Yakup 3:1-12

3
Dizginlenemeyen Dil
1Kardeşlerim, biz öğretmenlerin[a] daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz; bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. 2Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. 3Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz, böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. 4Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde, dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. 5Bunun gibi, dil de bedenin küçük bir üyesidir, ama büyük işlerle övünür.
Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. 6Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. 7İnsan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. 8Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. 9 Dilimizle Rab'bi, Baba'yı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. 10Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. 11Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? 12Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi, tuzlu su kaynağı tatlı su veremez.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 öğretmenlerin Burada, imanlılar topluluğunda ruhsal konuları öğreten kişi anlamındadır. daha titiz bir yargılamadan İnsanları etkileme güçleri ve fırsatları daha çok olduğu için, sorumlulukları da daha büyüktür. Daha bilgili oldukları için kutsallığa yaraşır bir yaşam sürmeleri ve öğreti konusunda dikkatli olmaları daha çok beklenir (krş. Mat.23:1-33; Luk.12:48; Luk.20:45-47; İbr.13:17).
3:2 yetkin bir kişidir Dilin dizginlenmesi zor olduğundan, dilini mükemmel şekilde dizginleyenler yaşamın diğer tüm alanlarında da kendilerini dizginlemekte daha başarılı olabilirler.
3:6 Bütün varlığımızı kirletir Çünkü dil birçok günaha neden olur (krş. Mar.7:20-23; bkz. Özd.18:21). Cehennemden Bkz. Mat.5:22; Bkz. Makale: Cennet, Cehennem, s.1898. Cehennemden alevlenmiş Kötü sözlerin kaynağının Şeytan olduğunun mecazi anlatımı (bkz. Yu.8:44 ve ilgili not).
3:9 Tanrı’ya benzer Bkz. Yak.2:1’e ait not. İnsanlar Tanrı’ya benzer yaratıldığı için (bkz. Yar.1:26-27 ve ilgili notlar) bir insanı lanetlemek, bir bakıma Tanrı’ya hakaret etmek anlamına gelir (bkz. Yar.9:6).
3:10-12 İsa Mesih’e iman eden birinin sözleri, kendisine bahş edilen yeni yüreğe ve ruha yaraşır biçimde pak olmalıdır (bkz. Luk.6:45; 1Ko.6:19; Ef.4:29-5:3).

Videolar

Yakup Girişi

Genel Bakış: Mektup, öteki uluslar arasında «dağılmış olan on iki oymağa» hitaben yazıldı (1:1). Büyük olasılıkla bunlar o çağda bilinen dünyaya dağılmış Yahudi kökenli inanlılardı. Elçilerin İşleri Kitabı'nda, Yahudi inanlıların, İstefanos'un ölümüyle başlayan baskılardan sonra Yeruşalim'den ayrılarak geniş bir alana dağıldıklarını okuruz (Elç.8:1; 11:19-21). Ayrıca Pentikost Günü İsa'ya iman edenlerin bir kısmının uzak ülkelerden geldikleri anlaşılıyor (Elç.2:9-11).

Mektubun inanlılar topluluğunun ilk yıllarında, topluluğun henüz Yahudi olmayanları bağrına basamadığı dönemde yazıldığını gösteren işaretler var. Örneğin 2:2-4'te, «toplandığınız yer» diye çevrilen Grekçe sözcük «havranız» anlamındadır.

Yakup bu mektupta Eski Antlaşma'da geçen birçok olaydan söz eder. Mektup ayrıca İsa'nın öğretisiyle, özellikle dağdaki konuşmasıyla birçok paralellikler gösterir1.

Mektubun İçeriği: Mektup, inanlının tutum, davranış ve özellikle sözleri üzerinde durur. İçten bir imanın, iyi eylemlerle kol kola yürümesi gerektiğini üstüne basa basa vurgular2. Böylece 108 ayetten oluşan bu kısa mektup, nasıl düşünmemiz ve davranmamız gerektiğini açıklayan 45 kadar buyruk içerir. Mektup inanlının tutumunu irdelerken, sıkıntıya dayanmak, alçakgönüllülük, tarafsızlık, merhamet, sabır, arzularımızın sonucu doğan günah gibi konuları ele alır3. Zengin ve yoksulun durumuyla yakından ilgilenir4. Dizginlenemeyen dilden ve nasıl konuşmamız gerektiğinden bir hayli söz eder5. İnanlıyı sürekli dua etmeye özendirir6.

Ana Hatlar:

1:1-18 Denenmek ve ayartılmak
1:19-27 Dinlemek ve uygulamak
2:1-13 Ayrım yapmayın
2:14-26 İman ve eylem
3:1-12 Dizginlenemeyen dil
3:13-18 Bilge olan kim?
4:1-17 Tanrı'ya bağımlı olun
5:1-6 Zenginlere uyarı
5:7-12 Sabredin
5:13-20 İmanla dua edin

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş