Yeşu 10

10
Amorlular'ın Yenilgiye Uğratılması
1Yeruşalim Kralı Adoni-Sedek, Yeşu'nun Eriha'yı ele geçirip kralını ortadan kaldırdığı gibi, Ay Kenti'ni de ele geçirip tümüyle yıktığını, kralını öldürdüğünü, Givon halkının da İsrailliler'le bir barış antlaşması yapıp onlarla birlikte yaşadığını duyunca, 2büyük korkuya kapıldı. Çünkü Givon, kralların yaşadığı kentler gibi büyük bir kentti; Ay Kenti'nden de büyüktü ve yiğit bir halkı vardı. 3Bu yüzden Yeruşalim Kralı Adoni-Sedek, Hevron Kralı Hoham, Yarmut Kralı Piram, Lakiş Kralı Yafia ve Eglon Kralı Devir'e şu haberi gönderdi: 4“Gelin bana yardım edin, Givon'a saldıralım. Çünkü Givon halkı Yeşu ve İsrail halkıyla bir barış antlaşması yaptı.”
5Böylece Amorlu beş kral –Yeruşalim, Hevron, Yarmut, Lakiş ve Eglon kralları– ordularını topladılar, hep birlikte gidip Givon'un karşısında ordugah kurdular; sonra saldırıya geçtiler.
6Givonlular Gilgal'da ordugahta bulunan Yeşu'ya şu haberi gönderdiler: “Biz kullarını yalnız bırakma. Elini çabuk tutup yardımımıza gel, bizi kurtar. Çünkü dağlık bölgedeki bütün Amorlu krallar bize karşı birleşti.”
7Bunun üzerine Yeşu bütün savaşçıları ve yiğit adamlarıyla birlikte Gilgal'dan yola çıktı. 8Bu arada RAB Yeşu'ya, “Onlardan korkma” dedi, “Onları eline teslim ediyorum. Hiçbiri sana karşı koyamayacak.” 9Gilgal'dan çıkıp bütün gece yol alan Yeşu, Amorlular'a ansızın saldırdı. 10RAB Amorlular'ı İsrailliler'in önünde şaşkına çevirdi. İsrailliler de onları Givon'da büyük bir bozguna uğrattılar; Beythoron'a çıkan yol boyunca, Azeka ve Makkeda'ya dek kovalayıp öldürdüler. 11RAB İsrailliler'den kaçan Amorlular'ın üzerine Beythoron'dan Azeka'ya inen yol boyunca gökten iri iri dolu yağdırdı. Yağan dolunun altında can verenler, İsrailliler'in kılıçla öldürdüklerinden daha çoktu.
12RAB'bin Amorlular'ı İsrailliler'in karşısında bozguna uğrattığı gün Yeşu halkın önünde RAB'be şöyle seslendi:
“Dur, ey güneş, Givon üzerinde
Ve ay, sen de Ayalon Vadisi'nde.”
13 Halk, düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu, ay da yerinde kaldı. Bu olay Yaşar Kitabı'nda da yazılıdır. Güneş, yaklaşık bir gün boyunca göğün ortasında durdu, batmakta gecikti. 14Ne bundan önce, ne de sonra RAB'bin bir insanın dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü RAB İsrail'den yana savaştı.
15Yeşu bundan sonra İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugaha döndü.
Amorlu Kralların Öldürülmesi
16Amorlu beş kral kaçıp Makkeda'daki bir mağarada gizlenmişlerdi. 17Yeşu'ya, “Beş kral Makkeda'daki bir mağarada gizlenirken bulundu” diye haber verildi. 18Yeşu, “Mağaranın ağzına büyük taşlar yuvarlayın, orayı korumak için adamlar görevlendirin” dedi, 19“Ama siz durmayın, düşmanı kovalayın; arkadan saldırıp kentlere ulaşmalarına engel olun. Tanrınız RAB onları elinize teslim etmiştir.” 20Yeşu ve İsrailliler düşmanı çok ağır bir yenilgiye uğratıp tamamını yok ettiler. Kurtulabilenler surlu kentlere sığındı. 21Sonra bütün halk güvenlik içinde Makkeda'daki ordugaha, Yeşu'nun yanına döndü. Hiç kimse ağzını açıp İsrailliler'e karşı bir şey söyleyemedi.
22Sonra Yeşu adamlarına, “Mağaranın ağzını açın, beş kralı çıkarıp bana getirin” dedi. 23Onlar da beş kralı –Yeruşalim, Hevron, Yarmut, Lakiş ve Eglon krallarını– mağaradan çıkarıp Yeşu'ya getirdiler. 24Krallar getirilince, Yeşu bütün İsrail halkını topladı. Savaşta kendisine eşlik etmiş olan komutanlara, “Yaklaşın, ayaklarınızı bu kralların boyunları üzerine koyun” dedi. Komutanlar yaklaşıp ayaklarını kralların boyunları üzerine koydular. 25Yeşu onlara, “Korkmayın, yılmayın; güçlü ve yürekli olun” dedi, “RAB savaşacağınız düşmanların hepsini bu duruma getirecek.” 26Ardından beş kralı vurup öldürdü ve her birini bir ağaca astı. Akşama dek öylece ağaçlara asılı kaldılar.
27Yeşu'nun buyruğu üzerine gün batımında kralların cesetlerini ağaçlardan indirdiler, gizlendikleri mağaraya atıp mağaranın ağzını büyük taşlarla kapadılar. Bu taşlar bugün de orada duruyor.
28Yeşu aynı gün Makkeda'yı aldı, kralını ve halkını kılıçtan geçirdi. Kentte tek canlı bırakmadı, hepsini öldürdü. Makkeda Kralı'na da Eriha Kralı'na yaptığının aynısını yaptı.
Güneydeki Kentlerin Ele Geçirilmesi
29Yeşu İsrail halkıyla birlikte Makkeda'dan Livna'nın üzerine yürüyüp kente saldırdı. 30RAB kenti ve kralını İsrailliler'in eline teslim etti. Yeşu kentin bütün halkını kılıçtan geçirdi. Tek canlı bırakmadı. Kentin kralına da Eriha Kralı'na yaptığının aynısını yaptı.
31Bundan sonra Yeşu İsrail halkıyla birlikte Livna'dan Lakiş üzerine yürüdü. Kentin karşısında ordugah kurup saldırıya geçti. 32RAB Lakiş'i İsrailliler'in eline teslim etti. Yeşu ertesi gün kenti aldı. Livna'da yaptığı gibi, halkı ve kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirdi. 33Bu arada Gezer Kralı Horam Lakiş'e yardıma geldi. Yeşu onu ve ordusunu yenilgiye uğrattı; kimseyi sağ bırakmaksızın hepsini öldürdü.
34İsrail halkıyla birlikte Lakiş'ten Eglon üzerine yürüyen Yeşu, kentin karşısında ordugah kurup saldırıya geçti. 35Kenti aynı gün ele geçirdiler. Lakiş'te yaptığı gibi, halkı ve kentteki bütün canlıları o gün kılıçtan geçirip yok ettiler.
36Ardından Yeşu İsrail halkıyla birlikte Eglon'dan Hevron üzerine yürüyüp saldırıya geçti. 37Kenti aldılar, kralını, halkını ve köylerindeki bütün canlıları kılıçtan geçirdiler. Eglon'da yaptıkları gibi, herkesi öldürdüler; kimseyi sağ bırakmadılar.
38Bundan sonra Yeşu İsrail halkıyla birlikte geri dönüp Devir'e saldırdı. 39Kralıyla birlikte Devir'i ve köylerini alıp bütün halkı kılıçtan geçirdi; tek canlı bırakmadı, hepsini öldürdü. Hevron'a, Livna'ya ve kralına ne yaptıysa, Devir'e ve kralına da aynısını yaptı.
40Böylece Yeşu dağlık bölge, Negev, Şefela ve dağ yamaçları dahil, bütün ülkeyi ele geçirip buralardaki kralların tümünü yenilgiye uğrattı. Hiç kimseyi esirgemedi. İsrail'in Tanrısı RAB'bin buyruğu uyarınca kimseyi sağ bırakmadı, hepsini öldürdü. 41Kadeş-Barnea'dan Gazze'ye kadar, Givon'a kadar uzanan bütün Goşen bölgesini egemenliği altına aldı. 42Bütün bu kralları ve topraklarını tek bir savaşta ele geçirdi. Çünkü İsrail'in Tanrısı RAB İsrail'den yana savaşmıştı. 43Ardından Yeşu İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugaha döndü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-43 Yeşu’nun komutasındaki ordu Givon’a destek sağlar ve güney krallarının ittifakını Ayalon Vadisi’nde yenilgiye uğratır. Bundan sonra Yahuda ve Negev’deki tüm güney kentleri İsrailliler’e teslim olur.
10:1-2 Beytel veAy Kenti’ni fethedip Givon ittifakına boyun eğdiren İsrailliler, orta dağlık bölgeye iyice yerleşmiş ve ülkeyi hemen hemen ikiye bölmüşlerdi. Yeruşalim Kralı yüz yüze kalacağı tehdidi hissetti ve Kenanlılar’ı İsrailliler’e karşı birleşmeye çağı rdı.
10:1 Adoni-Sedek ‘Efendim sadıktır’ anlamına gelir (bkz. Melkisedek, Yar.14:18 ve ilgili not).
10:2 büyük bir kentti Beytel veAy Kenti’nden daha büyük olan Givon, Yeruşalim’e en yakın olandı.
10:5 Amorlu beş kral Güneydeki dağlık bölgede bulunan büyük kentlerden beşinin kralları. Dağlık kesimde yaşayan Amorlular, burada kıyı boyundaki Kenanlılar’dan ayrı tutulur.
10:6 Yeşu’nun Givonlular’la yaptığı antlaşmalar, hâkim konumdaki ulusun kendi hâkimiyetine aldığı uluslara ihtiyaç halinde destek kuvvet sağlamasını zorunlu kılan maddeler içeriyordu.
10:9 bütün gece yol alan Gilgal, Givon’un yaklaşık 30 km doğusundaydı ; Yeşu’nun adamlarının dik bir yamaçtan tırmanmaları gerekiyordu. ansızın Yeşu, ay batımından önce, sabah çok erken saatte saldırıya geçti ( Yşu.10:12).
10:13 Yaşar Kitabı’nda İsrailliler’in girdiği savaşların şiirsel bir üslupla (bkz. 2Sa.1:18; ayrıca bkz. Hak.5:1-31’e ait not) anlatıldığı tahmin edilen, günümüzde henüz gün ışığına çıkarılmamış bir eserdir.
10:24 ayaklarınızı... boyunları üzerine koyun Eski Ortadoğu’da savaşta yenilen tarafın önderleri zafer kutlamaları sırasında halkın önünde teşhir edilirdi (krş. 2Ko.2:14’e ait not).
10:26 her birini bir ağaca Krş. Yşu.8:26; Yas.21:22.
10:28 tek canlı bırakmadı Bkz. Yşu.6:17’ye ait not. Güneydeki öbür büyük kentlerin halkları dâhil.
10:33 Gezer Kralı Horam Bölgedeki en güçlü kentin kralının yenilgiye uğratılması önemli bir olaydı. Gezer, yıllar sonra Mısırlılar tarafından ele geçirilip Kral Süleyman’a düğün hediyesi olarak verilecekti (bkz. 1Kr.9:16).
10:41 Kadeş-Barnea’dan Gazze’ye kadar Bölgenin batı kesiminin güney ve kuzey sınırları. Goşen Bu ad burada Negev’in doğu kesimi için kullanılmıştır. Goşen ile Givon, bölgenin doğusunun güney ve kuzey sınırlarını oluşturuyordu. Mısır deltasındaki Goşen ile Yşu.15:51’de geçen Goşen farklı yerlerdir.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş