Hoşea 2:21-23

21“Ve o gün yanıt vereceğim” diyor RAB,
“Göklere yanıt vereceğim;
Onlar da yere yanıt verecek;
22Yerse, tahıla, yeni şaraba,
Zeytinyağına yanıt verecek,
Onlar da Yizreel'e yanıt verecekler.
23 Onu ülkede kendim için ekeceğim,
Merhamete ermemiş olana acıyacağım,
Halkım olmayana, ‘Halkımsın’ diyeceğim;
Onlar da bana, ‘Tanrım’ diyecekler.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:21-22 RAB halkını, adını tekrar anmaya başladıklarında berekete kavuşturacaktır (krş. Hoş.2:8-9).
2:22 Yizreel’e Burada ‘Tanrı eker’ veya ‘diker’ anlamına gelir (bkz. Hoş.1:23; ayrıca bkz. Hoş.1:4,Hoş.1:11 ve ilgili notlar). Hoşea’nın ilk oğluna verilen adın artık olumlu anlamı kullanılır; RAB “dağıttığını” yeniden “ekecektir” (bkz. Hoş.1:10 ve ilgili not).
2:23 Halkımsın... Tanrım RAB halkı ile arasındaki antlaşmaya dayanan ilişkiyi bu şekilde tanımlamıştır: “Ben sizin Tanrınız olacağım, siz de benim halkım olursunuz” (Yer.7:23; bkz. Çık.6:7; Lev.26:12 ve ilgili notlar; Yas.26:17-18; Zek.Yas.1:7-8’e ait not). Halk burada Tanrı’nın lütfuna olumlu karşılık vermektedir. Bu ayet, Rom.9:25 ve 1Pe.2:10’da kısmen aktarılır; o ayetlerde bu ifade imanlılar topluluğuna dâhil olan öbür uluslar için kullanılmaktadır.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş