Levililer 26:3-10

3 “ ‘Kurallarıma göre yaşar, buyruklarımı dikkatle yerine getirirseniz, 4yağmurları zamanında yağdıracağım. Toprak ürün, ağaçlar meyve verecek. 5Bağbozumuna kadar harman dövecek, ekim zamanına kadar bağlarınızdan üzüm toplayacaksınız. Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız.
6“ ‘Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz. 7Düşmanlarınızı kovalayacaksınız. Kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecekler. 8Beşiniz yüz kişinin, yüzünüz on bin kişinin hakkından gelecek. Düşmanlarınız kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecek. 9Size iyilikle bakacağım. Sizi verimli kılıp çoğaltacağım. Sizinle yaptığım antlaşmayı sürdüreceğim. 10Eski ürününüz yemekle tükenmeyecek. Yeni ürüne yer bulmak için eskisini boşaltmak zorunda kalacaksınız.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
26:3 buyruklarımı dikkatle yerine getirirseniz İtaat kutsanmanın temelidir (bkz. Gal.6:7-10; Yak.1:22-25; krş. vaat edilen bereketler, Yak.26:3-13 ile Yas.28:1-14).
26:4 yağmurları zamanında yağdıracağım Tanrı’nın İsrailoğulları’yla yaptığı antlaşmaya göre, sadakatle sürdürülen itaatin karşılığında sağlanan bereketlerden biridir (bkz. Yas.28:12; ayrıca bkz. Yas.11:14; Yşa.30:23; Yer.14:22; Zek.Yer.10:1 ve ilgili notlar). Dolayısıyla Tanrı’nın yağmur sağlamaması, halkın antlaşmaya itaat etmemesinin getirdiği lanetlerden biri sayılırdı (Yer.26:19; Yas.28:23-24; ayrıca bkz. Yas.11:17; 1Kr.8:35; Yşa.5:6; Yer.3:3; Yer.14:4 ve ilgili notlar).
26:9 verimli kılıp çoğaltacağım Bkz. Yar.1:22’ye ait not; krş. Lev.26:22.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş