Sefanya 1:5

4-6“Elimi Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanlara karşı uzatacağım.
Baal'dan kalan izleri,
Putperest din adamlarıyla kâhinlerin adını,
Damlardan gök cisimlerine tapınanları,
Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları,
Yolumdan dönenleri,
Bana yönelmeyenleri,
Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:4-6 Sefanya büyük olasılıkla bu peygamberlik sözlerini İÖ 621’den önce bildirmiştir ; çünkü burada kınanan uygulamalar (muhtemelen Sefanya’nın uyarıları sayesinde, krş. 2Ta.34:1-7) Yoşiya’nın reformlarıyla birlikte ortadan kalkmıştı (bkz. 2Kr.23:4-16 ve ilgili notlar). Baal’dan Bkz. Hak.2:13’e ait not. Damlardan Bkz. 2Kr.23:12; Yer.19:13 ve ilgili notlar. gök cisimlerine tapınanları Bkz. Yas.4:19; 2Kr.17:16 ve ilgili not; 2Kr.21:3; Yşa.47:13. Molek Ammonlular bu ilaha bazen çocuklarını da kurban ederlerdi. Molek’e tapınmak İsrailliler’e yasaklanmıştı (bkz. Lev.18:21 ve ilgili not; Lev.20:1-5). Buna rağmen, Kral Süleyman Zeytin Dağı’nda Molek için bir sunak dikmişti (1Kr.11:7). Kral Manaşşe de ayinleri Ben Hinnom Vadisi’nde yapıyordu (bkz. 2Ta.33:6; Yer.7:31 ve ilgili not; Yer.32:35). buradan Sefanya’nın yaşadığı tahmin edilen yer, Yeruşalim’den.

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş