Sefanya 1:1

1
1 RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gedalya oğlu Kuşi oğlu Sefanya'ya şöyle seslendi:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 RAB... şöyle seslendi Bkz. Hoş.1:1’e ait not. Hizkiya oğlu Soyağacı dikkate alındığında, Sefanya’nın yirmili yaşlarının başı nda peygamberlik etmeye başladığını söylemek mümkündür. Peygamber Yeşaya da soylu bir aileden geliyordu ve saray çevresiyle içli dışlıydı, ancak Sefanya yönetici sınıfına ondan daha yakındı.

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş