Yeşu 12

12
Yenilgiye Uğratılan Krallar
1 İsrailliler'in bozguna uğrattığı, Şeria Irmağı'nın doğusunda, Arava'nın bütün doğusu ile Arnon Vadisi'nden Hermon Dağı'na kadar topraklarını ele geçirdiği krallar şunlardır: 2-3Heşbon'da oturan Amorlular'ın Kralı Sihon: Krallığı Arnon Vadisi kıyısındaki Aroer'den –vadinin ortasından– başlıyor, Ammonlular'ın sınırı olan Yabbuk Irmağı'na dek uzanıyor, Gilat'ın yarısını içine alıyordu. Arava bölgesinin doğusu da ona aitti. Burası Kinneret Gölü'nden Arava –Lut– Gölü'ne uzanıyor, doğuda Beytyeşimot'a, güneyde de Pisga Dağı'nın yamaçlarına varıyordu. 4Sağ kalan Refalılar'dan, Aştarot ve Edrei'de oturan Başan Kralı Og: 5Kral Og, Hermon Dağı, Salka, Geşurlular'la Maakalılar'ın sınırına kadar bütün Başan'ı ve Heşbon Kralı Sihon'un sınırına kadar uzanan Gilat'ın yarısını yönetiyordu.
6 RAB'bin kulu Musa'nın ve İsrailliler'in yenilgiye uğrattığı krallar bunlardı. RAB'bin kulu Musa bunların topraklarını Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısına mülk olarak verdi.
7-8Lübnan Vadisi'ndeki Baal-Gat'tan, Seir yönünde yükselen Halak Dağı'na kadar Şeria Irmağı'nın batısında bulunan toprakların kralları –Yeşu ve İsrailliler'in yenilgiye uğrattığı kralları– şunlardır: –Yeşu, Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus halklarına ait dağlık bölgeyi, Şefela'yı, Arava bölgesini, dağ yamaçlarını, çölü ve Negev'i İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü.–
9Eriha Kralı, Beytel yakınındaki Ay Kenti'nin Kralı, 10Yeruşalim Kralı, Hevron Kralı, 11Yarmut Kralı, Lakiş Kralı, 12Eglon Kralı, Gezer Kralı, 13Devir Kralı, Geder Kralı, 14Horma Kralı, Arat Kralı, 15Livna Kralı, Adullam Kralı, 16Makkeda Kralı, Beytel Kralı, 17Tappuah Kralı, Hefer Kralı, 18Afek Kralı, Şaron Kralı, 19Madon Kralı, Hasor Kralı, 20Şimron-Meron Kralı, Akşaf Kralı, 21Taanak Kralı, Megiddo Kralı, 22Kedeş Kralı, Karmel'deki Yokneam Kralı, 23Dor sırtlarındaki Dor Kralı, Gilgal'daki Goyim Kralı 24ve Tirsa Kralı. Toplam otuz bir kral.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1-24 Yeşu Kitabı’nın buraya kadarki kısmında, vaat edilen toprakların fethedilmesi, buradan itibaren de toprakların oymaklar arasında paylaştırılması anlatılır. Bu ayetlerde ise, İsrailliler’in kazandığı zaferler ve düşman kralları yenilgiye uğratarak ele geçirdikleri kentler özetlenmektedir.
12:1 Şeria Irmağı’nın doğusunda Şeria Irmağı’nın karşısındaki bu topraklardan söz edilmesiyle ulusun birliği bir daha teyit edilir. Arnon Vadisi’nden Bu vadi İsrail ile güneyde bulunan Moav arasındaki sınırı belirliyordu. Hermon Dağı’na İsrail topraklarının kuzey sınırıydı.
12:4 Başan Kralı Og Sihon ve Og’un ( Yşu.11:2) Musa’nın önderliğinde İsrailliler tarafından yenilgiye uğratılması, Tanrı’nın büyük gücünün bir işareti olarak uzun süre hatırlandı (bkz. Neh.9:22; Mez.135:11).
12:12 Gezer Kralı Lakiş kuşatması sırasında yenilgiye uğratıldı (Yşu.10:33), ancak henüz Gezer kenti deAfek, Taanak, Megiddo ve Dor kentleri de Yeşu tarafından ele geçirilmemişti ( Yşu.11:18-23; bkz. Hak.1:27-31).

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş