Süleyman'ın Özdeyişleri 28

28
1Kötü kişi kendisini kovalayan olmasa bile kaçar,
Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir.
2Ayaklanan ülke çok başlı olur,
Ama akıllı, bilgili kişi düzeni sağlar.
3Yoksulu ezen yoksul,
Ürünü harap eden sağanak yağmur gibidir.
4Yasayı terk eden kötüyü över,
Yerine getirense kötüye karşı çıkar.
5Kötüler adaletten anlamaz,
RAB'be yönelenlerse her yönüyle anlar.
6Dürüst bir yoksul olmak,
Yolsuzlukla zengin olmaktan yeğdir.
7Kutsal Yasa'yı yerine getiren çocuk akıllıdır,
Oburlarla arkadaşlık edense babasını utandırır.
8Faiz ve tefecilikle malına mal katan kişi,
Bunu yoksullara acıyan için biriktirir.
9Yasaya kulağını tıkayanın
Duası da iğrençtir.
10Dürüst kişileri kötü yola saptıran
Kendi kazdığı çukura düşer.
İyiliği, özü sözü bir olanlar miras alacak.
11Zengin kendini bilge sanır,
Ama akıllı yoksul onun içini okur.
12Doğruların zaferi coşkuyla kutlanır,
Ama kötüler egemen olunca insan kaçacak yer arar.
13Günahlarını gizleyen başarılı olmaz,
İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.
14Günahtan çekinen ne mutludur!
İnatçılık edense belaya düşer.
15Yoksul halkı yöneten kötü kişi
Kükreyen aslan, saldırgan ayı gibidir.
16Gaddar önderin aklı kıttır;
Haksız kazançtan nefret edense uzun ömürlü olur.
17Adam öldürmekten vicdan azabı çeken, mezara dek kaçacaktır;
Kimse ona yardım etmesin.
18Alnı ak yaşayan kurtulur,
Yolsuzluk yapan ansızın yıkıma uğrar.
19Toprağını işleyenin ekmeği bol olur,
Hayal peşinde koşansa yoksulluğa doyar.
20Güvenilir kişi bolluğa erer,
Zengin olmaya can atansa beladan kurtulamaz.
21Hatır gözetmek iyi değildir,
Çünkü insan bir lokma ekmek için bile suç işler.
22Cimri servet peşinde koşar,
Yoksulluğa uğrayacağını düşünmez.
23Başkasını azarlayan sonunda
Pohpohlayandan daha çok beğeni kazanır.
24Annesini ya da babasını soymayı günah saymayan,
Haydutla birdir.
25Açgözlü kavga çıkarır,
RAB'be güvenense bolluk içinde yaşar.
26Kendine güvenen akılsızdır,
Bilgece davranan güvenlikte olur.
27Yoksula verenin eksiği olmaz,
Yoksulu görmezden gelense bir sürü lanete uğrar.
28Kötüler egemen olunca insan kaçacak yer arar,
Ama kötüler yok olunca doğrular çoğalır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:27 Süleyman’ın Özd.10:1-22:16’ya benzer bir başka özdeyişler dizisi.
28:1 Kötü kişi... açar Bkz. Lev.26:17; Mez.53:5. genç aslan gibiyüreklidir Krş. Davut, 1Sa.17:46; 2Sa.22:33-37.
28:2 çok başlı olur İsrailliler’in isyankârlığı, yönetimdekilerin sık sık değişmesine yol açıyordu (bkz. 1Kr.16:8-28; 2Kr.15:8-14; 2Kr.23:29-24:17). akıllı, bilgili kişi düzeni sağlar Bkz. Özd.8:15-16; Özd.16:12 ve ilgili not; Özd.24:5; Özd.29:4.
28:3 Yoksulu ezen Bkz. Özd.14:31 ve ilgili not.
28:4 Yasayı Ya bilgeliğe dayanan öğütleri (Özd.3:1; Özd.7:2’de geçen “öğrettiklerim”, İbranice karşılığı “yaşam”) ya da Kutsal Yasa’yı (Mez.119:53) ifade eder. kötüyü över Krş. Rom.1:32 ve ilgili not. Yerine getirense Bkz. Özd.28:7; Özd.29:18; krş. Özd.28:9. karşı çıkar Bkz. Ef.5:7,Ef.5:11.
28:5 RAB’be yönelenler Bkz. Özd.1:7’ye ait not. her yönüyle anlar Doğru ve adil olanı bilir (Özd.2:9).
28:6 Dürüst Bkz. Özd.28:18; Özd.2:7; Mez.15:2 ve ilgili not.
28:7 Kutsal Yasa’yı yerine getiren Bkz. Özd.28:4’e ait not. Oburlarla arkadaşlık Bkz. Özd.23:20-21 ve ilgili notlar.
28:8 Faiz ve tefecilikle Kutsal Yasa’da yasaklanmıştır (bkz. Çık.22:25-27’ye ait not). yoksullara acıyan Bkz. Özd.14:31 ve ilgili not. biriktirir Bkz. Özd.13:22 ve ilgili not; krş. Luk.12:20.
28:9 Yasaya Bkz. Özd.28:4’e ait not. Duası da iğrençtir Krş. kötülerin kurbanı, Özd.15:8 ve ilgili not; bkz. Özd.3:32 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.66:18; Yşa.1:15; Yşa.59:1-2; Yer.11:14.
28:10 Kendi kazdığı çukura düşer Bkz. Özd.26:27’ye ait not. İyiliği... miras alacak Bkz. Özd.3:35; İbr.6:12; 1Pe.3:9.
28:11 Zengin kendini bilge sanır Akılsız olanla (Özd.26:5) tembel olan (Özd.26:16) gibi.
28:12 coşkuyla kutlanır Bkz. Özd.11:10 ve ilgili not. insan kaçacak yer arar Bkz. Özd.28:28; 1Kr.18:3-4; 2Kr.11:2-3.
28:13 Bu ayetin gerçekliği Mez.32:3-5,Mez.32:10-11’de iyi örneklenir (bkz. Özd.3:7-8).
28:14 İnatçılık edense Hem Firavun gibi (Çık.7:13) hem de Meriva ile Massa’da RAB’bi sınayan İsrailliler gibi (bkz. Mez.95:8 ve ilgili not; Rom.2:5).
28:15 halkı yöneten kötü kişi Bkz. Özd.28:12. Kükreyen aslan Öfkeyle ve öldürme niyetiyle dolu (krş. Özd.19:12; Mat.2:16; 1Pe.5:8). saldırgan ayı Bkz. Özd.17:12 ; 2Sa.17:8; Hoş.13:8.
28:16 Bkz. Özd.1:19.
28:17 mezara dek kaçacaktır Krş. Kayin, Yar.4:14.
28:18 Alnı ak... Yolsuzluk Bkz. Özd.28:6; Özd.19:1. ansızın yıkıma uğrar Krş. Özd.11:5.
28:20 bolluğa erer Krş. Özd.10:6. Zengin olmaya can atansa beladan kurtulamaz Krş. Özd.20:21; Özd.23:4 ve ilgili notlar.
28:21 Bkz. Özd.18:5 ve ilgili not; Özd.24:23.
28:22 Cimri Bkz. Özd.23:6. servet peşinde koşar Bkz. Özd.28:20; Özd.20:21; Özd.23:4 ve ilgili notlar. Yoksulluğa uğrayacağını düşünmez Halbuki bolluğa erecek kişiler cömert olanlardır (bkz. Özd.11:25’e ait not).
28:23 Başkasını azarlayan Bkz. Gal.2:14; krş. Özd.15:31; Özd.25:12. Pohpohlayandan Bkz. Özd.26:28; Özd.29:5; krş. Özd.16:13.
28:24 Annesini ya da babasını soymayı Bkz. Özd.19:26’ya ait not; krş. Mat.15:4-6; Mar.7:10-12.
28:25 kavga çıkarır Bkz. Özd.6:14’e ait not. bolluk içinde yaşar Krş. Özd.11:25; Özd.13:4.
28:26 Bilgece davranan Bkz. “RAB’be güvenen”, Özd.29:25; krş. Özd.3:5-6.
28:27 RAB cömert olanı bereketler (bkz. Özd.11:24; Özd.14:21 ve ilgili notlar; Özd.19:17). Yoksulu görmezden gelense Bkz. Özd.21:13.
28:28 insan kaçacak yer arar Bkz. Özd.28:12; 1Kr.18:3-4; 2Kr.11:2-3. doğrular çoğalır Bkz. Özd.11:10; Özd.29:2.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş