Hoşea 2:13

13Cezalandıracağım onu,
Baallar'a buhur yaktığı günler için;
Halkalarla, takılarla süslenmiş,
Oynaşlarının ardınca gitmiş,
Beni unutmuştu”
Diyor RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:13 Baallar’a Bkz. Hoş.1:17; Hoş.11:2. Hoşea’nın burada çoğul kullanması, çok sayıda Baal tapınağından söz ettiğini gösterir (bkz. Hak.2:11-13). günler Bayram günleri. unutmuştu Hoş ea Kitabı’nda bu ifade (bkz. Hoş.13:4-6; Hoş.13:6’ya ait not; 1Sa.12:9’a ait not) ‘tanıma’nın karşıtı (bkz. Hoş.1:20’ye ait not) olarak kullanılır.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş