2. Korintliler 2

2
1Size tekrar keder dolu bir ziyaret yapmamaya karar verdim. 2Çünkü sizi kederlendirirsem, keder verdiğim sizlerden başka beni kim sevindirecek? 3Bunu yazdım ki, geldiğimde beni sevindirmesi gerekenler beni kederlendirmesin. Sevincimin hepinizin sevinci olduğuna ilişkin hepinize güvenim var. 4Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım.
Suçluyu Bağışlamak
5Eğer biri bir başkasını kederlendirdiyse, beni değil –abartmadan söyleyeyim– bir dereceye kadar hepinizi kederlendirmiş olur. 6Böyle birine çoğunluğun verdiği bu ceza yeterlidir. 7Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. 8Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim. 9Sizi sınamak ve her durumda söz dinleyenler olup olmadığınızı anlamak için yazdım size. 10Kimi bağışlarsanız, ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa, bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım. 11Öyle ki, Şeytan'ın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz.
Yeni Antlaşmanın Elçileri
12-13 Mesih'in Müjdesi'ni yaymak amacıyla Troas'a geldiğimde Rab'bin işi için bana bir kapı açıldığı halde, kardeşim Titus'u orada bulamadığım için iç huzurum yoktu. Bu nedenle oradakilere veda ederek Makedonya'ya gittim.
14Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, O'nu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun! 15Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. 16Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir? 17Birçokları gibi, Tanrı'nın sözünü ticaret aracı yapanlar değiliz. Tanrı tarafından gönderilen ve Mesih'e ait olan kişiler olarak Tanrı'nın önünde içtenlikle konuşuyoruz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 tekrar keder dolu bir ziyaret Pavlus Korint’e önceki ziyaretini böyle tanımlar (krş. 2Ko.13:2) ; ancak bu, Elç.18. bölümde söz edilen ziyaret değildir. 2Ko.12:14 ve 2Ko.13:1’ de ima edilen ikinci ziyaret, 1. ve 2. Korintliler mektuplarının yazıldığı tarihler arasında yapılmıştır (bkz. Giriş).
2:3-4 Bkz. Giriş.
2:7 teselli Bkz. 2Ko.1:3-7.
2:5-11 Burada söz edilen imanlı, Pavlus’un yetkisini küçümseyip onun hizmetini baltalamaya çalıştığı için kilise disiplini altına alınmıştı. Bu olay Pavlus’un Korint’e yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşmiş (bkz. 2Ko.2:1’ e ait not) ve 2Ko.7:8-12’de söz edilen mektubun yazılmasına neden olmuştu. Şimdiyse Pavlus, suçlu kişinin günahından içtenlikle tövbe ettiği için disipline devam edilmemesi ve sevgiyle topluluğa geri alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Başka bir görüşe göre ise Pavlus burada, 1Ko.5. bölümde anlatılan olaydan söz etmektedir.
2:11 Şeytan’ın Bkz. Mat.16:23; 1 Yu.3:8 ve ilgili notlar. onun düzenlerini Bkz. Yar.3:1; Luk.22:31; Yu.8:44 ve ilgili notlar ; ayrıca bkz. 1Pe.5:8.
2:12-13 kapı açıldığı Bkz. Elç.14:27; Va.3:8 ve ilgili notlar ; ayrıca bkz. 1Ko.16:9; Kol.4:3. kardeşim Krş. 2Ko.8:23. Titus Bkz. Titus:Giriş. Pavlus, Titus’u hem Yeruşalim’deki yoksul imanlılar için Korint’te bağış toplamakla (bkz. 2Ko.8:6 ve ilgili not) hem de bu mektubu Korintli imanlılara ulaştırmakla görevlendirmişti (bkz. 2Ko.8:16-17). Makedonya’ya Muhtemelen Filipi Kenti’ne.
2:14 Pavlus bu noktada konudan biraz uzaklaşır (yarım kalan konuya 2Ko.7:5’ten itibaren devam eder ; bkz. ilgili not). Bizi... zafer alayında yürüten Zafer kazanan Romalı ordu komutanı, tutsaklarını şenlik alayında yürütür, seyirciler onları alkışlar, sokaklara yanık baharatların tatlı kokusu yayılırdı (krş. 1Ko.4:9’a ait not). Burada “komutan” sözcüğü İsa’yı, zafer alayında yürüyenler ise eskiden Mesih’e düşman olup artık Mesih’e bağımlı olan imanlıları temsil etmektedir. her yerde Krş. 1Se.1:8’e ait not.
2:16 ölüm kokusu... yaşam kokusuyuz Hıristiyanlar’ın tanıklığı yla dünyaya yayılan Müjde bu iki yönde etki eder. İman etmeyen herkes, Tanrı’nın yaşam veren lütfunu reddederek kendileri için ölümü seçmiş olur. Böylesi bir işe kim yeterlidir ? Cevap için bkz. 2Ko.3:4-5.
2:17 Tanrı’nın sözünü ticaret aracı yapanlar Kendilerine imanlı süsü veren bu samimiyetsiz, küstah ve övüngen sahte din öğretmenlerinin asıl amaçları kolay aldanan kilise üyelerinden çıkar sağlamaktı (krş. Mik.3:5,Mik.3:11). Pavlus ise kurtuluş müjdesini samimiyetle ve karşılıksız duyuruyor, Korintli imanlılara maddi açıdan yük olmamaya özen gösteriyordu (bkz. 2Ko.11:7-9; 1Ko.9:11-15 ve ilgili notlar).

Videolar

2. Korintliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus'un Korintliler'e yazdığı birinci mektuptan sonra neler olup bittiğini ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Yalnızca ikinci mektuba bakarak durumu anlamaya çalışıyoruz. Pavlus, Korintliler'e yazdığı ilk mektupta onları bazı günahlarından ötürü azarlamıştı (1. Korintliler'e Giriş bölümüne bkz.). Ama sonuç alamayınca onları doğru yola döndürmek için ikinci ziyarette bulunuyor (2:1; 13:1-2). Umduğu sonucu vermeyen bu ziyareti «keder dolu» bir ziyaret diye niteliyor. Üçüncü bir ziyaret tasarlar; ama aynı durumla karşılaşmamak için bundan vazgeçer (1:15-2:3). Sonunda «büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla» başka bir mektup yazar (2:4), Titus'un eliyle Korint'e gönderir. Korintliler mektubu alınca tövbe ederler. Titus bu haberle döner ve Pavlus'u sevince boğar (7:5-16).

Pavlus ve Timoteos bu arada Asya İli'nde (bugünkü Ege Bölgesi) büyük sıkıntılardan geçmekteler. O kadar ki, yaşama umutlarını bile yitirirler (1:8-11). Pavlus buradan Troas'a geçer; ama Korintliler'in mektubu nasıl karşıladıklarına ilişkin haberleri getirecek olan Titus'u bulamayınca huzur içinde çalışamaz, Makedonya'ya gider (2:12-13). Burada da sıkıntılar peşini bırakmaz (7:5). Bu mektubu buradan, Titus'un getirdiği sevindirici haberleri aldıktan sonra, büyük olasılıkla İ.S. 56-57 yıllarında yazar.

Mektubun İçeriği: Korintliler tövbe ettikleri halde her şey pek de yolunda görünmüyor. Kimi Yahudi din adamları, ya da Pavlus'un deyimiyle «sözüm ona üstün elçiler» (11:5) Korintliler'e gelerek «farklı bir müjde» yaymaya çalışırlar (11:4-5). Pavlus bu adamları, Korintliler'i köleleştirmek isteyen «sahte elçiler, düzenbaz işçiler» diye niteler ve şiddetle eleştirir (11:13)1. Öte yandan Korintliler'in hâlâ kendisini ve yazdıklarını daha içtenlikle benimsemelerini bekler2.

Pavlus, biraz da bu din adamlarının kendisine saldırmasından ötürü mektupta kendinden epey söz eder. Amacının ve görevinin Korintlilerce anlaşılmasını ister (1:12-14). Bunun için görevini açıklamakta3 ve Korintliler'e nasıl davrandığını4 anlatmaktadır. Kendi yaşayışını, «sözüm ona üstün elçilerin» faaliyetleriyle karşılaştırır5. Pavlus'un bu denli gayretli olmasının nedenlerini kavramak, ruhsal önderlerin çağlar boyunca görevlerini yerine getirmelerine büyük ölçüde yardım etmiştir.

Pavlus, 8 ve 9. bölümlerde Yeruşalim'deki yoksullara yapılacak bağışlardan söz ederek Korintliler'i, vaat ettikleri bağışları toplamaya çağırır (Rom.15:26). Titus'la birlikte iki kardeş bunun hazırlığı için Korint'e gider (8:16-24).

Ana Hatlar:

1:1-7:16 Pavlus'un görevi
8:1-9:15 Yahudiye'deki inanlılar için bağış toplanması
10:1-12:18 Pavlus ve sahte elçiler
12:19-13:14 Son uyarılar

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 25

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş