2. Krallar 22:1-23

22
Yoşiya'nın Yahuda Krallığı
(2Ta.34:1-2; 8-28)
1 Yoşiya sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de otuz bir yıl krallık yaptı. Annesi Boskatlı Adaya'nın kızı Yedida'ydı. 2Yoşiya RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un bütün yollarını izledi.
3Kral Yoşiya, krallığının on sekizinci yılında Meşullam oğlu Asalya oğlu Yazman Şafan'ı RAB'bin Tapınağı'na gönderirken ona şöyle dedi: 4“Başkâhin Hilkiya'nın yanına çık. Kapı nöbetçilerinin halktan toplayıp RAB'bin Tapınağı'na getirdikleri paraları saysın. 5-6RAB'bin Tapınağı'ndaki işlerin başında bulunan denetçilere versin. Onlar da paraları RAB'bin Tapınağı'ndaki çatlakları onaranlara, marangozlara, yapıcılara, duvarcılara ödesinler. Tapınağın onarımı için gerekli keresteyi, yontma taşı da bu parayla alsınlar. 7Onlara verilen paranın hesabı sorulmasın, çünkü dürüstçe çalışıyorlar.”
8Başkâhin Hilkiya Yazman Şafan'a, “RAB'bin Tapınağı'nda Yasa Kitabı'nı buldum” diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı okudu. 9Sonra krala giderek, “Görevlilerin tapınaktaki paraları alıp RAB'bin Tapınağı'ndaki işlerin başında bulunan adamlara verdiler” diye durumu bildirdi. 10Ardından, “Kâhin Hilkiya bana bir kitap verdi” diyerek kitabı krala okudu. 11Kral Kutsal Yasa'daki sözleri duyunca giysilerini yırttı. 12Kâhin Hilkiya'ya, Şafan oğlu Ahikam'a, Mikaya oğlu Akbor'a, Yazman Şafan'a ve kendi özel görevlisi Asaya'ya şöyle buyurdu: 13“Gidin, bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim için de, bütün Yahuda halkı için de RAB'be danışın. RAB'bin bize karşı alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız bu kitabın sözlerine kulak asmadılar, bizler için yazılan bu sözlere uymadılar.”
14Kâhin Hilkiya, Ahikam, Akbor, Şafan ve Asaya varıp tapınaktaki giysilerin nöbetçisi Harhas oğlu Tikva oğlu Şallum'un karısı Peygamber Hulda'ya danıştılar. Hulda Yeruşalim'de, İkinci Mahalle'de oturuyordu.
15Hulda onlara şöyle dedi: “İsrail'in Tanrısı RAB, ‘Sizi bana gönderen adama şunları söyleyin’ diyor: 16‘Yahuda Kralı'nın okuduğu kitapta yazılı olduğu gibi, buraya da, burada yaşayan halkın başına da felaket getireceğim. 17Beni terk ettikleri, elleriyle yaptıkları başka ilahlara buhur yakıp beni kızdırdıkları için buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek.’
18“RAB'be danışmak için sizi gönderen Yahuda Kralı'na şöyle deyin: ‘İsrail'in Tanrısı RAB duyduğun sözlere ilişkin diyor ki: 19Madem yıkılıp lanetle anılacak olan burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, önümde kendini alçalttın, giysilerini yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim. 20Seni atalarına kavuşturacağım, esenlik içinde mezarına gömüleceksin. Buraya getireceğim büyük felaketi görmeyeceksin.’ ” Hilkiya ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:1 otuz bir yıl İÖ 640-609.
22:2 atası Davut’un bütün yollarını Yoşiya, sürgünden önce, Davut soyundan olan ve Tanrı’ya sadık biri olarak anılan son kraldı. Yoşiya’nın krallığı döneminde Yeremya (bkz. Yer.1:2 ; Yer.22:15-16) ve Sefanya peygamberlik hizmetinde bulunmuştur (Sef.1:1).
22:3 on sekizinci yılında Yoşiya’nın yirmi altı yaşında olduğu İÖ 622 yılında (ayrıca bkz. 2Ta.34:3).
22:4 Hilkiya’nın Azarya’nın babası ve Yeruşalim’in Babilliler tarafından yıkılması sırasında idam edilen başkâhin Seraya’nın büyükbabasıdır (bkz. 2Kr.25:18-21). Bu Hilkiya’nın, Yeremya’nın da babası olması mümkün değildir (bkz. Yer.1:1). Kapı nöbetçilerinin halktan toplayıp... paraları Yoşiya, tapınağın yapımı için para toplamak üzere Yoaş’ın yöntemini uygular (bkz. 2Kr.12:1-16; 2Ta.34:9).
22:8 Yasa Kitabı’nı Bazı uzmanlar bu kitabın, Musa’nın beş kitabının (Tora’nın) bir kopyası olduğunu, bazıları ise Yasanın Tekrarı’nın tamamının veya bir kısmının kopyası olduğunu söyler (bkz. Yas.31:24,Yas.31:26; 2Ta.34:14).
22:11 Muhtemelen, lanetlerin konu edildiği Lev.26 veya Yas.28. bölümler okunmuştu.
22:12 Ahikam’a Nebukadnessar tarafından daha sonra Yahuda’ya vali atanacak olan Gedalya’nın babasıdır (bkz. 2Kr.25:22; Yer.39:14). Ayrıca, Yehoyakim’in krallığı döneminde ölüm tehlikesiyle karşılaşan Yeremya’yı korumuştur (bkz. Yer.26:24).
22:14 giysilerin nöbetçisi... Şallum’un Muhtemelen Yeremya’nın amcası Şallum’dur (bkz. Yer.32:7). Peygamber Hulda’ya Bkz. Çık.15:20; Hak.4:4.
22:16 buraya da Yeruşalim’e de.
22:19 yüreğin yumuşadı Bkz. 2Kr.22:11.
22:20 esenlik içinde mezarına gömüleceksin Bu önbildiri Yoşiya’ya, Yahuda’nın ve Yeruşalim’in, kendi krallığı sırasında cezalandırılmayacağı güvencesini verir. Mısır Firavunu Neko ile savaşırken ölmesine karşın, “esenlik içinde” son nefesini verecektir, çünkü yaşadığı sürece Yeruşalim ile Yahuda’nın sonunun gelmeyeceğine dair Tanrı’dan güvence alır (2Kr.23:29-30).

Videolar

2. Krallar Girişi

2.Krallar Kitabı İsrail ve Yahuda krallıklarının tarihine 1.Krallar Kitabı'nda kaldığı yerden devam eder. Kitap iki bölüme ayrılabilir:

1. İki krallığın tarihi, İ.Ö. 9. yüzyıl ortalarından Samiriye'nin düşüşü ve İsrail (kuzey krallığı) halkının Asur'a sürgün edilmesine kadar (İ.Ö. 722).
2. Yahuda krallığının tarihi, İsrail krallığının yıkılışından Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yeruşalim'i ele geçirip yıkmasına, Yahuda halkını Babil'e sürmesine kadar (İ.Ö. 586). Kitap Babil yönetimindeki Yahuda Valisi Gedalya'nın öldürülmesiyle ve Yahuda Kralı Yehoyakin'in Babil'deki tutukevinden salıverilmesi haberiyle son buluyor.

Bu ulusal felaketler Yahuda ve İsrail krallarının ve halklarının sadakatsizliği yüzünden yaşanmaktadır. Yeruşalim'in yıkılışıyla Yahudalılar'dan birçok kişinin sürgüne gitmesi İsrail tarihinde büyük dönüm noktalarından biridir.

2.Krallar Kitabı'nda en önemli iki peygamber İlyas'ın yerine geçen Elişa ve Yeşaya'dır.

Ana Hatlar:

1:1-17:41 Bölünen krallıklar
a. 1:1-8:15 Peygamber Elişa
b. 8:16-17:4 Yahuda ve İsrail kralları
c. 17:5-41 Samiriye'nin düşüşü
18:1-25:30 Yahuda krallığı
a. 18:1-21:26 Hizkiya'dan Yoşiya'ya
b. 22:1-23:30 Yoşiya'nın krallığı
c. 23:31-24:20 Yahuda'nın son kralları
ç. 25:1-30 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş