2. Samuel 11:2-17

2Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. 3Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi.
Adam, “Kadın Eliam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Bat-Şeva'dır” dedi. 4Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. 5Gebe kalan kadın Davut'a, “Gebe kaldım” diye haber gönderdi.
6Bunun üzerine Davut Hititli Uriya'yı kendisine göndermesi için Yoav'a haber yolladı. Yoav da Uriya'yı Davut'a gönderdi. 7Uriya yanına varınca, Davut Yoav'ın, ordunun ve savaşın durumunu sordu. 8Sonra Uriya'ya, “Evine git, rahatına bak” dedi.
Uriya saraydan çıkınca, kral ardından bir armağan gönderdi. 9Ne var ki, Uriya evine gitmedi, efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu. 10Davut Uriya'nın evine gitmediğini öğrenince, ona, “Yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin?” diye sordu.
11Uriya, “Sandık da, İsrailliler'le Yahudalılar da çardaklarda kalıyor” diye karşılık verdi, “Komutanım Yoav'la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim? Yaşamın hakkı için, böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım.”
12Bunun üzerine Davut, “Bugün de burada kal, yarın seni göndereceğim” dedi. Uriya o gün de, ertesi gün de Yeruşalim'de kaldı. 13Davut Uriya'yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi.
14Sabahleyin Davut Yoav'a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. 15Mektupta şöyle yazdı: “Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün.”
16Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya'yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. 17Kent halkı çıkıp Yoav'ın askerleriyle savaştı. Davut'un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
11:1-27 Davut daha önce de başkasının karısını eş olarak almıştı (1Sa.25. bölüm). Ancak o zaman olayları yönlendiren RAB’di.Avigayil, Davut’u krallık yetkisini bir insanın ölümüne yol açacak şekilde kullanmasından alıkoymuştu. Kadının kocası RAB’bin meshettiği kişiyi (Kral Davut’u) küçümseyince RAB onu ölümle cezalandırmıştı. Davut, Avigayil’i kocası öldükten sonra eş olarak almıştı.Ancak bu sefer olayları yönlendiren kişi Davut oldu. Evli bir kadını elde etmek için kocasının ölümüne yol açmak amacıyla krallık yetkisini kötüye kullanarak günah işledi. Davut bu olaylardaki tutumuyla altıncı, yedinci ve onuncu buyrukları çiğnemiş oldu (Çık.20:13-14,Çık.20:17).
11:2 damına çıkıp gezinmeye başladı Bkz. Mar.2:4’e ait not. çok güzeldi Kutsal Kitap’ta kişinin fiziksel özelliklerinden nadiren ve ancak bir amaç doğrultusunda söz edilir (bkz. 2Sa.14:25-26; Yar.39:6).
11:3 Eliam’ın Davut’un özel muhafızlarından biri ve danışmanı olanAhitofel’in oğlu Eliam olabilir (bkz. 2Sa.15:12 ve ilgili not). Hititli Bkz. 1Sa.26:6’ya ait not. Uriya Davut’un kraliyet muhafızları arasında adı geçer (2Sa.23:39). Hititli’dir, ancak adından tahmin edildiği üzere İsrailliler’in inancını benimsemiştir (adı İbranice’de, ‘RAB benim ışığımdır’ anlamına gelir).
11:4 aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla Bat-Şeva âdet kanamasının yol açtığı murdarlıktan yeni temiz kılınmıştı (bkz. Lev.15:19,Lev.15:28-30). Bu yüzden Davut’tan önce kocasından hamile kalmış olması mümkün değildi.
11:5 Gebe kaldım Kutsal Yasa’da bu durumda her iki taraf için de ölüm cezası buyrulur (Lev.20:10). Bat-Şeva, bundan sonra olacakları Davut’un takdirine bırakmaktadır.
11:8 bir armağan Yemek (bkz. 2Sa.11:11; Yar.43:34).
11:11 Hititli Uriya’nın sandıktan ve İsrail halkından bahsetmesi, İsrail’e ve antlaşma sembolüne ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Uriya’nın verdiği cevap, Davut’un bu konudaki duyarsızlığını gözler önüne serer. yiyip içmek Bkz. “armağan”, 2Sa.11:8’ e ait not. Yaşamın hakkı için Bkz. 1Sa.1:26.
11:16 kenti Rabba (bkz. 2Sa.10:3,2Sa.10:14’e ait not).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş