2. Krallar 23:4-16

4 Kral Yoşiya Baal, Aşera ve gök cisimleri için yapılmış olan bütün eşyaları RAB'bin Tapınağı'ndan çıkarmak üzere Başkâhin Hilkiya'ya, kâhin yardımcılarına ve kapı nöbetçilerine buyruk verdi. Bunları Yeruşalim'in dışına çıkarıp Kidron Vadisi'nde yaktı, küllerini Beytel'e götürdü. 5Yahuda krallarının kentlerde ve Yeruşalim'in çevresindeki tapınma yerlerinde buhur yaksınlar diye atamış olduğu putperest kâhinleri, Baal'a, güneşe, aya, takımyıldızlara –bütün gök cisimlerine– buhur yakanları ortadan kaldırdı. 6Aşera putunu RAB'bin Tapınağı'ndan çıkarıp Yeruşalim'in dışında Kidron Vadisi'nde yaktı, ezip toza çevirdi. Bu tozu sıradan halkın mezarlarına serpti. 7Fuhuş yapan kadın ve erkeklerin RAB'bin Tapınağı alanındaki odalarını yıktı. Kadınlar orada Aşera için kumaş dokurlardı.
8Yoşiya Yahuda kentlerinden bütün kâhinleri getirtti. Geva'dan Beer-Şeva'ya kadar kâhinlerin buhur yaktıkları tapınma yerlerini kirletti. Adını kent yöneticisinden alan Yeşu Kapısı'nın girişinde, kentin ana kapısının solunda kalan kapılardaki tapınma yerlerini de yıktı. 9Tapınma yerlerinin kâhinleri, Yeruşalim'deki RAB'bin sunağına çıkmaz, ancak öbür kâhinlerle birlikte mayasız ekmek yerlerdi.
10 Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşte kurban etmesin diye, Ben-Hinnom Vadisi'ndeki Tofet'i kirletti. 11Yahuda krallarının güneşe adamış olduğu atları RAB'bin Tapınağı'nın girişinden kaldırdı. Atlar tapınağın avlusunda, hadım Natan-Melek'in odasının yanındaydı. Yoşiya güneşe adanmış savaş arabalarını da ateşe verdi.
12 Ahaz'ın yukarı odasının damında Yahuda krallarının yaptırdığı sunakları da, RAB'bin Tapınağı'nın iki avlusunda Manaşşe'nin yaptırdığı sunakları da yıktı; onları kırıp parçalayarak tozlarını Kidron Vadisi'ne saçtı. 13 Yeruşalim'in doğusunda, Yıkım Dağı'nın[a] güneyinde İsrail Kralı Süleyman'ın Saydalılar'ın iğrenç putu Aştoret, Moavlılar'ın iğrenç putu Kemoş ve Ammonlular'ın iğrenç putu Molek için yaptırmış olduğu tapınma yerlerini kirletti. 14Dikili taşları, Aşera putlarını parçaladı; yerlerini insan kemikleriyle doldurdu.
15 Bundan başka İsrail'i günaha sürükleyen Nevat oğlu Yarovam'ın yaptırdığı Beytel'deki tapınma yerini ve sunağı bile yıktı. Tapınma yerini ateşe verip toz duman etti. Aşera putunu yaktı.
16 Yoşiya çevresine bakındı. Tepedeki mezarları görünce, adamlarını gönderip mezarlardaki kemikleri çıkarttı. Olacakları önceden bildiren Tanrı adamının açıkladığı RAB'bin sözü uyarınca, kemikleri sunağın üzerinde yakarak sunağı kirletti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

23:4 küllerini Beytel’e götürdü Bkz. 2Kr.23:15-16. Beytel, Yahuda ile İsrail Krallığı sınırının biraz kuzeyinde yer alıyordu. Asur’un zayıflamasını fırsat bilen Kral Yoşiya, kuzeyde hâkimiyetini hissettirmeyi başardı. Yoşiya’nın bu külleri Beytel’e götürmesi, ülkeyi ahlâksal bakımdan kirleten bu kentteki putlara tapılan ortamları kullanılmaz hale getirdi (bkz. 2Kr.23:14’e ait not; krş. 1Kr.12:28-30’a ait notlar); çünkü kimse ölülerin küllerinin bulunduğu bir yerde ibadet etmeyi istemezdi.
23:6 tozu sıradan halkın mezarlarına serpti Yoksulların mezarlarına saygısızlık etmek için değil, ilâhe olarak tapınılanAşera’yı aşağılamak amacıyla böyle yapılmıştı (bkz. Yer.26:23).
23:7 Fuhuş yapan... erkeklerin... odalarını Bkz. 1Kr.14:24’e ait not.
23:8 Geva’dan Beer-Şeva’ya Geva, güneydeki krallığın (Yahuda Krallığı’nın) kuzey sınırında (bkz. 1Kr.15:22) ; Beer-Şeva ise güney sınırında bulunuyordu (bkz. 1Sa.3:20’ye ait not).
23:9 öbür kâhinlerle birlikte mayasız ekmek yerlerdi Tapınağın sunağında hizmet etmelerine izin verilmemesine karşın bu kâ-hinler, kâhinlere ayrılan sunudan pay alabiliyordu (bkz. Lev.2:10; Lev.6:16-18). Bu kâhinlerin konumu, bedensel kusuru bulunan kâ-hinlerinkine benziyordu (bkz. Lev.21:16-23).
23:10 oğlunu ya da kızını... kurban etmesin diye Bkz. 2Kr.17:17; 2Kr.21:6; ayrıca bkz. 2Kr.16:3’e ait not. Molek... Tofet’i Bkz. 1Kr.11:5’e ait not. Tofet, Ben-Hinnom Vadisi’nde çocuk kurban etmek için kullanılan sunakların bulunduğu bölgeydi (bkz. Yşa.30:33; Yer.7:31; Yer.19:5-6 ve ilgili notlar).
23:11 güneşe adamış olduğu atları Bu atlar, dinsel toplantılarda bir güneş tanrısı biçimindeki putları taşıyan arabaları çekmek için kullanılırdı. Natan-Melek’i Muhtemelen arabalardan sorumlu kiş iydi.
23:12 damında... sunakları Gök cisimlerine tapınmak üzere Ahaz (2Kr.16:3-4,2Kr.16:10-16), Manaşşe (2Kr.21:3) veAmon (2Kr.21:21-22) tarafından yapılmış sunaklar (bkz. Yer.19:13; Sef.1:5).
23:13 Yıkım Dağı’nın Zeytin Dağı olduğu tahmin edilir. Süleyman’ın... yaptırmış olduğu tapınma yerlerini Bkz. 1Kr.11:5-7.
23:14 yerleri insan kemikleriyle doldurdu Kemikler bu yerleri bayağılaştırarak gelecekte putperest tapınmalarda kullanımını önleyecekti (bkz. Say.19:16).
23:15 Beytel’deki... sunağı Bkz. 1Kr.12:32-33 ; altın buzağı, Hoş.10:5-6.
23:16 mezarları Beytel’deki sunağın kâhinlerinin (bkz. 1Kr.13:2). Olacakları önceden bildiren Tanrı adamının Bkz. 1Kr.13:1-2,1Kr.13:32. yakarak sunağı kirletti Bkz. 2Kr.23:6,2Kr.23:14’ e ait notlar.

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş