Yeşu 13

13
Alınacak Yerler
1Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. RAB ona, “Artık yaşlandın, yaşın hayli ilerledi” dedi, “Ama mülk olarak alınacak daha çok toprak var.
2“Alınacak topraklar şunlardır: Bütün Filist ve Geşur bölgeleri; 3–Mısır'ın doğusundaki Şihor Irmağı'ndan, kuzeyde Ekron sınırlarına kadar uzanan bölge Kenanlılar'a ait sayılırdı.– Gazze, Aşdot, Aşkelon, Gat ve Ekron adlı beş Filist beyliği ve Avlılar'ın toprakları; 4güneyde bütün Kenan toprakları; Afek'e, yani Amor sınırına kadar, Saydalılar'a ait olan Meara; 5Gevallılar'ın toprakları; Hermon Dağı eteğindeki Baal-Gat'tan Levo-Hamat'a kadar doğu yönündeki bütün Lübnan toprakları. 6 Lübnan'dan Misrefot-Mayim'e dek uzanan dağlık bölgede yaşayanları, bütün Saydalılar'ı İsrailliler'in önünden söküp atacağım. Sana buyurduğum gibi, buraları kura ile İsrailliler arasında mülk olarak bölüştür.
7“Bu toprakları şimdiden dokuz oymakla Manaşşe oymağının yarısı arasında mülk olarak bölüştür.”
Şeria Irmağı'nın Doğusundaki Topraklar
8 Manaşşe oymağının öbür yarısı ile Ruben ve Gad oymakları, RAB'bin kulu Musa'nın Şeria Irmağı'nın doğusundaki toprakları kendilerine vermesiyle mülkten paylarını almışlardı.
9Bu topraklar şunlardır: Arnon Vadisi kıyısında Aroer'den vadinin ortasındaki kentle Divon'a kadar uzanan Medeva Yaylası; 10Heşbon'da egemenlik sürmüş olan Amor Kralı Sihon'un Ammon sınırına kadar uzanan bütün kentleri; 11Gilat, Geşur ve Maaka toprakları, Hermon Dağı'yla Salka'ya kadar bütün Başan; 12sağ kalan Refalılar'dan biri olup Aştarot ve Edrei'de egemenlik sürmüş olan Kral Og'un Başan'da kalan topraklarının tümü. Musa'nın, krallarını yenilgiye uğratıp ele geçirdiği topraklar bunlardı. 13İsrailliler Geşurlular'ı ve Maakalılar'ı topraklarından sürmediler; bunlar bugün de İsrailliler arasında yaşıyorlar.
14 Musa, yalnız Levi oymağına topraktan pay vermedi. RAB'den aldığı buyruğa göre, Levililer'in payı İsrail'in Tanrısı RAB için yakılan sunulardı.
Rubenoğulları'na Verilen Topraklar
15Musa'nın boy sayısına göre Ruben oymağına verdiği topraklar şunlardır: 16Arnon Vadisi kıyısında Aroer'den vadinin ortasındaki kente kadar uzanan bölgeyle Medeva'nın çevresindeki yaylanın tümü; 17Heşbon ve buna bağlı yayladaki bütün kentler; Divon, Bamot-Baal, Beytbaal-Meon, 18Yahsa, Kedemot, Mefaat, 19Kiryatayim ve Sivma, vadideki tepede kurulu Seret-Şahar, 20Beytpeor, Pisga yamaçları, Beytyeşimot, 21yayladaki kentlerle Heşbon'da egemenlik sürmüş olan Amor Kralı Sihon'un bütün ülkesi. Musa Sihon'u ve Sihon'un egemenliği altındaki topraklarda yaşayan Midyan beylerini –Evi, Rekem, Sur, Hur ve Reva'yı– yenilgiye uğratmıştı. 22Öldürülenler arasında İsrailliler'in kılıçtan geçirdiği Beor oğlu falcı Balam da vardı. 23Rubenoğulları'nın sınırı Şeria Irmağı'na dayanıyordu. Rubenoğulları'na, boy sayısına göre köyleriyle birlikte mülk olarak verilen kentler bunlardı.
Gadoğulları'na Verilen Topraklar
24Musa Gad oymağına da boy sayısına göre miras verdi. 25Verdiği topraklar şunlardı: Yazer bölgesi, bütün Gilat kentleri, Rabba yakınındaki Aroer'e kadar uzanan Ammonlular'a ait toprakların yarısı; 26Heşbon'dan Ramat-Mispe'ye ve Betonim'e, Mahanayim'den Devir sınırına kadarki bölge; 27Şeria Ovası'ndaki Beytharam, Beytnimra, Sukkot, Safon, Heşbon Kralı Sihon'un topraklarından geri kalan bölüm, Kinneret Gölü'nün güney ucuna kadar uzanan Şeria Irmağı'nın doğu yakası. 28Gadoğulları'na, boy sayısına göre köyleriyle birlikte mülk olarak verilen kentler bunlardı.
29Musa, Manaşşe oymağının yarısına boy sayısına göre topraktan miras vermişti. 30Bu topraklar Mahanayim'den başlıyor, Başan Kralı Og'un ülkesini –bütün Başan'ı– ve Yair'in Başan'daki yerleşim birimlerinin tümünü, yani toplam altmış kenti, 31Gilat'ın yarısını, Başan Kralı Og'un egemenliğindeki Aştarot ve Edrei kentlerini içine alıyordu. Buralar, Manaşşe oğlu Makir'in soyuna, boy sayısına göre Makiroğulları'nın yarısına ayrılmıştı.
32Musa'nın, Eriha'nın doğusunda, Şeria Irmağı'nın ötesinde kalan Moav ovalarındayken bölüştürdüğü topraklar bunlardır. 33 Ama Levi oymağına topraktan pay vermedi. Söz verdiği gibi, onların mirası İsrail'in Tanrısı RAB'bin kendisidir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-21:45 Göksel Kral olarak toprakları fetheden RAB, belirli bölgeleri oymaklar arasında bölüştürür. Vaat edilmiş toprakların bölüştürülmesine bu kadar yer verilmesi, RAB’bin toprakla ilgili vaadinin İsrail için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak içindir. Burada yazılanlar çoğunlukla bir tapu belgesini andırmaktadır ; toprakların asıl sahibi RAB, bunları İsrail halkına bir “miras” olarak vermektedir.
13:1 Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti Yeşu 90’lı yaşlardaydı; Kalev ise 85 yaşındaydı (Yşu.14:10).
13:3 Şihor Irmağı’ndan Aynı bölgede ırmak ve vadi olan yerlerde, bölge bazen ırmağın adıyla bazen vadinin adıyla anılır.
13:5 Gevalılar’ın Bugünkü Beyrut’un kuzeyinde Eski Biblos Kenti’nde yaşamış bir halk. Fenikeliler ve Filistliler, İsrail’in ele geçireceği bölgenin büyük kısmını halen ellerinde tutuyorlardı.
13:9 Aroer’den Arnon Irmağı kıyısındaki bu kent, İsrail’in Şeria Irmağı doğusundaki güney sınırıydı. İsrail, bu noktadan başlayarak kuzeye doğru, eskiden iki Amorlu kral Sihon ve Og tarafından yönetilen, Gilat ve Başan üzerinden Hermon Dağı’na kadar olan bölgeye uzanıyordu.
13:13-21 Kayıtlar, henüz ele geçirilmemiş yerlerden ve Musa’nın Şeria Irmağı’nın doğusunda yaşayan oymaklara verdiği topraklardan söz ederek başlamaktadır (bkz. Hak.1. bölüm).
13:14 payı... yakılan sunulardı Bkz. Yas.18:1-8; Yas.18:1’ e ait not.
13:15 Musa’nın... Ruben oymağına verdiği Lut Gölü’nün doğusunda Arnon Irmağı (Moav sınırı) ile Heşbon (Sihon’un eski kraliyet başkenti) arasındaki topraklar.
13:22 Beor oğlu falcı Balam RAB, İsrail halkını baştan çıkartıp putperestliğe ve zinaya iten Midyanlılar’ı (bkz. Say.25. bölüm ; Yşu.31:8) cezalandırdığında, sözde ilahlarla iletişim halinde olduğunu ileri süren (Say. 22-24. bölümler) bu kişi de öldürüldü.
13:24 Musa Gad oymağına... miras verdi Güneyde Heşbon yakınlarında başlayıp Şeria Irmağı boyunca uzanarak Celile Gölü’nün güney ucuna ulaşan ülkenin orta bölgeleriydi ; Gilat’ın büyük bir kısmını içeriyordu.
13:29 Musa, Manaşşe oymağının yarısına... miras vermişti Celile Gölü’nün doğusunda ve kuzeyinde bulunan, Gilat’ın kuzey kesimini içine alan topraklar.
13:33 onların mirası... RAB’bin kendisidir Bkz. Yşu.13:14.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş