Süleyman'ın Özdeyişleri 9:4-6

4-5“Kim safsa buraya gelsin” diyor.
Sağduyudan yoksun olanlara da,
“Gelin, yiyeceklerimi yiyin,
Hazırladığım şaraptan için” diyor.
6“Saflığı bırakın da yaşayın,
Aklın yolunu izleyin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:4-5 Aynı davet, Özd.9:16’da “akılsızlık” tarafından yapılmaktadır. safsa Bkz. Özd.1:4 ve ilgili not. Sağduyudan yoksun Bkz. Özd.6:32; Özd.7:7. Gelin Bilgeliğin bu daveti, günahkârların Özd.1:10-11’de söz edilen ayartılarıyla tezattır (bkz. Özd.1:11’e ait not). yiyin... için Özd.9:2’de olduğu gibi, bilgeliğin sunduğu armağanlar zengin bir sofra olarak betimlenmektedir (bkz. Yşa.55:1-2; krş. Yu.6:27,Yu.6:35).
9:6 Saflığı bırakın Bkz. Özd.1:22; ayrıca bkz. Özd.1:10-11 ve ilgili notlar. yaş ayın Bkz. Özd.9:11; Özd.8:35; ayrıca bkz. Özd.3:2’ye ait not; krş. Özd.3:18 ve ilgili not.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş