Süleyman'ın Özdeyişleri 19

19
1Dürüst yaşayan bir yoksul olmak,
Yalancı bir akılsız olmaktan yeğdir.
2Bilgisiz heves işe yaramaz,
Acelecilik insanı yanılgıya düşürür.
3İnsanın ahmaklığı yaşamını yıkar,
Yine de içinden RAB'be öfkelenir.
4Zenginlik dost üstüne dost kazandırır.
Oysa yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır.
5Yalancı tanık cezasız kalmaz,
Yalan soluyan kurtulamaz.
6Birçokları önemli kişinin gözüne girmek
Ve eli açık olanın dostu olmak ister.
7Yoksulun akrabaları bile onu sevmezse,
Dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir.
Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar.
8Sağduyulu olan canını sever,
Aklı izleyen bolluğa kavuşur.
9Yalancı tanık cezasız kalmaz,
Yalan soluyan yok olur.
10Akılsızın gösterişli bir yaşam sürmesi uygun değilse,
Kölelerin önderlere egemen olması
Hiç uygun değildir.
11Sağduyulu kişi sabırlıdır,
Kusurları hoş görmesi ona onur kazandırır.
12Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer,
Lütfuysa otların üzerine düşen çiy gibidir.
13Akılsız çocuk babasının başına beladır,
Dırdır eden kadın sürekli damlayan su gibidir.
14Ev ve servet babadan mirastır,
Ama sağduyulu kadın RAB'bin armağanıdır.
15Tembellik insanı uyuşukluğa iter,
Haylaz kişi de aç kalır.
16Tanrı buyruğuna uyan canını korur,
Gitmesi gereken yolları umursamayan ölür.
17Yoksula acıyan kişi RAB'be ödünç vermiş olur,
Yaptığı iyilik için RAB onu ödüllendirir.
18Henüz umut varken çocuğunu eğit,
Onun yıkımına neden olma.
19Huysuz insan cezasını çekmelidir.
Onu bir kere kurtarsan da, hep aynı şeyi yapman gerekir.
20Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki,
Ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın.
21İnsan yüreğinde çok şey tasarlar,
Ama gerçekleşen, RAB'bin amacıdır.
22İnsandan istenen vefadır,
Yoksul olmak yalancı olmaktan yeğdir.
23RAB korkusu
Doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur.
24Tembel sahana daldırdığı elini
Ağzına geri götürmek bile istemez.
25Alaycıyı döversen bön kişi ibret alır,
Akıllı kişiyi azarlarsan bilgisine bilgi katar.
26Babasına saldıran, annesini kovan çocuk,
Ailesinin utancı ve yüzkarasıdır.
27Oğlum, uyarılara kulağını tıkarsan,
Bilgi kaynağı sözlerden saparsın.
28Niyeti bozuk tanık adaletle eğlenir,
Kötülerin ağzı fesatla beslenir.
29Alaycılar için ceza,
Akılsızların sırtı için kötek hazırdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:2 Bilgisiz heves Krş. Rom.10:2. Acelecilik Yoksulluğa götürebilir (Özd.21:5). yanılgıya düşürür Kişinin hedefinden şaşmasına yol açar.
19:3 içinden RAB’be öfkelenir Bkz. Yar.4:5; Yşa.8:21-22; krş. Ağı.3:39.
19:5,9 Bkz. Özd.6:19 ve ilgili not.
19:6 gözüne girmek Krş. Eyü.11:19.
19:7 Yoksulun akrabaları bile onu sevmezse Bkz. Özd.19:4; Özd.14:20.
19:8 canını sever Krş. Özd.8:35-36. bolluğa kavuşur Bkz. Özd.13:13 ve ilgili not.
19:10 gösterişli bir yaşam sürmesi uygun değilse Bkz. Özd.26:1.
19:11 sabırlıdır Bkz. Özd.14:29; Özd.15:18; Özd.16:32; Vai.7:9; Yak.1:19. Kusurları hoş görmesi Bkz. Özd.12:16; Özd.29:11; 2Sa.16:11-12. Bağışlamaya gerek kalmadan ilişkilerin kötüye gitmesini engellemek için atılması gereken ilk adım.
19:12 Bkz. Özd.16:14-15 ve ilgili notlar. Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer Bkz. Özd.20:2.
19:13 Akılsız çocuk Bkz. Özd.17:21,Özd.17:25. Dırdır eden kadın Bkz. Özd.21:9,Özd.21:19; Özd.25:24; Özd.27:15. Çekişme, Özdeyişler’de kınanan bir davranıştır (bkz. Özd.6:14 ve ilgili not).
19:14 sağduyulu kadın Bkz. Özd.31:10-31 ; ayrıca bkz. Özd.18:22.
19:15 Bkz. Özd.6:11; Özd.10:4 ve ilgili not.
19:17 Yoksula acıyan kişi Bkz. Özd.14:21’e ait not; ayrıca bkz. Özd.14:31. RAB’be ödünç vermiş RAB, bunu kendisine verilmiş bir armağan sayar (krş. Mat.25:40).
19:18 çocuğunu eğit... yıkımına neden olma Bkz. Özd.13:24’e ait not.
19:19 Huysuz insan Krş. Özd.14:16-17,Özd.14:29; Özd.15:18.
19:21 Bkz. Özd.16:1,Özd.16:4,Özd.16:9 ve ilgili notlar.
19:22 İnsandan istenen vefadır Nadiren görülen bir nitelik (krş. Özd.14:22; Özd.20:6). Yoksul olmak... yeğdir Bkz. Özd.19:1,Özd.19:28; Özd.6:12.
19:23 RAB korkusu Bkz. Özd.1:7’ye ait not. Doygun ve dertsiz Bkz. Özd.3:2; Özd.14:26 ve ilgili notlar. yaşama kavuşturur Bkz. Özd.10:11’e ait not.
19:25 Alaycıyı döversen Bkz. Özd.19:29; Özd.14:3; Özd.21:11; ayrıca bkz. Özd.1:22; Özd.17:10 ve Özd.21:24’e ait notlar. bön kişi Bkz. Özd.1:4’e ait not.
19:26 Babasına saldıran, annesini kovan Krş. Yşa.51:18.Anne babayı soymak (krş. Hak.17:1-2) ve onlara saldırmak veya lanet okumak (Çık.21:15,Çık.21:17) Kutsal Yasa’ya göre ciddi suçlardır (bkz. Çık.21:17). utancı ve yüzkarasıdır Bkz. Özd.10:5; Özd.13:5.
19:27 Bkz. Özd.5:1-2.
19:28 Niyeti bozuk tanık Bkz. Özd.19:5; ayrıca bkz. Özd.6:19’a ait not. fesatla beslenir Krş. Eyü.15:16; Eyü.34:7.
19:29 Alaycılar için ceza Bkz. Özd.19:25. Akılsızların sırtı için kötek Bkz. Özd.10:13; Özd.14:3; Özd.26:3.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş