2. Samuel 5:11

11Sur Kralı Hiram Davut'a ulaklar, sedir kütükleri, marangozlar ve taşçılar gönderdi. Bu adamlar Davut için bir saray yaptılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
5:11 Sur İsrail’in kuzeyinde, Akdeniz’de kıyısı bulunan önemli bir Fenike liman kentiydi (bkz. Hez. 26-27. bölümler). Sur Kralı Hiram Bu Fenikeli kral, Davut’u ve krallığını tanıyan ilk yabancı kraldı. İsrail, Sur’a giden ticaret yollarına hâkimdi; bu yüzden gıda ürünleri açısından İsrail’e bağımlı olan Sur için İsrail kralıyla iyi ilişkiler içinde olmak hayati önem taşıyordu (İS ilk yüzyılda da aynı durumun geçerli olduğu görülür; bkz. Elç.12:20). sedir Eski Ortadoğu’da, özellikle tapınak ve saray yapımı ve süslemesinde kullanılan, güzel kokulu, dayanıklı bir ağaç (bkz. 1Kr.5:6; 1Kr.6:9; Ezg.5:15; Ezg.8:9; Yer.22:14-15; Hag.1:4).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş