Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30

30Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur;
Ama RAB'be saygılı kadın övülmeye layıktır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

31:10-31 “Erdemli kadını” (Özd.31:10) öven bu ayetler akrostiş biçiminde yazılmıştır; yani her satır sırayla İbranice alfabenin değişik bir harfiyle başlar. “RAB’be saygılı kadının” (Özd.31:30; bkz. Özd.1:7’ye ait not) tanımlanması bakımından Özd.1:1-7’yle ilişkilidir. Böyle bir kadın, neredeyse bilgeliğin kişileştirilmiş halidir; o da bilgelik gibi, değerlidir (Özd.31:10; Özd.3:15; Özd.8:11) ve onu bulan “RAB’bin lütfuna erer” (Özd.8:35; Özd.18:22; bkz. Giriş).
31:30 Çekicilik aldatıcı Krş. Özd.5:3 ve ilgili not. güzellik boştur Bkz. 1Pe.3:3-5; krş. Eyü.14:2. RAB’be saygılı Bkz. Özd.1:7’ye ait not. Özd.31:30’da “saygı” olarak çevrilen sözcük, Özd.1:7’deki “korku” ile aynıdır.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş