2. Korintliler 6

6
1Tanrı'yla birlikte çalışan bizler, O'nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz. 2 Çünkü Tanrı diyor ki,
“Uygun zamanda seni duydum,
Kurtuluş günü sana yardım ettim.”
Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir.
Pavlus'un Çektiği Sıkıntılar
3Hizmetimizin kötülenmemesi için hiçbir konuda hiç kimsenin sürçmesine neden olmadık. 4-8 Tersine Tanrı'nın hizmetkârları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde; sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, yücelikte ve onursuzlukta, iyi ünde ve kötü ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz. 9Tanınmıyor gibiyiz, ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız, ama işte yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz. 10Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ama her şeye sahibiz.
11Ey Korintliler, sizinle açıkça konuştuk, size yüreğimizi açtık. 12Sizden sevgimizi esirgemedik, ama siz bizden sevginizi esirgediniz. 13Bize aynı karşılığı verebilmek için –çocuklarıma söyler gibi söylüyorum– siz de yüreğinizi açın.
Tanrı'nın Tapınağıyız
14İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? 15Mesih'le Beliyal[a] uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi? 16 Tanrı'nın tapınağıyla putlar uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor:
“Aralarında yaşayacak,
Aralarında yürüyeceğim.
Onların Tanrısı olacağım,
Onlar da benim halkım olacak.”
17 Bu nedenle, “İmansızların arasından çıkıp ayrılın” diyor Rab.
“Murdara dokunmayın,
Ben de sizi kabul edeceğim.”
18 Her Şeye Gücü Yeten Rab diyor ki,
“Size Baba olacağım,
Siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 O’nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi Pavlus imanlıları, Rab’bin karşılıksız lütfuna yaraşır bir yaşam sürmeye teşvik ediyor (bkz. 2Ko.5:15).
6:2 Uygun zamanda... kurtuluş günü Tanrı’nın tarihsel kurtarış eyleminin gerçekliğinden söz eden bu ifade, Mesih’in ilk gelişi ile ikinci gelişi arasında geçen çağla ilgilidir. ş imdidir Pavlus, Tanrı’nın yaptığı çağrının önemini ve bu çağrıya zaman yitirmeksizin cevap verilmesi gerektiğini vurguluyor.
6:4-8 Tanrı’nın hizmetkârları olarak... kendimizi... örnek gösteriyoruz Pavlus, müjdeleme hizmetinin söz konusu olduğu her durumda kendisini örnek gösterir. Kendi çıkarlarına hizmet eden sahte elçilerin tersine Pavlus, Tanrı’ya özverili bir şekilde hizmet etmektedir. hapis Bkz. örn. Elç.16:23; Ef.3:1; Flp.1:13-14; Kol.4:18; 2Ti.Kol.1:16; Flm.1. doğruluğun silahlarıyla Krş. Ef.6:14-17 ve ilgili notlar.
6:4-10 Krş. 2Ko.4:8-12.
6:10 birçoklarını zengin ediyoruz Gerçek zenginlik dünyasal servetten ibaret değildir (krş. Luk.12:21). İmanlılar yoksul olsalar bile her şeyin Rab’bi olan Mesih’te her şeye sahiptirler (krş. 1Ko.1:4-6 ; 1Ko.3:21-23; Ef.2:7; Ef.3:8-9; Flp.4:19 ve ilgili not ; Kol.2:2-3).
6:11-13 Yanlış öğreti yayan sahte din öğretmenleri, Pavlus’un Korintli imanlıları sevmediği konusunda onları ikna etmeye çalışıyorlardı. Pavlus ise içten sevdiği Korintliler’den destek bekliyordu (krş. 2Ko.1:12-14; 2Ko.4:2 ve ilgili not; 2Ko.11:11).
6:14 İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin Korintli imanlılar, Mesih imanlısı gibi görünüp yanlış öğretiler yayarak gerçekte Şeytan’ın hizmetkârları olan kişilerle işbirliği yapmamalıydılar; aksi halde gerçek imanlıları birleştiren uyum ve paydaşlık bozulurdu. Işıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir ? Bkz. 2Ko.4:6 ve ilgili not. Bazılarına göre “boyunduruk” ifadesi, Hıristiyanlar’ın imanlı olmayanlarla ciddi ve bağlayıcı ilişkilerinden kaçınmaları gerektiğine işaret eder.
6:15 Beliyal Şeytan’ın adlarından biri (bkz. Yas.13:12-13 ve ilgili not).
6:16 yaşayan Tanrı’nın tapınağıyız Tüm imanlılardan oluşan topluluk, yani evrensel kilise söz konusudur (1Pe.2:5; bkz. ilgili not). İmanlıların, kendilerini ruhsal açıdan kirletecek veya kutsallıklarını bozacak hiçbir ilişkiye girmemeleri büyük önem taşır (krş. 1Ko.6:19-20). Onların Tanrısı... benim halkım Tanrı ile halkı arasındaki antlaşmaya dayalı ilişkinin Eski Antlaşma’daki en belirgin ifadesi (bkz. Yer.7:23; Zek. Yer.8:7-8 ve ilgili notlar).
6:17 arasından çıkıp Bkz. Va.18:4 ve ilgili not.

Videolar

2. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus'un Korintliler'e yazdığı birinci mektuptan sonra neler olup bittiğini ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Yalnızca ikinci mektuba bakarak durumu anlamaya çalışıyoruz. Pavlus, Korintliler'e yazdığı ilk mektupta onları bazı günahlarından ötürü azarlamıştı (1. Korintliler'e Giriş bölümüne bkz.). Ama sonuç alamayınca onları doğru yola döndürmek için ikinci ziyarette bulunuyor (2:1; 13:1-2). Umduğu sonucu vermeyen bu ziyareti «keder dolu» bir ziyaret diye niteliyor. Üçüncü bir ziyaret tasarlar; ama aynı durumla karşılaşmamak için bundan vazgeçer (1:15-2:3). Sonunda «büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla» başka bir mektup yazar (2:4), Titus'un eliyle Korint'e gönderir. Korintliler mektubu alınca tövbe ederler. Titus bu haberle döner ve Pavlus'u sevince boğar (7:5-16).

Pavlus ve Timoteos bu arada Asya İli'nde (bugünkü Ege Bölgesi) büyük sıkıntılardan geçmekteler. O kadar ki, yaşama umutlarını bile yitirirler (1:8-11). Pavlus buradan Troas'a geçer; ama Korintliler'in mektubu nasıl karşıladıklarına ilişkin haberleri getirecek olan Titus'u bulamayınca huzur içinde çalışamaz, Makedonya'ya gider (2:12-13). Burada da sıkıntılar peşini bırakmaz (7:5). Bu mektubu buradan, Titus'un getirdiği sevindirici haberleri aldıktan sonra, büyük olasılıkla İ.S. 56-57 yıllarında yazar.

Mektubun İçeriği: Korintliler tövbe ettikleri halde her şey pek de yolunda görünmüyor. Kimi Yahudi din adamları, ya da Pavlus'un deyimiyle «sözüm ona üstün elçiler» (11:5) Korintliler'e gelerek «farklı bir müjde» yaymaya çalışırlar (11:4-5). Pavlus bu adamları, Korintliler'i köleleştirmek isteyen «sahte elçiler, düzenbaz işçiler» diye niteler ve şiddetle eleştirir (11:13)1. Öte yandan Korintliler'in hâlâ kendisini ve yazdıklarını daha içtenlikle benimsemelerini bekler2.

Pavlus, biraz da bu din adamlarının kendisine saldırmasından ötürü mektupta kendinden epey söz eder. Amacının ve görevinin Korintlilerce anlaşılmasını ister (1:12-14). Bunun için görevini açıklamakta3 ve Korintliler'e nasıl davrandığını4 anlatmaktadır. Kendi yaşayışını, «sözüm ona üstün elçilerin» faaliyetleriyle karşılaştırır5. Pavlus'un bu denli gayretli olmasının nedenlerini kavramak, ruhsal önderlerin çağlar boyunca görevlerini yerine getirmelerine büyük ölçüde yardım etmiştir.

Pavlus, 8 ve 9. bölümlerde Yeruşalim'deki yoksullara yapılacak bağışlardan söz ederek Korintliler'i, vaat ettikleri bağışları toplamaya çağırır (Rom.15:26). Titus'la birlikte iki kardeş bunun hazırlığı için Korint'e gider (8:16-24).

Ana Hatlar:

1:1-7:16 Pavlus'un görevi
8:1-9:15 Yahudiye'deki inanlılar için bağış toplanması
10:1-12:18 Pavlus ve sahte elçiler
12:19-13:14 Son uyarılar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş