Süleyman'ın Özdeyişleri 26

26
1Yaz ortasında kar, hasatta yağmur uygun olmadığı gibi,
Akılsıza da onur yakışmaz.
2Öteye beriye uçuşan serçe
Ve kırlangıç gibi,
Hak edilmemiş lanet de tutmaz.
3Ata kırbaç, eşeğe gem,
Akılsızın sırtına da değnek gerek.
4Akılsıza ahmaklığına göre karşılık verme,
Yoksa sen de onun düzeyine inersin.
5Akılsıza ahmaklığına uygun karşılık ver,
Yoksa kendini bilge sanır.
6Akılsızın eliyle haber gönderen,
Kendi ayaklarını kesen biri gibi,
Kendine zarar verir.
7Akılsızın ağzında özdeyiş,
Kötürümün sarkan bacakları gibidir.
8Akılsızı onurlandırmak,
Taşı sapana bağlamak gibidir.
9Sarhoşun elindeki dikenli dal ne ise,
Akılsızın ağzında özdeyiş de odur.
10Oklarını gelişigüzel fırlatan okçu neyse,
Yoldan geçen akılsızı ya da sarhoşu ücretle tutan da öyledir.
11 Ahmaklığını tekrarlayan akılsız,
Kusmuğuna dönen köpek gibidir.
12Kendini bilge gören birini tanıyor musun?
Akılsız bile ondan daha umut vericidir.
13Tembel, “Yolda aslan var,
Sokaklarda aslan dolaşıyor” der.
14Menteşeleri üzerinde dönen kapı gibi,
Tembel de yatağında döner durur.
15Tembel elini sahana daldırır,
Yeniden ağzına götürmeye üşenir.
16Tembel kendini,
Akıllıca yanıt veren yedi kişiden daha bilge sanır.
17Kendini ilgilendirmeyen bir kavgaya bulaşan kişi,
Yoldan geçen köpeği kulaklarından tutana benzer.
18-19Ateşli ve öldürücü oklar savuran bir deli neyse,
Komşusunu aldatıp, “Şaka yapıyordum”
Diyen de öyledir.
20Odun bitince ateş söner,
Dedikoducu yok olunca kavga diner.
21Kor için kömür, ateş için odun neyse,
Çekişmeyi alevlendirmek için kavgacı da öyledir.
22Dedikodu tatlı lokma gibidir,
İnsanın ta içine işler.
23Okşayıcı dudaklarla kötü yürek,
Sırlanmış toprak kaba benzer.
24Yüreği nefret dolu kişi sözleriyle niyetini gizlemeye çalışır,
Ama içi hile doludur.
25Güzel sözlerine kanma,
Çünkü yüreğinde yedi iğrenç şey vardır.
26Nefretini hileyle örtse bile,
Kötülüğü toplumun önünde ortaya çıkar.
27Başkasının kuyusunu kazan içine kendi düşer,
Taşı yuvarlayan altında kalır.
28Yalancı dil incittiği kişilerden nefret eder,
Yaltaklanan ağızdan yıkım gelir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:27 Süleyman’ın Özd.10:1-22:16’ya benzer bir başka özdeyişler dizisi.
26:1-12 25. bölümün başında krallar ve önderler, 26. bölümün başında da akılsızlar konu edilir.
26:2 Hak edilmemiş lanet de tutmaz Bkz. örn. 2Sa.16:8,2Sa.16:12. Bu özdeyişte, bereketin ve lanetin Tanrı’ya bağlı olduğu anımsatılmaktadır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692). Bu yüzden, imanlı biri muskalar, nazar boncukları veya tılsımlara güvenerek başına gelebilecek kötülüğün ve lanetlerin yönünü değiştirmeye çalışmak yerine, sadece RAB’be güvenmelidir (bkz. Mez.109:28).
26:3 Akılsızın sırtına da değnek Bkz. Özd.14:3; Özd.19:29.
26:4 Akılsıza ahmaklığına göre cevap verme Bkz. Mat.7:6 ve ilgili notlar; krş. Özd.1:7,Özd.1:22; Özd.9:7; Özd.12:1; Özd.23:9.
26:5 Akılsıza ahmaklığına uygun karşılık ver Bazen ahmaklık açığa çıkartılmalı ve azarlanmalıdır. Bu bakımdan 4. ve 5. ayetler birbiriyle çelişmez. Gerçekte bu iki ayette, bilge kişinin, vereceği yanıtı duruma uygun biçimde tartması gerektiği anımsatılmaktadır (bkz. Özd.15:28).
26:6 Akılsızın eliyle haber gönderen Bkz. Özd.13:17 ve ilgili not.
26:10 Yoldan... tutan Bkz. örn. Avimelek, Hak.9:4-6.
26:11 Ahmaklığını tekrarlayan akılsız Krş. Özd.27:22. Kusmuğuna dönen köpek Bkz. 2Pe.2:22 ve ilgili not.
26:12 Kendini bilge gören Özd.26:16’da tembellerin, Özd.28:11’de zenginlerin kibirli oluşundan söz edilir (krş. Özd.26:5). daha umut vericidir Bkz. Özd.29:20. Özdeyişler, öğretilebilirliği, bilgelik için bir gereklilik olarak tanımlar (bkz. örn. Özd.9:7-9; Özd.12:1,Özd.12:15; Özd.13:1,Özd.13:10; Özd.15:5,Özd.15:12; Özd.17:10; Özd.19:20; Özd.20:18; Özd.23:9; Özd.25:12); başkalarından öğrenebileceği bir şey olmadığını düşünen kişi akılsızdan da beterdir.
26:13-16 Özd.25:2-7’de kralların ve Özd.26:1-12’de akılsızların konu edilmesine benzer şekilde, tembel kişilere odaklanan bir dizi özdeyiş.
26:16 daha bilge sanır Bkz. Özd.26:12 ve ilgili not. yedi Bkz. Özd.24:16’ya ait not.
26:18 oklar savuran bir deli Krş. Özd.26:10. Ateşli... oklar Ekin demetlerini kolayca tutuşturup vereceği zararla karşılaştırılıyor (krş. Zek.Özd.12:6).
26:21 Çekişmeyi alevlendirmek Bkz. Özd.6:14 ve ilgili not.
26:22 Bkz. Özd.18:8 ve ilgili not.
26:23 Sırlanmış toprak kaba Sırın kabın pürüzlerini örtmesine benzer biçimde, hoş sözler de kin dolu bir yüreği gizler (krş. Luk.11:39; Mat.23:27).
26:24 içi hile doludur Bkz. Özd.12:20.
26:25 Güzel sözlerine Bkz. Yer.9:8. yedi Bkz. Özd.26:16’ya ait not.
26:26 toplumun önünde ortaya çıkar Bkz. Özd.5:14; Luk.8:17.
26:27 Başkasının kuyusunu kazan içine kendi düşer Bkz. Özd.1:18; Özd.28:10; Özd.29:6; Est.7:10; Mez.7:15-16; Vai.10:8-9.
26:28 Yalancı dil incittiği kişilerden nefret eder Bkz. Özd.10:18. Yaltaklanan ağızdan yıkım gelir Kişi dürüstçe özeleştiride bulunursa Tanrı korkusuna sahip olur ve onun getirdiği bereketleri alır (bkz. Özd.1:7 ve ilgili not); kişinin kendi değerini abartması ise yıkıcı davranışlara yol açar. Bu nedenle, başkasını pohpohlamak pohpohlanan kişiye tuzaktır (bkz. Özd.29:5).

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş