Yaratılış 26:5

5Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:19-35:29 Bkz. Giriş.
26:1-33 1-11. ayetlerde söz edilenler Esav ile Yakup’un doğumundan önce gerçekleşmiştir. Yakup’un, babasından almaya uğraştığı kutsama ve ilk oğulluk hakkı (bkz. Yar.25:22, 31-33; Yar.27:5-29), aslında İshak’ın İbrahim’den miras aldığı antlaşma vaadine bağlıydı.
26:5 çünkü İbrahim sözümü dinledi Bkz. Yar.17:9’a ait not. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma Bkz. Lev.26:14-15,Lev.26:46; Yas.11:1. Kutsal Yasa’nın henüz verilmediği bir tarihte bu ifadelerin kullanılması, İbrahim’in, Tanrı’ya ve O’nun sözüne (bkz. örn. Yas.12:1-3; Yas.15:1-6; 22. bölüm) duyduğu güvenle Kutsal Yasa’nın gereklerini yerine getirdiğini, itaat ve imanın Kutsal Kitap boyunca birbirleriyle ne kadar iç içe olduğunu gösterir. İbrahim sonraki nesil için tam bir örnek olacaktır; İsrailliler’in, ataları İbrahim gibi antlaşma vaatlerine sahip olabilmek için onun izinden gitmeleri gerekecektir.

Videolar

Yaratılış Girişi

Yaratılış Kitabı bize evrenin ve insanın yaratılışını, günahın ve dünyada çekilen acıların başlangıcını, Tanrı'nın insanlığa yaklaşım biçimini anlatmaktadır. Yaratılış Kitabı'nı iki ana bölüme ayırabiliriz:

1. 1-11 bölümleri, dünyanın yaratılışı ve ilk insanların öyküsüdür. Adem'le Havva'nın, Kayin'le Habil'in, Nuh'un, Tufan'ın, Babil Kulesi'nin öyküsünü içerir.
2. 12-50 bölümleri, İsrailliler'in ilk atalarının öyküsüdür. Önce imanı ve Tanrı'ya itaatiyle bilinen İbrahim'den söz eder. Bunu İbrahim'in oğlu İshak'ın, torunu Yakup'un ve Yakup'un on iki oğlunun öyküsü izler. Bunlardan Yusuf'un öyküsüyle, Yakup ve oğullarını Mısır'da yaşamaya sürükleyen olayların öyküsü özel bir yer tutar.

Kitap insanın öyküsünü anlatmakla birlikte konunun odağında Tanrı vardır. Her şeyi yaratan, günahlıyı yargılayıp cezalandıran, halkına yardım ve öncülük eden hep O'dur. Kitap Tanrı'ya iman eden kişilerin öyküsünü kayda geçirmek ve sonraki kuşakların aynı imanı sürdürmelerini sağlamak için yazıldı.

Geleneksel kanıya göre Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı kitaplarının yazarı Musa'dır. Bu beş kitap İbranice "Tora" diye bilinir. Türkçe Tevrat sözcüğü de Tora'dan geliyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:25 Evrenin ve insanın yaratılışı
3:1-24 Günahın ve acı çekmenin başlangıcı
4:1-5:32 Adem'den Nuh'a
6:1-10:32 Nuh ve Tufan
11:1-9 Babil Kulesi
11:10-32 Sam'dan İbrahim'e
12:1-35:29 İlk atalar: İbrahim, İshak, Yakup
36:1-43 Esav'ın soyu
37:1-45:28 Yusuf'la kardeşleri
46:1-50:26 İsrailliler Mısır'da
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş