2. Tarihler 34:1-7

34
Yoşiya'nın Yahuda Krallığı
(2Kr.22:1-2)
1 Yoşiya sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de otuz bir yıl krallık yaptı. 2RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un yollarını izledi.
Yoşiya'nın Yaptığı Yenilikler
(2Kr.23:4-20)
3Yoşiya krallığının sekizinci yılında, daha gençken, atası Davut'un Tanrısı'na yönelmeye başladı. Krallığının on ikinci yılında da Yahuda ve Yeruşalim'i puta tapılan yerlerden, Aşera putlarından, oyma ve dökme putlardan arındırmaya başladı. 4 Yoşiya'nın gözetiminde Baallar'ın sunaklarını yıktırıp üzerlerindeki buhur sunaklarını parçalattı. Aşera putlarını, oyma ve dökme putları da parçalayıp ezdikten sonra tozlarını onlara kurban sunanların mezarlarına serpti. 5 Kâhinlerin kemiklerini kendi sunaklarının üstünde yaktı. Böylece Yahuda ve Yeruşalim'i arındırdı. 6Naftali'ye dek Manaşşe, Efrayim ve Şimon oymaklarının kentleriyle çevredeki yıkıntılarda bulunan 7sunakları, Aşera putlarını yıktı; toz haline gelinceye dek putları ezdi. İsrail ülkesinin her yanındaki buhur sunaklarını paramparça etti. Sonra Yeruşalim'e döndü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
34:1-36:1 Bkz. 2Kr.22:1-23:30 ve ilgili notlar. Tarihler ve Krallar kitaplarında, Yoşiya’nın krallığından söz edilirken Yoşiya’nın getirdiği üç önemli yenilik ele alınır: (1) Yabancı dinlere ait simge ve öğeler ortadan kaldırılmıştır ; (2) Yasa Kitabı bulunmuş ve hemen ardından RAB’be yeniden bağlılık andı edilmiştir ve (3) Fısıh Bayramı kutlanmıştır. Ancak bu konular her iki kitapta farklı uzunlukta ve farklı bir sıralamayla ele alınır. 2. Krallar Kitabı’nda olaylar, coğrafi açıdan, yani mekan olarak tapınaktan başlar, sonra kente ve en sonunda da ulusal düzeyde anlatılır. 2. Tarihler Kitabı’nda ise olaylar tarihsel sıraya göre düzenlenmiş olup metinde yer yer (Tarihler kitaplarının özelliklerinden biri olarak) tarih bilgilendirmeleri yapılır (2Kr.34:3,2Kr.34:8,2Kr.34:19; bkz. 2Kr.22:3; 2Kr.23:23; ayrıca bkz. 2Ta.12:2’ye ait not).
34:1 otuz bir yıl İÖ 640-609.
34:3 Bazı yorumcular, Yoşiya’nın krallığının sekizinci (2Ta.34:3), on ikinci (2Ta.34:3) ve on sekizinci (2Ta.34:8) yıllarında gerçekleşen olayları, yaklaşık iki yüzyıldır bölgeye hâkim olanAsur İmparatorluğu’nun gitgide gerileyip çökmesiyle ilişkilendirir.Aram ve İsrail üzerindeki Asur hâkimiyetinin sona ermesi, şüphesiz Yoşiya’nın eski Asur bölgeleri üzerinde Davut soyundan gelen kral olarak yetkisini kullanmasını kolaylaştırmış, hatta teşvik etmiştir (2Ta.34:6-7). Yine de Yoşiya’nın siyasi alandaki yeniliklerinin Tanrı’nın amacına uygun olarak gerçekleştiği göz ardı edilmemelidir.
34:6 Naftali’ye dek Manaşşe, Efrayim ve Şimon oymaklarının “Bütün İsrail” teması (bkz. 1. Tarihler: Giriş), kuzeyli oymakların Yoşiya’nın başlattığı yeniliklere katılmasıyla kendini gösterir (ayrıca bkz. 2Ta.34:9,2Ta.34:21,2Ta.34:33). Bütün İsrail’in, Hizkiya döneminde olduğu gibi bir kere daha Davut soyundan bir kral altında birleştiği vurgulanır (bkz. 2Ta.30:1’e ait not). Şimon Şimonoğulları’nın bir kısmı, Yahuda Krallığı’ndan kuzeye göçmüş olabilir.
34:7 İsrail ülkesinin her yanındaki 6. ayette belirtilen oymaklar.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş