2. Tarihler 14:8-15

8Asa'nın Yahudalılar'la Benyaminliler'den oluşan bir ordusu vardı. Yahudalılar büyük kalkan ve mızraklarla donanmış üç yüz bin kişiydi. Benyaminliler ise küçük kalkan ve yay taşıyan iki yüz seksen bin kişiydi. Bunların hepsi yiğit savaşçılardı.
9Kûşlu Zerah binlerce asker ve üç yüz savaş arabasıyla Mareşa'ya ilerledi. 10Asa ona karşı durmak için yola çıktı. İki ordu Mareşa yakınlarında Sefata Vadisi'nde savaş düzeni aldı.
11Asa, Tanrısı RAB'be, “Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur” diye yakardı, “Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya RAB, sen bizim Tanrımız'sın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın.”
12RAB Kûşlular'ı Asa'yla Yahudalılar'ın önünde bozguna uğrattı. Kûşlular kaçmaya başladı. 13Asa ordusuyla onları Gerar'a kadar kovaladı. Kûşlular'dan kurtulan olmadı. RAB'bin ve ordusunun önünde kırıldılar. Yahudalılar çok miktarda mal yağmalayıp götürdüler. 14Gerar'ın çevresindeki bütün köyleri yerle bir ettiler. Çünkü RAB'bin dehşeti onları sarmıştı. Bu köylerde çok mal olduğundan onları yağmaladılar. 15Çobanların çadırlarına da saldırdılar. Çok sayıda davar ve deveyi alıp Yeruşalim'e döndüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
14:2-16:14 Asa’nın krallık dönemi (İÖ 910-869; bkz. 1Kr.15:9-24 ve ilgili notlar). Bir kere daha Tarihler kitaplarında ele alınan “yaptığının karşılığını alma” ilkesi işlenir. Bu kısımdaAsa’nın krallığı iki döneme ayrılır (bkz. 2Ta.12:2’ye ait not). İlk otuz beş yıl RAB’bin yolunda yürüyen KralAsa, halkının güven içinde yaşamasını sağlayabilmiş, antlaşmaya bağlılığını yenileyerek onları refah ve barış içinde yaşatmıştır (2Ta.14:1-15:19). Ancak sonradan bu durum değişmeye başlar ; RAB’be güvenmek yerine başka bir ulusla ittifak yaparak kendisinin ve halkının aniden cezalandırılmasına neden olur (2Ta.16:1-14).
14:9 Zerah Muhtemelen Firavun I. Osorkon’un hizmetindeki Mısır ordusunun komutanıydı. Bu saldırı, Şişak’ın otuz yıl önce kazandığı zafer (2Ta.12:1-12) örnek alınarak başlatılmıştı, ancak bu kez elde ettikleri sonuç farklı oldu.
14:10 Mareşa Burada söz edilen yolu güvenlik altına almak için Kral Rehavam tarafından güçlendirilmişti (2Ta.11:8). Sefata Vadisi’nde Yahuda Krallığı ve Yeruşalim’in tepelerine giden yola açılan vadi.
14:13 Gerar’a Bkz. Yar.20:1’e ait not. yağmalayıp Bu malların çoğu (2Ta.14:14) tapınak hazinesine bağışlanırdı (2Ta.15:18; bkz. 1Ta.11:1-20 :8’e ait not).
14:14 RAB’bin dehşeti Bkz. 1Ta.14:17’ye ait not.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş