2. Korintliler 13

13
Uyarılar, Selamlar
1 Bu, yanınıza üçüncü gelişim olacak. Her suçlama iki ya da üç tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır. 2Daha önce, aranızda ikinci kez bulunduğumda, geçmişte günah işlemiş olanlarla onların dışında kalanların hepsine söylemiştim, şimdi sizden uzaktayken de yineliyorum: Tekrar yanınıza gelirsem, hiç kimseyi esirgemeyeceğim! 3Mesih'in benim aracılığımla konuştuğuna ilişkin kanıt istiyorsunuz. Mesih size karşı güçsüz değildir; O'nun gücü sizde etkindir. 4Güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği halde, şimdi Tanrı'nın gücüyle yaşıyor. Biz de O'nda güçsüz olduğumuz halde, Tanrı'nın gücü sayesinde O'nunla birlikte sizin yararınıza yaşayacağız.
5İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız. 6Umarım bizim başarısızlığa uğramadığımızı anlayacaksınız. 7Kötü bir şey yapmamanız için Tanrı'ya dua ediyoruz. Dileğimiz, bizim sınavı geçmiş görünmemiz değil, biz sınavda başarısız görünsek bile sizin iyi olanı yapmanızdır. 8Çünkü gerçeğe karşı değil, ancak gerçek uğruna bir şey yapabiliriz. 9Biz güçsüz, sizse güçlüyken seviniyoruz. Yetkin olmanız için de dua ediyoruz. 10Rab'bin yıkmak değil, geliştirmek için bana verdiği yetkiyi yanınıza geldiğimde sert biçimde kullanmak zorunda kalmayayım diye, bunları aranızda değilken yazıyorum.
11Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. 12Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.
13Bütün kutsallar size selam eder.
14Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1 iki ya da üç tanığın Krş. Yas.17:6 ve ilgili not.
13:2 geçmişte günah işlemiş olanlarla Bkz. 2Ko.12:21 ve ilgili not. onların dışında kalanların Yanlış öğretiler yayan kişileri takip eden Korintliler.
13:3 Mesih’in benim aracılığımla konuştuğuna ilişkin kanıt istiyorsunuz Bkz. 2Ko.10:10’ a ait not.
13:4 güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği Bkz. 2Ko.12:10 ve ilgili not ; krş. 2Ko.8:9; Flp.2:6-8.
13:5 kendinizi sınayıp yoklayın Krş. 2Pe.1:10-11 ve ilgili notlar.
13:5-7 Pavlus Korintliler’in imanlarından emindir, ancak artık onlardan itaat beklemektedir:Hem yanlış öğreti yayan kişileri aralarından kovmalı hem de onların sözlerine kanan imanlılar bu düşüncelerini değiştirmelidirler. Pavlus, böyle yapmadıkları takdirde yanlarına geldiği zaman onların iyiliği için onlara disiplin uygulayacağını hatırlatır.
13:8 gerçeğe karşı değil Pavlus elçilik yetkisini ancak gerçeği destekleyen bir biçimde kullanabileceğini söylüyor.
13:9 güçsüz Pavlus elçilikten kaynaklanan gücüne kanıt göstermeye gerek duymuyordu (krş. 2Ko.12:9-10 ve ilgili notlar). güçlüyken Gerçek (2Ko.13:8) sayesinde. Yetkin Ruhsal yönden (krş. Gal.6:1 ve ilgili not; Ef.4:13; Kol.1:24-28; İbr.5:11-14).
13:10 yıkmak değil, geliştirmek için Bkz. 2Ko.10:8 ve ilgili not.
13:11,14 esenlik... lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
13:11 kardeşlerim Bkz. Rom.1:13’e ait not. sevgi... kaynağı olan Tanrı Bkz. 1Yu.4:8 ve ilgili not. esenlik kaynağı olan Tanrı Bkz. 1Se.5:23 ve ilgili not ; İbr.13:20.
13:12 kutsal öpüşle Bkz. Rom.16:16 ve ilgili not ; 1Ko.16:20.
13:11-13 Bu son öğütler ve selamlar, Pavlus’un Korintli imanlılara duyduğu güvenin ifadesidir.
13:13 kutsallar Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
10:1-13:14 Bkz. Giriş. Bu son kısımda Pavlus, karşıtlarının Korint’te yaydığı iftiraları sert bir dille yanıtlar. Pavlus’u gözden düşürmeyi arzulayanlar onun mektuplarında gözü pek, ancak kişiliğinin zayıf ve tutarsız olduğunu, kısacası elçilik yetkisini taşımadığını söylüyorlardı (krş. örn. 1Ko.4:21’deki uyarısı). Pavlus, Korint’e üçüncü gelişinde gerekirse aksini kanıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor (bkz. 2Ko.10:6,2Ko.10:10-11 ; 2Ko.10:10’ a ait not).
13:14 Hıristiyan ibadeti genellikle Üçlübirlik’in anıldığı bu kutsamayla sona ererdi (krş. Mat.28:19 ve ilgili not). Kutsal Ruh’un paydaşlığı Bkz. Flp.2:1-2’ ye ait not. hepinizle birlikte olsun Buna benzer ifadeler (krş. “ruhunuzla”, Flp.4:23 ve ilgili not ; ayrıca bkz. Gal.6:18; 2Ti.Gal.4:22; Flm.25), Efesliler Mektubu dışında Pavlus’un bütün mektuplarının sonunda bulunur. Eski Antlaşma’da geçen “Tanrı bizimle” (İmmanuel) ifadesine karşılık gelen sözlerle aynı anlamda kullanılmışlardır (bkz. Yar.26:3; Yşa.7:14; Va.21:3 ve ilgili notlar).

Videolar

2. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus'un Korintliler'e yazdığı birinci mektuptan sonra neler olup bittiğini ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Yalnızca ikinci mektuba bakarak durumu anlamaya çalışıyoruz. Pavlus, Korintliler'e yazdığı ilk mektupta onları bazı günahlarından ötürü azarlamıştı (1. Korintliler'e Giriş bölümüne bkz.). Ama sonuç alamayınca onları doğru yola döndürmek için ikinci ziyarette bulunuyor (2:1; 13:1-2). Umduğu sonucu vermeyen bu ziyareti «keder dolu» bir ziyaret diye niteliyor. Üçüncü bir ziyaret tasarlar; ama aynı durumla karşılaşmamak için bundan vazgeçer (1:15-2:3). Sonunda «büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla» başka bir mektup yazar (2:4), Titus'un eliyle Korint'e gönderir. Korintliler mektubu alınca tövbe ederler. Titus bu haberle döner ve Pavlus'u sevince boğar (7:5-16).

Pavlus ve Timoteos bu arada Asya İli'nde (bugünkü Ege Bölgesi) büyük sıkıntılardan geçmekteler. O kadar ki, yaşama umutlarını bile yitirirler (1:8-11). Pavlus buradan Troas'a geçer; ama Korintliler'in mektubu nasıl karşıladıklarına ilişkin haberleri getirecek olan Titus'u bulamayınca huzur içinde çalışamaz, Makedonya'ya gider (2:12-13). Burada da sıkıntılar peşini bırakmaz (7:5). Bu mektubu buradan, Titus'un getirdiği sevindirici haberleri aldıktan sonra, büyük olasılıkla İ.S. 56-57 yıllarında yazar.

Mektubun İçeriği: Korintliler tövbe ettikleri halde her şey pek de yolunda görünmüyor. Kimi Yahudi din adamları, ya da Pavlus'un deyimiyle «sözüm ona üstün elçiler» (11:5) Korintliler'e gelerek «farklı bir müjde» yaymaya çalışırlar (11:4-5). Pavlus bu adamları, Korintliler'i köleleştirmek isteyen «sahte elçiler, düzenbaz işçiler» diye niteler ve şiddetle eleştirir (11:13)1. Öte yandan Korintliler'in hâlâ kendisini ve yazdıklarını daha içtenlikle benimsemelerini bekler2.

Pavlus, biraz da bu din adamlarının kendisine saldırmasından ötürü mektupta kendinden epey söz eder. Amacının ve görevinin Korintlilerce anlaşılmasını ister (1:12-14). Bunun için görevini açıklamakta3 ve Korintliler'e nasıl davrandığını4 anlatmaktadır. Kendi yaşayışını, «sözüm ona üstün elçilerin» faaliyetleriyle karşılaştırır5. Pavlus'un bu denli gayretli olmasının nedenlerini kavramak, ruhsal önderlerin çağlar boyunca görevlerini yerine getirmelerine büyük ölçüde yardım etmiştir.

Pavlus, 8 ve 9. bölümlerde Yeruşalim'deki yoksullara yapılacak bağışlardan söz ederek Korintliler'i, vaat ettikleri bağışları toplamaya çağırır (Rom.15:26). Titus'la birlikte iki kardeş bunun hazırlığı için Korint'e gider (8:16-24).

Ana Hatlar:

1:1-7:16 Pavlus'un görevi
8:1-9:15 Yahudiye'deki inanlılar için bağış toplanması
10:1-12:18 Pavlus ve sahte elçiler
12:19-13:14 Son uyarılar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş