacıyla, insanın günaha düşerek kendisine verdiği yetkinin geçerli olduğu bu kötülük dönemini alabildiğine değerlendirir (doğal benlik, aynı amaçla değerlendirdiği bir başka araçtır; bkz. Rom.12:2; Gal.1:4 ve ilgili notlar). bu çağın ilahı Şeytan. Bütün inançsızlığın ve tanrısızlığın arkasında yatan güç (1Yu.5:19; bkz. Bilgi Kutusu: Şeytan, s.1385). imansızların... zihinlerini kör etmiştir Pavlus 2Ko.3:13-18’ deki betimlemeyi kullanmaya devam eder.
4:5 Biz kendimizi ilan etmiyoruz Yanlış öğretiler yayan kişiler böyle yapıyordu (krş. 1Ko.2:2 ve ilgili not).
4:6 Tanrı... kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı Pavlus hizmetle ilgili olarak 2. ayette söylediklerini, 5. ve 6. ayette daha da açıklıyor. Bildirdiği tek gerçek ( 2Ko.1:2) Mesih’tir ( 2Ko.1:5) ve kişi ancak Mesih’in aracılığıyla Tanrı ve Tanrı’nın görkemi hakkında açık ve gerçek bilgiye sahip olabilir (bkz. 2Ko.3:17-18; krş. 1Ko.3:5-11 ve ilgili notlar).
4:7 Üstün gücün bizden değil, Tanrı’dan kaynaklandığını İnsanın mutlak yetersizliği Tanrı’nın sınırsız yeterliliğini açığa çıkarır (bkz. 2Ko.12:7-11 ve ilgili notlar). bu hazineye Güçlü ve verimli olan (2Ko.2:14-17), doğruluk ve yaşam sağlayan (2Ko.3:7-11), insanları içten değiştiren (2Ko.3:18), Tanrı’nın yüceliğini açıklayan kurtuluş müjdesi ve onun etkisi. toprak kaplarda Hazineler, kilden yapılmış, pek çekici olmayan toprak kaplarda saklanırdı. Bu kaplar burada zayıf ve sınırlı insanı temsil etmektedir. Pavlus bu benzetmeyle Tanrı’nın, zayıf ve ölümlü olan insanlar aracılığıyla çalıştığını vurgulamak istiyor.
4:8-9 Bu ayetlerdeki ikilemelerin her birinin ilk kısmı ölümle, ikinci kısmı Mesih’in dirilişiyle ilgilidir (bkz. 2Ko.4:10-11).
4:10 İsa’nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İmanlılarda, Mesih’in dirilişinden kaynaklanan yaşam ve güçten söz edilmektedir (bkz. Flp.3:10-11 ve ilgili not). Bir kez daha, insanın yetersizliği Tanrı’nın sonsuz gücünün açıkça görülmesini sağlar (bkz. 2Ko.1:7 ve ilgili not). İsa’nın ölümünü her an bedenimizde taşı yoruz Kendilerini Müjde’nin duyurulmasına adayan imanlılar sıkıntılar ve zorluklara katlandıklarında bu gerçek açıkça görülür (bkz. 2Ko.1:5; ayrıca bkz. Rom.8:17; Flp.3:10-11; Kol.1:24 ve ilgili notlar).
4:8-12 Bkz. 2Ko.11:23-26 ve ilgili notlar.
4:12 ölüm Bkz. 1Ko.15:31 ve ilgili not.
4:13 İman ettim, bu nedenle konuştum İman tanıklığa götürür (bkz. Bilgi Kutusu: Mesih’e Tanıklık, s. 1537). Pavlus bu nedenle kurtuluş müjdesini duyurmak için durmadan çalışmış ve seyahat etmiştir.
4:14 bizi de İsa’yla diriltip Bkz. Rom.8:11; 1Ko.15:20 ve ilgili notlar.
4:16 cesaretimizi yitirmeyiz Bkz. 2Ko.4:1’ e ait not. 2Ko.4:16-5:10’da Pavlus’un neden yılmadan hizmetini sürdürdüğü açıklanır. harap oluyorsa da Katlandığı zorluklardan dolayı. yenileniyor Dirilmiş Mesih’in verdiği yaşam sayesinde.
4:17 Sonsuzluk açısından bakıldığında imanlıların çektikleri sıkıntılar önemsiz kalır ; çünkü sahip olacakları sonsuz yücelik, bu yaşamda karşılaşabilecekleri bütün sıkıntılardan çok daha büyüktür (bkz. Rom.8:17-18; Rom.8:17’ ye ait not).
4:18 görünen şeylere... görünmeyenlere Şu anki yaşam geçicidir; sonsuzlukla karşılaştırıldığında çok kısadır. İmanlının bu gerçeği göz önünde bulundurması cesaretini yitirmemesini sağlayacaktır (2Ko.4:1,2Ko.4:17). Görünmeyen gerçekler (krş. İbr.11:1,İbr.11:7,İbr.11:26-27) sonsuz ve çürümezdir ; imanlılar gözlerini şu anki geçici dünyadan göksel gerçeklere çevirdiği zaman 17. ayette açıklanan teselliye kavuşurlar (bkz. Flp.3:20; İbr.12:2 ve ilgili notlar).

Videolar

2. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus'un Korintliler'e yazdığı birinci mektuptan sonra neler olup bittiğini ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Yalnızca ikinci mektuba bakarak durumu anlamaya çalışıyoruz. Pavlus, Korintliler'e yazdığı ilk mektupta onları bazı günahlarından ötürü azarlamıştı (1. Korintliler'e Giriş bölümüne bkz.). Ama sonuç alamayınca onları doğru yola döndürmek için ikinci ziyarette bulunuyor (2:1; 13:1-2). Umduğu sonucu vermeyen bu ziyareti «keder dolu» bir ziyaret diye niteliyor. Üçüncü bir ziyaret tasarlar; ama aynı durumla karşılaşmamak için bundan vazgeçer (1:15-2:3). Sonunda «büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla» başka bir mektup yazar (2:4), Titus'un eliyle Korint'e gönderir. Korintliler mektubu alınca tövbe ederler. Titus bu haberle döner ve Pavlus'u sevince boğar (7:5-16).

Pavlus ve Timoteos bu arada Asya İli'nde (bugünkü Ege Bölgesi) büyük sıkıntılardan geçmekteler. O kadar ki, yaşama umutlarını bile yitirirler (1:8-11). Pavlus buradan Troas'a geçer; ama Korintliler'in mektubu nasıl karşıladıklarına ilişkin haberleri getirecek olan Titus'u bulamayınca huzur içinde çalışamaz, Makedonya'ya gider (2:12-13). Burada da sıkıntılar peşini bırakmaz (7:5). Bu mektubu buradan, Titus'un getirdiği sevindirici haberleri aldıktan sonra, büyük olasılıkla İ.S. 56-57 yıllarında yazar.

Mektubun İçeriği: Korintliler tövbe ettikleri halde her şey pek de yolunda görünmüyor. Kimi Yahudi din adamları, ya da Pavlus'un deyimiyle «sözüm ona üstün elçiler» (11:5) Korintliler'e gelerek «farklı bir müjde» yaymaya çalışırlar (11:4-5). Pavlus bu adamları, Korintliler'i köleleştirmek isteyen «sahte elçiler, düzenbaz işçiler» diye niteler ve şiddetle eleştirir (11:13)1. Öte yandan Korintliler'in hâlâ kendisini ve yazdıklarını daha içtenlikle benimsemelerini bekler2.

Pavlus, biraz da bu din adamlarının kendisine saldırmasından ötürü mektupta kendinden epey söz eder. Amacının ve görevinin Korintlilerce anlaşılmasını ister (1:12-14). Bunun için görevini açıklamakta3 ve Korintliler'e nasıl davrandığını4 anlatmaktadır. Kendi yaşayışını, «sözüm ona üstün elçilerin» faaliyetleriyle karşılaştırır5. Pavlus'un bu denli gayretli olmasının nedenlerini kavramak, ruhsal önderlerin çağlar boyunca görevlerini yerine getirmelerine büyük ölçüde yardım etmiştir.

Pavlus, 8 ve 9. bölümlerde Yeruşalim'deki yoksullara yapılacak bağışlardan söz ederek Korintliler'i, vaat ettikleri bağışları toplamaya çağırır (Rom.15:26). Titus'la birlikte iki kardeş bunun hazırlığı için Korint'e gider (8:16-24).

Ana Hatlar:

1:1-7:16 Pavlus'un görevi
8:1-9:15 Yahudiye'deki inanlılar için bağış toplanması
10:1-12:18 Pavlus ve sahte elçiler
12:19-13:14 Son uyarılar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş