Yaratılış 35:11

11 “Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'yım” dedi, “Verimli ol, çoğal. Senden bir ulus ve uluslar topluluğu doğacak. Kralların atası olacaksın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
35:1-15 İbrahim’in Şekem’e varmasıyla, Tanrı’nın ona soy ve toprak vermeyi vaat ettiği yer olan Kenan’a yaptığı yolculuk sonlanmış oldu (Yar.12:6-7). Yakup Beytel’e giderek bu yolculuğun başladığı yere dönmüş oldu (Yar.28:10-22).
35:11-12 Tanrı, İbrahim’e ve İshak’a verdiği vaatleri, Beytel’e dönen Yakup’a tekrar verir (Yar.17:1-8; bkz. Yar.28:3). Sözleri, ilk kez yaratılış sırasında (Yar.1:28) ve daha sonra tufanın ardından (Yar.9:1,Yar.9:7) insanlığı kutsayışını hatırlatır: Tanrı’nın insanı kutsaması, Yakup ve soyu aracılığıyla gerçekleşecektir (ayrıca bkz. Çık.19:4-6).
35:11 Bkz. Yar.48:3; Çık.6:3. Tanrı, daha önce Beytel’de kendini hem “İbrahim’in, İshak’ın Tanrısı” (Çık.28:13) hem de “Her Şeye Gücü Yeten Tanrı” (El-Şaday) olarak tanıtmıştı (bkz. Yar.17:1 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yar.28:3).

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş