Süleyman'ın Özdeyişleri 25

25
Süleyman'ın Özdeyişlerinin İkinci Bölümü
1Bundan sonrakiler de Süleyman'ın özdeyişleridir.
Bunları Yahuda Kralı Hizkiya'nın adamları derledi.
2Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için,
Krallarıysa açığa çıkardıkları için yüceltiriz.
3Göğün yüksekliği, yerin derinliği gibi,
Kralların aklından geçen de kestirilemez.
4Cürufu gümüşten ayırınca,
Kuyumcunun işleyeceği madde kalır.
5Kötüleri kralın huzurundan uzaklaştırırsan
Kralın tahtı adaletle pekişir.
6 Kralın önünde kendini yüceltme,
Önemli kişiler arasında yer edinmeye çalışma.
7Çünkü kralın seni bir soylunun önünde alaşağı etmesindense,
Sana, “Yukarıya gel” demesi yeğdir.
8Gördüklerinle hemencecik mahkemeye başvurma;
Çünkü başkası seni utandırabilir,
Sonra ne yapacağını bilemezsin.
9Davanı doğrudan komşunla gör;
Başkasının sırrını açıklama.
10Yoksa işiten seni utandırabilir
Ve bu kötü ün yakanı bırakmaz.
11Yerinde söylenen söz,
Gümüş oymalardaki altın elma[a] gibidir.
12Altın küpe ya da altın bir süs neyse,
Dinleyen kulak için bilgenin azarlaması da öyledir.
13Hasatta kar serinliği nasılsa,
Güvenilir ulak da kendisini gönderenler için öyledir.
Böyle biri efendilerinin canına can katar.
14Yağmursuz bulut ve yel nasılsa,
Vermediği armağanla övünen kişi de öyledir.
15Sabırla bir hükümdar bile ikna edilir,
Tatlı dil en güçlü direnci[b] kırar.
16Bal buldun mu yeteri kadar ye,
Fazla doyarsan kusarsın.
17Başkalarının evine seyrek git,
Yoksa onları bezdirir, nefretini kazanırsın.
18Başkasına karşı yalancı tanıklık eden
Topuz, kılıç ya da sivri ok gibidir.
19Sıkıntılı günde haine güvenmek,
Çürük dişe ya da sakat ayağa güvenmek gibidir.
20Dertli kişiye ezgi söylemek,
Soğuk günde giysilerini üzerinden almaya,
Ya da sodaya sirke katmaya benzer.
21 Düşmanın acıkmışsa doyur,
Susamışsa su ver.
22Bunu yapmakla onu utanca boğarsın[c]
Ve RAB seni ödüllendirir.
23Kuzeyden esen rüzgar nasıl yağmur getirirse,
İftiracı dil de öfkeli bakışlara yol açar.
24Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa,
Damın köşesinde oturmak yeğdir.
25Susamış kişi için soğuk su neyse,
Uzak ülkeden gelen iyi haber de öyledir.
26Kötünün önünde pes eden doğru kişi,
Suyu bulanmış pınar, kirlenmiş kuyu gibidir.
27Fazla bal yemek iyi değildir;
Hep yüceltilmeyi beklemek de...
28Kendini denetleyemeyen kişi
Yıkılmış sursuz kent gibidir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:27 Süleyman’ın Özd.10:1-22:16’ya benzer bir başka özdeyişler dizisi.
25:1 Süleyman’ın özdeyişleridir Bkz. Özd.1:1 ve Özd.10:1’e ait notlar. Hizkiya’nın adamları derledi İlahilere yeniden büyük önem veren (2Ta.29:30) Hizkiya’nın krallığı döneminde (yaklaşık İÖ 715-686) büyük bir ruhsal uyanış yaşandı. “Davut’un sözlerine” olan ilgisi, Süleyman’ın özdeyişlerinin bu derlemesine verdiği destekle uyumludur. 25-27. bölümlerde önderlerin gereksinimi olan bilgelik üzerinde durulur.
25:2 gizli tuttuğu şeyler İnsan, evreni ve Tanrı’nın onu nasıl yönettiğini bütünüyle kavrayamaz; bu gerçek, kişiyi Tanrı’yı yüceltmeye yönlendirmelidir (bkz. Yas.29:29; Eyü.26:14; Yşa.40:12-24; Rom.11:33-36). açığa çıkardıkları Gizlenen kötülüğü ortaya çıkaran ve adaleti sağlayan kral yücelik kazanır (bkz. 1Kr.3:9; 1Kr.4:34).
25:3 kestirilemez Bkz. Özd.30:18-19. Oysa Tanrı, kralların yüreklerine hâkimdir (bkz. Özd.21:1’e ait not).
25:4 Cürufu gümüşten ayırınca Bkz. Yşa.1:22-25; Hez.22:18; Zek.Hez.13:8-9; Mal.3:2-3. Genel olarak toplumun, özel olarak yöneticilerin günahtan arındırılması betimleniyor.
25:5 Kralın tahtı adaletle pekişir Bkz. Özd.16:12’ye ait not; ayrıca bkz. Özd.20:26.
25:6 Kralın önünde Muhtemelen bir ziyafette (krş. Özd.23:1; ayrıca bkz. düğünde onur köşesi, Luk.14:7-11).
25:7 Yukarıya gel Krş. Luk.14:10; Yşa.22:15-19.
25:9 Başkasının sırrını açıklama Çünkü bu dedikodu olur (bkz. Özd.11:13; Özd.20:19).
25:10 kötü ün Bkz. Özd.22:1 ve ilgili not.
25:11 Gümüş... altın Krş. bilgeliğin meyvesi, Özd.8:19.
25:12 Altın küpe Krş. Özd.1:9; Özd.3:22; Özd.4:9. bilgenin azarlaması Krş. Özd.15:31.
25:13 kar serinliği Bkz. Özd.26:1; krş. Özd.10:26. Güvenilir ulak Bkz. Özd.13:17 ve ilgili not.
25:14 Yağmursuz bulut Yah.12’de sahte öğretmenler için kullanılan bir tasvir.
25:15 Sabırla bir hükümdar bile ikna edilebilir Krş. Özd.14:29. Tatlı dil Bkz. Özd.15:1’e ait not. en güçlü direnci İbranice’den birebir çevirisi: “kemiği”.
25:18 yalancı tanıklık Bkz. Özd.6:19’a ait not; ayrıca bkz. Özd.24:28; Çık.20:16. Topuz, kılıç ya da sivri ok Krş. Mez.57:4; Yer.9:8.
25:19 Çürük dişe... sakat ayağa Bkz. örn. Yşa.36:6.
25:21-22 Rom.12:20’de alıntılanır.
25:21 Bu ayet, tıpkı Özd.20:22 ve Özd.24:11-12,Özd.24:17-18,Özd.24:29 gibi, RAB’be duyulan saygının, başkalarına sürekli iyilik etmek yoluyla görüleceğini vurgulamaktadır (ayrıca krş. Çık.23:4-5 ve ilgili not). doyur... su ver Bkz. örn. 2Kr.6:21-23; krş. 2Ta.28:15.
25:22 onu utanca boğarsın İbranice’den birebir çevirisi: “başına kor yığarsın”. Bu durum, genellikle kötülerin başına gelecek cezayı çağrıştırmaktadır (bkz. Mez.140:10). İçtenlikle yapılan iyilik, karşı tarafı tövbeye yöneltebilir (bkz. Rom.12:20).
25:24 Bkz. Özd.21:9 ve ilgili not.
25:25 Uzak ülkeden gelen iyi haber Bkz. Yar.45:25-28.
25:26 pes eden doğru kişi Kötünün baskılarına boyun eğip aynı yola girmek anlamındadır (krş. Özd.17:8; Özd.29:4; Yşa.1:21-23). Suyu bulanmış pınar Krş. Hez.34:18-19.
25:27 Fazla bal Bkz. Özd.25:16. yüceltilmeyi beklemek Bkz. Özd.25:6-7 ve ilgili notlar.
25:28 Kendini denetleyemeyen kişi Bkz. Özd.16:32 ve ilgili not. Yıkılmış sursuz kent Krş. Neh.1:3 ve ilgili not.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş