Hagay 2

2
Kurulacak Tapınağın Görkemi
1Yedinci ayın yirmi birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi: 2“Şealtiel'in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil'e, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu'ya ve sürgünden dönen halka de ki, 3 ‘Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı? Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu? 4Şimdi sen, ey Zerubbabil, yüreklen!’ RAB böyle diyor. ‘Ey Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu, yüreklen! Ey ülke halkı, yüreklen!’ RAB böyle diyor. ‘İşi sürdürün. Çünkü ben sizinle birlikteyim.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 5 ‘Mısır'dan çıktığınızda, size bu konuda söz verdim. Ruhum aranızdadır. Korkmayın!’
6 “Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım. 7Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya getirecekler[a]. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 8‘Gümüş de, altın da benim’ diyor Her Şeye Egemen RAB. 9‘Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”
Kirli Sayılan Halk
10Darius'un krallığının ikinci yılında, dokuzuncu ayın yirmi dördüncü günü RAB, Peygamber Hagay'a seslendi: 11“Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Kâhinlere yasayla ilgili şu soruyu sor: 12Eğer biri giysisinin kıvrımları arasında kutsanmış et taşır ve o kıvrım ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka bir yiyeceğe değerse, o yiyecek kutsal olur mu?’ ”
Kâhinler, “Hayır” diye yanıtladılar.
13 Hagay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ölüye dokunduğu için kirli sayılan biri, bu yiyeceklerden birine dokunursa, o yiyecek kirlenmiş olur mu?”
Kâhinler, “Evet, kirlenmiş olur” diye karşılık verdiler.
14Bunun üzerine Hagay şöyle dedi: “RAB, ‘Bu halk, bu ulus gözümde böyledir’ diyor, ‘Her yaptıkları, sunakta her sundukları da kirlidir.’ ”
Rab Bereket Yağdıracak
15-16“ ‘Bugüne dek olanları iyi düşünün; RAB'bin Tapınağı'nda taş üstüne taş konulmadan önce, yirmi ölçeklik bir tahıl yığınına gelen biri, yalnızca on ölçek bulurdu; şarap teknesinden elli ölçek çıkarmaya varan biri, yalnızca yirmi ölçek bulurdu. 17Ellerinizin bütün emeğini samyeliyle, küfle, doluyla cezalandırdım. Yine de bana dönmediniz.’ RAB böyle diyor. 18‘Bugünden, dokuzuncu ayın yirmi dördüncü gününden, RAB'bin Tapınağı'nın temelinin atıldığı günden başlayarak olacakları iyi düşünün. 19Ambarda hiç tohum kaldı mı? Asma, incir, nar, zeytin ağaçları bugüne dek ürün verdi mi?
“ ‘Bugünden başlayarak üzerinize bereket yağdıracağım.’ ”
Rab'bin Zerubbabil'e Verdiği Söz
20Ayın yirmi dördüncü günü RAB Hagay'a ikinci kez seslendi: 21“Yahuda Valisi Zerubbabil'e de ki, ben yeri, göğü sarsmak üzereyim. 22Kralların tahtlarını devireceğim, yabancı ulusların gücünü yok edeceğim. Savaş arabalarıyla sürücülerini de devireceğim; atlarla binicileri düşecek, hepsi kardeşinin kılıcıyla öldürülecek.
23“Her Şeye Egemen RAB ‘O gün seni alacağım, ey Şealtiel'in torunu kulum Zerubbabil’ diyor, ‘Ve seni mühür yüzüğü gibi yapacağım. Çünkü ben seni seçtim.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Yedinci ayın yirmi birinci günü İÖ 17 Ekim 520, Çardak Bayramı’nın son günü. Söz konusu dönem, yaz hasadını devşirme ve kutlama dönemiydi ama ürün azdı (bkz. Hag.1:11 ; Lev.23:34-43). Yıllar önce Kral Süleyman tapınağı bu bayram sırasında RAB’be adamıştı (bkz. 1Kr.8:2 ve ilgili not).
2:3 RAB, sürgünden dönen yaşlıların (Süleyman’ın inşa ettirdiği tapınağı görenlerin; muhtemelen Hagay da buna dâhildir) iki tapınağı birbirleriyle kıyaslamasını sağlayarak onların vicdanlarını harekete geçirir. Bu sorularıyla aslında halkına verdiği vaatleri yerine getireceğine güvenilmesini beklemektedir. önceki görkemiyle Bkz. Hag.1:7,Hag.1:9. Zerubbabil’in tapınağı, Süleyman’ın inşa ettirdiği tapınağın devamı sayılırdı. Bir hiç olarak görünmüyor mu? Krş. Ezr.3:12.
2:4 yüreklen !... sizinle birlikteyim Bkz. Yşu.1:6-7,Yşu.1:9,Yşu.1:18; 1Ta.28:20. Tanrı’nın halkından beklentisi, yokluk ve imkânsızlıklar içindeyken direnmeleridir ; halkın imanının dayanağı RAB’bin halkıyla birlikte olmasıdır (bkz. Bilgi Kutusu:İman, s.1821).
2:5 Ruhum Bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664 ; Say.11:16-17,Say.11:25; Yşa.63:11; ayrıca bkz. Mez.51:11; Zek.Mez.4:6 ve ilgili notlar.
2:6 Tanrı’nın ulusları yargılayacağı günle ilgili duyuru. Pers İmparatorluğu’nun Büyük İskender’in eline geçişi bunun habercisi olacaktı (İÖ 333-330). Bkz. İbr.12:26-27.
2:7 değerli eşyalarını buraya getirecekler İbranicesi’nden “onların özlediği kişi buraya gelecek” diye de çevrilebilir. Özlemek, Dan.9:23’te olduğu gibi bireyler için de kullanılabildiğinden (Daniel’deki metinde “sevilmek” olarak çevrilmiştir) Mesih’le bağlantılı olabilir (bkz. Dan.11:37 ve ilgili not; Mal.3:1). Öte yandan, aynı sözcük ‘değerli unsurları’ nitelemek için de kullanılır (bkz. 2Ta.20:25; 2Ta.32:27). Kral Darius’un tapınağa yaptığı katkı buna bir örnektir (Ezr.6:8). Bu anlamda kullanıldığında, Yşa.60:5’te sözü geçen “ulusların serveti” ile yakın bir anlam taşır. görkemle dolduracağım “Görkem”, burada ‘gözle görünür ihtişam’ (bkz. Yşa.60:7,Yşa.60:13 ve ilgili notlar) veya ‘Tanrı’nın huzuru’anlamındadır (krş. “RAB’bin yüceliği”, Çık.40:34-35; 1Kr.8:10-11; Hez.10:4). Mesih yeryüzündeki tapınağa geldiği zaman, Tanrı’nın oradaki varlığı daha önce hiç olmadığı kadar belirgin bir şekilde görülmüştür (bkz. Luk.2:27-32).
2:8 Gümüş de, altın da benim Tanrı, isteğinin yerine gelmesi için gereken her şeyi sağladığını vurgulayarak (bkz. 1Ta.29:2,1Ta.29:7; Ezr.6:5) halkı tapınağın yapımına katılmaya teşvik eder.Ayrıca, Tanrı’nın görkeminin (Ezr.2:7,Ezr.2:9) bu madenlerle kıyaslanamaz ölçüde değere sahip olduğu da ima edilir.
2:6-9 Yeruşalim’in ve tapınağın yeniden inşası, çevredeki uluslara Tanrı’nın halkı arasında bulunduğunun göstergesi olacağı ndan dolayı büyük önem taşıyordu (Zek.Hag.1:14; Hag.2:12; Hag.4:8-9). Tapınağın yeniden inşası, aynı zamanda Mesih çağının gelişini işaret edecekti (Mal.3:1).
2:9 görkemi öncekinden daha büyük olacak Çünkü en sonunda tapınakta Mesih’in kendisi bulunacaktır (bkz. Hez.40-48. bölümlere ait notlar). öncekinden Süleyman’ın inşa ettirdiği tapınaktan. Buraya Yeruşalim’e (bkz. Sef.1:4-6 ve ilgili not).
2:10 ikinci yılında... yirmi dördüncü günü İÖ 18Aralık 520 ; kış ürünlerinin ekildiği ay.
2:11 Kâhinlere Bkz. Yas.31:11; Yer.18:18; Mal.2:7-9 ve ilgili notlar; Bilgi Kutusu:Kâhinler, s.128.
2:12 kutsanmış et Kurban eti. kutsal olur mu? Kutsanmış et, giysiye değdiği zaman giysiyi kutsal kılıyordu (bkz. Lev.6:27) ama giysideki bu kutsallığın üçüncü bir nesneye geçmesi mümkün değildi.
2:13 kirlenmiş olur mu? Dinsel açıdan kirlilik, kutsallıktan daha kolay bir şekilde aktarılıyordu. Murdar bir kişinin dokunduğu her ş ey kirleniyor ve Tanrı’nın huzuruna getirilemiyordu (bkz. Say.11:11-13,Say.11:22; ayrıca bkz. Lev. 11-15. bölümler).
2:14 Her yaptıkları... kirlidir Halk kutsal topraklara döndüğü halde, toprakların kutsallığı onları paklamadı; çünkü RAB’bin sözünü dinlememişlerdi, özellikle tapınağın yapımı konusunda.
2:15-16 yalnızca on ölçek... yalnızca yirmi ölçek Ürünün bu denli az olması halkın günahlarıyla ilişkiliydi (bkz. Hag.1:11; Yşa.5:10 ve ilgili not).
2:17 samyeliyle, küfle Yas.28:22’de geçen, söz dinlemezliğin sonucu gerçekleşen bir lanet (ayrıca bkz. 1Kr.8:37;Amo.4:9 ; krş. Yar.41:6). doluyla Bkz. Çık.9:25; Mez.78:47-48. dönmediniz Bkz. Amo.4:6,Amo.4:8-11.
2:18 Tapınağı’nın temelinin... günden Tapınak İÖ 536 yılında onarıldığı zaman (Ezr.3:11) aynı bereket vaadi verilmişti. İsrail halkı bir daha bu vaade itaatsizlik etmemeleri için uyarılıyor.
2:19 Asma, incir, nar, zeytin Üzüm, incir ve nar ağustos ve eylül aylarında, zeytin ise eylül ile kasım ayları arasında olgunlaşı r. Bu ürünler de buğday gibi azdı. bereket yağdıracağım Halk Hagay’ın bildirisine olumlu karşılık verdiğinden dolayı artık gelecek için bolluk vaat ediliyordu (krş. Mal.3:10).
2:22 Savaş arabalarıyla... atlarla binicileri Krş. Çık.15:1,Çık.15:4, 19,21. hepsi kardeşinin kılıcıyla Midyan ordularının (bkz. Hak.7:22 ve ilgili not), Gog’un (bkz. Hez.38:2 ve ilgili not) ve Mesih’in ikinci gelişinden önce Yeruşalim’le savaşacak yabancı ulusların akıbeti (Zek.Hez.14:13).
2:23 O gün RAB’bin günü (bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20; Yoe.1:15; Zek.Yoe.2:11 ve ilgili notlar). kulum Peygamberler (bkz. Yşa.20:3 ve ilgili not), siyasal önderler (Yşa.22:20) ve Mesih (bkz. Yşa.42:1 ve ilgili not) için kullanılan bir terim (ayrıca bkz. Rom.1:1’e ait not). mühür yüzüğü İmza işlevi görür (bkz. Est.3:10; Est.8:8). Öbür mühürler gibi (bkz. Yar.38:18 ve ilgili not), ant veya ödeme güvencesinin bir işareti olarak kullanılabiliyordu. Burada sözünün geçmesi, Yer.22:24’te Kral Yehoyakin’e duyurulan lanetin berekete çevrilmesi anlamına gelir (ayrıca bkz. Hak.17:2 ve ilgili not). Zerubbabil, tapınağın gelecekte kavuşacağı görkemin güvencesi olacaktır (bkz. Hag.1:6-7,Hag.1:9; Zek.Hag.4:6-7 ve ilgili notlar). seni seçtim Bkz. Yşa.41:8-9; Yşa.42:1 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Makale: Seçilmişlik, s.1741.

Videolar

Hagay Girişi

Hagay Kitabı Rab'bin Peygamber Hagay aracılığıyla İ.Ö. 520 yılında ilettiği bildirileri içerir. İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim'e yerleşerek kendi evlerini kurmuşlardı. Ama tapınak hâlâ yıkık durumdaydı. Bildiriler halkın önderlerini tapınağı yeniden kurmaları için göreve çağırıyordu. Rab de yenilenmiş ve kutsanmış halk için gönenç ve barış dolu bir gelecek vaat ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-15 Tapınağı kurmak için çağrı
2:1-23 Teselli ve umut bildirileri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş