1. Tarihler 3:19

19Pedaya'nın oğulları: Zerubbabil, Şimi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-9:44 Bkz. Bilgi Kutusu: Soyağaçları, s.554. Babil sürgününün yarattığı kargaşanın ardından, vaat edilmiş topraklara geri dönen İsrail halkının, toplumu ve ülkeyi yeniden yapılandırabilmesi için geçmişini hatırlamaya ihtiyacı vardır. 1. ve 2. Tarihler kitapları, sürgünden sonra böyle bir ortamda yazılmıştır. 1-9. bölümlerde geçen soyağaçlarında, çeşitli ailelerin etnik geçmişleri yer alır. Böylece İsrailliler’in, yıllarca putperest topraklarda kalmış olmalarına karşın, ulusal kimliklerini (dolayısıyla RAB’bin onlara verdiği vaadi) kaybetmedikleri öğretilmeye çalışılır. Kâ-hinler de, kendileri için büyük önem taşıyan bu listeler sayesinde, onarılan tapınakta hizmet edebilecek kâhinlerin soyundan olduklarını kanıtlayabileceklerdir. Bunların yanı sıra, halkın o an için bir kralı olmasa da, bir gün krallığın yeniden canlanacağı umuduyla Davut soyunun kaydının tutulması büyük önem taşıyordu.
2:10-3:24 Yahudaoğulları arasında özellikle Davut soyu vurgulanır. Bu vurgu bundan sonra sözü edilecek tarihsel olaylarda Davut’a özellikle yer verilmesiyle bağlantılıdır (bkz. 1Ta.4:1-23’e ait not).
3:1-24 Bkz. 1Ta.2:10-3:24’e ait not.
3:17-20 Yehoyakin’in yedi oğlundan hiçbiri onun yerine tahta geçmemiştir (bkz. 1Ta.1:15-16 ve Yer.22:30’a ait notlar). Babil’de ortaya çıkarılan, Nebukadnessar’ın krallığının onuncu ile otuz beş inci yıllarına ait (İÖ 595-570) tabletlerde ve erzak dağıtım listelerinde, öbür Yahudalılar’la birlikte Yehoyakin ile beş oğlunun adı geçer. Yehoyakin, Nebukadnessar’dan gördüğü cömertliği, kendisinden sonra tahta geçen Evil-Merodak’tan da görür (İÖ 562-560; bkz. 2Kr.25:27-30).
3:19 Pedaya Zerubbabil’in babası, Ezr.3:2,Ezr.3:8, Neh.12:1, Hag.1:12,Hag.1:14 ve Hag.2:2,Hag.2:23’te Şealtiel (Hag.3:17) olarak geçer. Ya Şealtiel genç yaşta ölmüş ve Pedaya ailenin başına geçmiş ya da Pedaya’nın Şealtiel’in çocuksuz dulu ile evlenmesi sonucunda kardeşlerin evlilik yasasına göre (Yas.25:5-6) Zerubbabil Şealtiel’in oğlu sayılmıştır. Luk.3:27’de Şealtiel’in babası olarak Yehoyakin (Luk.1:17) yerine Neri’nin adı geçer.

Videolar

1. Tarihler Girişi

Tarihler diye bilinen kitaplar Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olayların başka bir görüş açısından tekrarıdır. Tarihler kitaplarında İsrail'in krallık tarihinin öyküsü gerisinde önemli bir amaç vardır:

İsrail ve Yahuda üzerine gelen felaketlere karşın Tanrı kendi halkına olan vaatlerini koruyor ve onları reddetmiyor.

1.Tarihler Kitabı'nın baş kısmı Adem'den Davut'a kadarki tarihi soyağacı biçiminde özetler (1-9 bölümleri). Kitabın ikinci kısmı (10-29 bölümleri) Davut'un krallığını, özellikle tapınağın Yeruşalim'de inşası için yaptığı hazırlıkları vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-9:44 Soy listeleri
10:1-14 Saul'un ölümü
11:1-29:30 Davut'un krallığı
a. 11:1-22:1 Zorluklar ve başarılar
b. 22:2-29:30 Tapınağı kurma hazırlıkları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş