Süleyman'ın Özdeyişleri 9

9
Bilgeliği mi, Akılsızlığı mı Seveceksin?
1Bilgelik kendi evini yaptı,
Yedi direğini yonttu.
2Hayvanlarını kesti,
Şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu.
3Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği
Hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor:
4-5“Kim safsa buraya gelsin” diyor.
Sağduyudan yoksun olanlara da,
“Gelin, yiyeceklerimi yiyin,
Hazırladığım şaraptan için” diyor.
6“Saflığı bırakın da yaşayın,
Aklın yolunu izleyin.
7“Alaycıyı paylayan aşağılanmayı hak eder,
Kötü kişiyi azarlayan hakarete uğrar.
8Alaycıyı azarlama, yoksa senden nefret eder.
Bilge kişiyi azarlarsan, seni sever.
9Bilge kişiyi eğitirsen
Daha bilge olur,
Doğru kişiye öğretirsen bilgisini artırır.
10 RAB korkusudur bilgeliğin temeli.
Akıl Kutsal Olan'ı tanımaktır.
11Benim sayemde günlerin çoğalacak,
Ömrüne yıllar katılacak.
12Bilgeysen, bilgeliğinin yararı sanadır,
Alaycı olursan acısını yalnız sen çekersin.”
13Akılsız kadın yaygaracı
Ve saftır, hiçbir şey bilmez.
14-15Evinin kapısında,
Kentin en yüksek yerinde bir iskemleye oturur;
Yoldan geçenleri,
Kendi yollarından gidenleri çağırmak için,
16“Kim safsa buraya gelsin” der.
Sağduyudan yoksun olanlara da,
17“Çalıntı su tatlı,
Gizlice yenen yemek lezzetlidir” der.
18Ne var ki, evine girenler ölüme gittiklerini,
Ona konuk olanlar
Ölüler diyarının dibine indiklerini bilmezler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1 kendi evini yaptı Krş. Özd.31:10-27. Her iki sesin, insanları “evlerine davet etmesi”, kendisiyle birlikte bir yaşam sürdürmeye çağı rması anlamındadır (bkz. Özd.9:14; Özd.5:8; Özd.7:8; Özd.8:34). Yedi direğini yonttu Arkeolojik bulgular, zenginlere ait bazı evlerin yedi direkle desteklenen eyvanları olduğunu ortaya koyar. Bu ayette tasvir edilen ev, Özd.9:18 ayetinde akılsız kadının ölüm diyarı olarak nitelenen evine karşılık, Bilgelik’in kendine kurduğu sağlam ve kalıcı konuttur. O çağda evler düz çatılıydı ve evin sağlamlığı çatıyı taşıyan dikmelerle ölçülürdü. Yedi direkli bir ev, sahibinin de bilgeliğinin ve ihtiyatlılığının işaretiydi.
9:2 Bilgelik, akılsızları kendi sevincine ve bereketine çağırıyor.
9:3 Kentin en yüksek noktalarına... çağırıyor Bkz. Özd.9:14; ayrıca bkz. Özd.8:1-3.
9:4-5 Aynı davet, Özd.9:16’da “akılsızlık” tarafından yapılmaktadır. safsa Bkz. Özd.1:4 ve ilgili not. Sağduyudan yoksun Bkz. Özd.6:32; Özd.7:7. Gelin Bilgeliğin bu daveti, günahkârların Özd.1:10-11’de söz edilen ayartılarıyla tezattır (bkz. Özd.1:11’e ait not). yiyin... için Özd.9:2’de olduğu gibi, bilgeliğin sunduğu armağanlar zengin bir sofra olarak betimlenmektedir (bkz. Yşa.55:1-2; krş. Yu.6:27,Yu.6:35).
9:6 Saflığı bırakın Bkz. Özd.1:22; ayrıca bkz. Özd.1:10-11 ve ilgili notlar. yaş ayın Bkz. Özd.9:11; Özd.8:35; ayrıca bkz. Özd.3:2’ye ait not; krş. Özd.3:18 ve ilgili not.
9:7 Alaycıyı paylayan aşağılanmayı hak eder Bkz. Özd.1:22 ve ilgili not; krş. Özd.1:30. hakarete uğrar Krş. 1Pe.4:4.
9:8 senden nefret eder Bkz. Özd.15:12,Özd.15:32. Bilge kişiyi azarlarsan, seni sever Öğrenmeye açık olmak, bilge olmanın belirtilerinden biridir (bkz. Özd.10:8; Özd.17:10; Özd.26:12 ve ilgili not).
9:9 Daha bilge olur Bkz. Özd.18:15; Özd.21:11.
9:10-12 Bilgeliğin son sözleri, 1-9. bölümleri özetler.
9:10 RAB korkusudur bilgeliğin temeli Bkz. Özd.1:7 ve ilgili not. Kutsal Olan’ı tanımaktadır Bkz. Özd.30:3; ayrıca bkz. Özd.2:5’e ait not. Kutsal Olan’ı Bkz. Özd.30:3; Lev.11:44’e ait not.
9:11 Ömrüne yıllar katılacak Bkz. Özd.3:2’ye ait not; ayrıca bkz. Özd.3:16; Özd.10:27; Özd.14:27; Özd.19:23.
9:12 bilgeliğinin yararı sanadır Ayrıca bkz. Özd.3:16-18; Özd.4:22; Özd.8:35; Özd.14:14. Alaycı Bkz. Özd.9:7; Özd.1:22’ye ait not. acısını... çekersin Bkz. Özd.1:31 ve ilgili not; Özd.19:29.
9:13 yaygaracı Kişileştirilmiş “akılsızlık”, Özd.2:16 ve Özd.7:11’deki zina eden ahlaksız kadınla ilişkilendirilmektedir. saftır, hiçbir şey bilmez Sağduyudan, ihtiyattan ve RAB korkusundan yoksundur (bkz. Özd.1:3-4,Özd.1:22,Özd.1:29; Özd.5:6).
9:14 Kentin en yüksek yerinde Krş. Özd.9:3; Özd.8:2.
9:15 çağırmak Krş. Özd.9:3; Özd.8:1,Özd.8:4.
9:16 Krş. bilgeliğin daveti, Özd.9:4; bkz. Özd.1:21’e ait not.
9:17 Çalıntı su... Gizlice yenen yemek Özd.7:18’de söz edilen ahlaksız kadının zina teklifine benzer (krş. Özd.5:15-16). tatlı bkz. Eyü.21:12-14.
9:18 ölüme gittiklerini... Ölüler diyarının dibine indiklerini Bkz. Özd.2:18; Özd.5:5; Özd.7:27.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş